Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ (ေပါက္ေတာ) သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရ မည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သာမန္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္လာသည့္ အခါ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၏ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ခြဲေဝခ်ထားသည့္ေငြမွာ သိန္းေထာင္ ဂဏန္းမွ်သာ ရွိပါေၾကာင္း၊ လၽွပ္စစ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးရရွိေရးစသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား Inset Infrastructure ကို တည္ေဆာက္မႈမရွိဘဲ အေပၚယံလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာႏွင့္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္မ ၾကာျမင့္ေလ ေဝးေလျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္၊ လူလတ္မ်ားသည္ မိမိေဒသကို စြန္႔ခြာၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္အတြက္ မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရနည္းပါး သြားပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနကိုလိုက္၍ ဦးစားေပးအလိုက္ ေရးဆြဲရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ေဒသလို အပ္ခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာလ့လာၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ား လက္ခံႏိုင္သည္အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ စတင္၍ ဗဟိုအဆင့္ထိ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမွာ အေျခအေနလြဲေခ်ာ္ေနပါေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲတင္ျပသည့္ ေနရာတြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲမည္၊ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္း သို႔မဟုတ္ လူဦးေရကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားမည္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကို အေျခခံစဥ္းစားမည္၊ မည္သည့္မူဝါဒအရ လက္ေတြ႔က်က် မည္ကဲ့သုိ႔ ခြဲေဝသုံးစြဲမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းသည့္ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒကို စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမွလည္းေကာင္း ေရးဆြဲျပဳစုတင္ျပရပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲ ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမွာ အဓိကအားျဖင့့္ အခြန္မူဝါဒႏွင့္ အသုံးစရိတ္ မူဝါဒဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အသုံးစရိတ္မူဝါဒအပိုင္းတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး က႑အသုံးစရိတ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သုံးစြဲရန္၊ ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ဦးစားေပးသုံးစြဲရန္၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ၿပီးမွ ခန္႔အပ္ရန္၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ခြဲၿပီး မလိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ သာမန္ႏွင့္ေငြလုံး ေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္ သုံးစြဲရန္၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုံေလာက္စြာ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ဦးစားေပး ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ေပးပါေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ေနရာတြင္ သမား႐ိုးက် ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္ၿပီး လ်ာထားခဲ့သည့္ ပုံစံအစားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ က်င့္သုံးေနၾကၿပီျဖစ္သည့္ မူဝါဒကို အေျခခံၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း(Policy based Budgeting) ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားကို ရယူၿပီး ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရး မူေဘာင္ (Medium Term Fiscal Framework-MTFF) ကိုလည္း ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စၿပီး ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Medium Term Fiscal Framework-MTFF ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရး မူေဘာင္အရ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအားလုံးအတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္မေရးဆြဲခင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ေပးပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရး မူေဘာင္အရ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြ အေျခအေနအရ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေပးရမည့္ ပမာဏကိုလည္း လ်ာထားတြက္ခ်က္ ထားပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုတြက္ခ်က္သည့္ ေနရာတြင္ ညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈရွိေစရန္အတြက္  ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးၫႊန္ကိန္းသုံးခုကို အသုံးျပဳၿပီး တြက္ခ်က္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎ၫႊန္ကိန္းသုံးခုမွာ လူဦးေရ (Population Index)၊ လူတစ္ဦးစီ၏ ပၽွမ္းမၽွအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး(Per Capital GDP) ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈၫႊန္ကိန္း (Poverty Index) ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခ်ိဳးစားမၽွတမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ၫႊန္ကိန္းသုံးခုကို ထပ္မံၿပီးထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံေပးမည့္ ပမာဏကို ၫႊန္ကိန္းေျခာက္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လိုအပ္သည့္ ေငြျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ပမာဏကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လူဦးေရ အေျခခံပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံသည့္ အျခားအသုံး စရိတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္     ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို႔ႏွစ္စဥ္ လ်ာထားခြင့္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အခါတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ Medium Term Fiscal Framework-MTFF  အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္ေဘာင