Skip to main content
တာဝန္မေက်၊စာရိတၱပ်က္သည္ဟုအေရးယူ အျပစ္ေပးခံရေသာဝန္ထမ္းမ်ားကိုေဝးလံခက္ ခဲေသာေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးျခင္း ဟူေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဌာနဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးရာ၌ (၁) ေဝးလံေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ေပးျခင္း၊ (၂) ရာထူးတစ္ဆင့္ေလၽွာ႔ျခင္း၊ (၃) လစာေငြ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ (၄) ႏွစ္တိုးရပ္ဆိုင္းျခင္း စသျဖင့္ ယေန႔အထိ က်င့္သုံးေနသည္မွာ ဌာနလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသဖြယ္ျဖစ္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္မမွ စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဝးလံေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊  အျပစ္ေပးခံရ၍ ေျပာင္းေရႊ႕လာရသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲၿပီး ဘဝပ်က္သည္အထိ ေသာက္စားတတ္ လာျခင္း၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ား မုန္းလာ၍ “အထက္သို႔ တိုင္ၾကားၿပီး ျပန္ေျပာင္းရမယ္” ဟူေသာ စိတ္အေတြ

သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တူးေျမာင္းမ်ားတြင္ ေရထိန္း အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရတံခါးမ်ားႏွင့္ ေရငန္တား တမံမ်ား အျမန္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ ေရစီးေရလာပိတ္ဆို႔၍ ငါးဖမ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူတားျမစ္ေပးပါရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလ်ွံနစ္ျမဳပ္မႈ အႀကီးအက်ယ္ခံေနရေသာ ေဒသတစ္ခုရာ ေခ်ာင္း ၊ေျမာင္း ၊ တာတမံမ်ား ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးျခင္းအတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယင္းေခ်ာင္းမွ ေရကို လိုအပ္သလို အသြင္း၊ အထုတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပင္လယ္စားငန္ေရမ်ား မဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္္ ေရထိန္းအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္သို႔စီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္း၊ တူးေျမာင္း မ်ားတြင္ ေရထိန္းတံခါးမ်ားအျမန္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  သို႔မွသာ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရခ်ိဳကိုို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ပင္လယ္စားငန္ေရဝင္ေရာက္ျခင္းကိုလည္း တားဆီး

အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဦးခိုင္ေမာင္ရည္(အလုံမဲဆႏၵနယ္)။         ။ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္တစ္ပါတည္း စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းေဖာ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ယခု ကာလအေနအထားမွာ ‌ေျဖေလၽွာ႔ဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့ အရာေတြ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ‌ေျဖေလၽွာ႔ ေပးႏိုင္မွသာ ေရွ႕မွာေလၽွာက္လွမ္းရမယ့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ႀကီးမ်ားကို အဟန္႔အတားမရွိထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မမွိတ္မသုန္ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူး တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အလွည့္က် တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ အရည္အခ်င္း တူညီပါက ေဒသခံ ျပည္နယ္သားမ်ားအား ဦးစားေပး စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစ

ေလးစားအပ္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာ ပါလို႔ ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ သအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုံးတိန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ေမးျမန္း တင္ျပလိုတာ ကေတာ့ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျမျပန္႔၊ ေတာင္ေပၚေဒသ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ ေနရာ အႏွံ႔တို႔တြင္ အေလ့က် စနစ္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ၊ ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ျ

(က)-ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ဘြဲ႔ရေက်ာင္း/သူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီေသာလူမွန္၊ ေနရာမွန္ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရရွိရပါေ