Skip to main content

ဦးဝင္းႏိုင္ (မိုးေကာင္း)ျမန္မာျပည္(အထက္ပိုင္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသရွိ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးသြားရန္အတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားကိုမ်ားစြာ အားကိုးအားထားျပဳေနရပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလး အစုန္/အဆန္ ေျပး ဆြဲၾကသည့္ ရထားမ်ားမွ အမွတ္(၅၅)၊ အမွတ္(၅၆) အထူးအျမန္ ႏွင့္ အမွတ္(၅၇)၊ အမွတ္(၅၈) မႏၲလာရထားတို႔ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္မွန္သည့္အတြက္ အဓိကထားစီးၾကရပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းမ်ားထက္ ဝင္ေငြပိုေကာင္းသည့္ ရထားခရီးစဥ္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ယခုလို လူစီးမ်ားၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းသည့္္ အဆိုပါရထားမ်ားရွိ တြဲဆိုင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းထိုင္ခုံ၊ ႐ိုး႐ိုးတန္းထိုင္ခုံမ်ား ၊ အိမ္သာမ်ားသည္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မိုးႏွင့္ေျမလို ကြာျခားပါ ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္မွတ္ဝယ္ယူရရွိေရးဒုကၡျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘူတာ တိုင္းတြင္ ယေန႔ ေရာင္းမည့္ ရက္ႀကိဳလက္မွတ္ႏွင့္ ေန႔ခ်င္းေရာင္းမည့္လက္မွတ္ အေရအတြက္ကို မေၾကညာသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ တန္းစီၿပီးမိမိအလွည့္ေရာက္ခါနီးတြင္ လက္မွတ္ မရသည့္ ဒုကၡမ်ား လည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ရထားတြဲေပၚတြင္ ခုံအလြတ္မ်ားကိုၾကည့္ခ်င္းအားျဖင္‌့ လက္မွတ္ေမွာင္ခိုစနစ္ေၾကာင့္ဆိုသည္မွ သိသာထင္ရွားေနၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာ ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ မိမိစီးရမည့္ ရထားခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္သိခ်င္ၾကပါေၾကာင္း၊ ဘူတာေရွ႕က ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ခန္႔မွန္းရထားခ်ိန္ကို အနီးစပ္ဆုံးမေရးဘဲ ခန္႔မွန္းခ်ိန္မ်ား ကို ေရးထား သည္ ကိုေတ႔ြရ သည့္အတြက္ စုံစမ္းသည့္အခါတြင္ လည္း ျပန္ရင္လည္း မေခ်မငံျပန္လည္ ေျပာၾကားပါေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္တြင္ ဘယ္ေနရာတြင္ ရထား ေရာက္ေနသည္ကို ဖုန္းတခ်က္ ဆက္ရုံ ႏွင့္ အတိအက် သိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎အခက္အခဲမ်ားသည္ မျဖစ္သင့္ေတာ့သည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလး-ရန္ကုန္ ရထားလိုင္း မ်ားသည္ ရထား စီးေရမ်ား အတြက္ လက္မွတ္ဝယ္ရသည့္မွလြယ္ၿပီး အတြဲလိုက္ခုံမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း စိတ္ခ်မ္း သာစရေကာင္း ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ကုန္တင္ ၁ တန္ ၁ မိုင္ ၄၂ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တေျပးညီ သတ္မွတ္ေပး ႏိုင္မည္ဆိုပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားအတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္သည္ ဒဏ္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ သက္သာ သြာ‌းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စဥ္းစားေပးေစလိုပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိသိလိုသည္မွာ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလးလမ္းပိုင္းတြင္ စုန္/ဆန္ ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာ့မီးရထားမွ လူစီး တြဲမ်ားအား ပိုမိုေကာင္း မြန္သည့္တြဲဆိုင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းစြာေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မီးရထားဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္း ပါသည္။


မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလိုင္းသည္ မိမိတို႔အတြက္ ဒုတိယဦးစားေပးလိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသြားသည့္အတိုင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားသည္ ဝင္ေငြပိုရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းေမၽွာ္လင့္စရာအေကာင္းဆုံး တကယ္ Potential ရွိေသာ လူစီး ကုန္တင္အမ်ားဆုံးရွိႏိုင္သည့္ လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ADB ပညာရွင္မ်ားအားလံုံး ရန္ကုန္-မႏၲေလးၿပီးပါက မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားကိုျပင္ရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကို JICA ျဖင့္လုပ္ၿပီး မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုရီးယား EDCF Lone ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၎တို႔က တြဲကိုမွာခဲ့ပါက ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ EDCF Lone ျဖင့္ တြဲ ၁၀၀ ထပ္ၿပီး ဝယ္ထား ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ တြင္ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားလိုင္းကို ရထားတြဲမ်ား အမ်ားႀကီး ေျပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမစ္ငယ္စက္႐ုံတြင္ ကိုရီးယားလူစီးတြဲ ၄၀ ကို သက္တမ္းဝက္ လုပ္ေနၿပီး ထပ္၍ေပြးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ယခုဝယ္ထားသည့္အတြဲသည္ တ႐ုတ္မွ တြဲ ၆၀ ဝယ္သည့္အထဲမွ ၃၉ တြဲကို ရန္ကုန္-မႏၲေလးလိုင္းတြင္ ႏွစ္ဆိုင္း၊ ျပည္လိုင္းတြင္ တစ္ဆိုင္းသုံးပါေၾကာင္း၊ ျပည္လိုင္းရွိ တြဲမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုစုပ္ေနၿပီး မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီး နားလိုင္းထက္ ပိုစုပ္ေန၍ မိမိတို႔ ေပးခဲ့ရ ပါေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ ၂၁ တြဲကို ၂၀၁၇ ႏွစ္စတြင္ ျမစ္ငယ္စက္႐ုံ၌ ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ငယ္စက္႐ုံတြင္ ေဆာက္ၿပီးပါက ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ ၂၁ တြဲ ကို ျမစ္ႀကီးနားလိုင္းတြင္ ဦးစားေပးသုံးစြဲရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရသမၽွကိုလည္း ျမစ္ငယ္စက္႐ုံကေနၿပီး ျပဳျပင္ေပးသည့္အတြက္ ျပဳျပင္သည့္ေနရာတြင္ အိမ္သာကို ဦးစားေပး ပါေၾကာင္း၊

ျမစ္ငယ္စက္႐ုံမွ ကိုရီးယားတြဲ ၄၀ ရလာပါက လူစီးတြဲ ၆ တြဲကို ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလးတြင္ ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေလာေလာဆယ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကပင္ မိမိတို႔ ရသမၽွ အတြဲမ်ားကို လဲေပးေနပါေၾကာင္း၊ (၅၅/၅၆)၊ (၅၇/၅၈)၊ (၃၃/၃၄)၊ (၃၇/၃၈) တြဲဆိုင္း ၃ ဆိုင္းမွာ ရထားတစ္စင္းေျပးရန္အတြက္ (၅၅) အဆန္ ေန႔တိုင္းေျပးရန္၊ (၅၆) အစုန္ ေန႔တိုင္းေျပးရန္ ၃ ဆိုင္း သုံးရပါေၾကာင္း၊ ၃ ဆိုင္း သုံးရသည့္အတြက္ တစ္တြဲ တိုးခ်င္ပါက သုံးတြဲတိုးရပါေၾကာင္း၊  ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၁ တြဲ၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တြဲ ၁၀၀ ရမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္းတြင္ ပိုၿပီးေတာင့္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၃၇၊ ၃၈ တြင္ ႐ိုး႐ိုးတန္း ၅ တြဲ၊ အထက္တန္းထိုင္ခုံ ၂ တြဲ၊ စားေသာက္တြဲ ၁ တြဲ၊ ဘရိတ္တြဲ တစ္တြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၃၈-စုန္တြင္ ႐ိုး႐ိုးတန္း ၅ တြဲ၊ အထက္တန္း ၂ တြဲ၊ စားေသာက္တြဲ ၁ တြဲ၊ ဘရိတ္တြဲ ၁ တြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၅၅၊ ၅၆ တြင္ ၇၊ ၁၊ ၂ စက္ေခါင္း၏ဆြဲအားျဖင့္  လိုက္ပါႏိုင္ေသာ ဝန္အေရအတြက္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက တစ္ေန႔ကို ၃၇ တြင္ ခရီးသည္ ၃၇၄ ဦး၊ ၃၈ တြင္ ခရီးသည္ ၄၁၆ ဦး၊ ၅၅၊ ၅၆ တြင္  ခရီးသည္ ၈၀၀ ေက်ာ္၊ ၁၀၀၀ ဦး၊ ၅၇ ၌ အဆန္တြင္ ၉၃၇ ဦး၊ အစုန္တြင္ ၇၉၀ ဦးပါဝင္ၾကသျဖင့္ ပါသည့္ထိုင္ခုံအေရအတြက္ႏွင့္ ခရီးသည္အေရအတြက္မွာ ၅၅ တြင္ ၁၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သို႔ေသာ္ ဆင္းလိုက္/တက္လိုက္ ဘူတာမ်ား၏ စုစုေပါင္းကို ဇူလိုင္လအတြင္း ပ်မ္းမၽွယူထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုင္ခုံအေရအတြက္ႏွင့္ ခရီးသည္ဦးေရသည္ မမၽွပါသျဖင့္ ခရီးသည္က်ပ္တည္းမႈသည္ ရထားကို တိုးမေျပးႏိုင္ျခင္း၊ တြဲမ်ားအမ်ားႀကီး ပိုၿပီးမခ်ိတ္ႏိုင္ပါက ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေနဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေနာက္ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ အျမန္ရထားမ်ားတြင္ အိမ္သာမ်ားေကာင္းေစရန္၊ ထိုင္ခုံမ်ားေကာင္းေစရန္၊ အနံ႔အသက္မ်ားေကာင္းေစရန္ ေရတိုင္ကီမ်ား ေရလုံေလာက္ေစရန္ မႏၲေလးတြဲျပင္႐ုံတြင္ တစ္လ ကို ေျခာက္ တြဲႏႈန္းျဖင့္ ျပင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေျခာက္လကို ၃၆ တြဲထြက္ရမည္ဆိုၿပီး နည္းနည္း တစ္တြဲခ်င္းတစ္တြဲခ်င္း ျဖဳတ္ၿပီး မႏၲေလးတြဲျပင္႐ုံတြင္ ျပင္ရန္ ယခု စီစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊

တြဲထိန္းမ်ားသည္ ရထားဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က တြဲထိန္းကို ရထားဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္သည္မွာ မေကာင္းဟုဆိုၿပီး တြဲထိန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကကန္ထ႐ိုက္မ်ား ေခၚၿပီး တြဲထိန္းႏွင့္ တြဲသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ ကန္ထ႐ိုက္မေကာင္း၍ ကန္ထ႐ိုက္အေဟာင္းကို ျဖဳတ္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္အသစ္ ေခၚခန္႔မည္ဆိုကာ ကန္ထ႐ိုက္ကို ျဖဳတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကန္ထ႐ိုက္ ကိုလည္း ေကာင္းေစရန္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးကိုနားလည္ေစရန္ Service ဆိုသည္ကို မိမိတို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားက နားလည္သည့္သေဘာ မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ အထက္တန္းထိုင္ခုံတြဲမ်ားတြင္ ခန္းဆီး လိုက္ကာမ်ားကို မႏၲေလး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး သူတို႔ကို ကန္ထ႐ိုက္ေပးကာ ခ်ဳပ္ထားပါေၾကာင္း၊ ထိုင္ခုံအစြပ္မ်ား ပုံမွန္လဲလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ထပ္မံႀကီးၾကပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ခရီးသည္မ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မသင္ၾကားေပးဘူးလားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔ေရာက္သည့္ ဧၿပီလကစၿပီး ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးစာအုပ္ ထုတ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္ကို ခရီးသည္ မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံရသည့္ ခရီးသည္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္စည္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္ရံုမ်ား၊ တြဲေစာင့္မ်ားအပါအဝင္ လက္မွတ္စစ္မ်ား၊ လက္မွတ္သိမ္းမ်ား အားလုံးကို အိတ္ေဆာင္စာအုပ္မ်ားလည္း ျဖန္႔ေဝေပးပါေၾကာင္း၊ တိုင္း မန္ေနဂ်ာမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း သင္ခိုင္းပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားကို တိုင္း ၁၁ တိုင္းကိုဆင္းခိုင္းပါေၾကာင္း၊ ဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ စာအုပ္မ်ားေဝၿပီး ရွင္းျပပါေၾကာင္း၊Service ကိုျပင္ရန္ ႀကိဳးစားေန ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမေကာင္းပါက မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ Service အလြန္ေကာင္းသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ တန္းေပး သည္မွာ ၈ ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (The Oversea Human Resources and industry Development Association –HIDA) ကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ပါေၾကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လည္း ႏွစ္ႀကိမ္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္႐ုံးတြင္လည္း ၂ ႀကိမ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ႏိုင္သမၽွ ပို႔ခ်က္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ပို့ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီး ဦးသန့္စင္ေမာင္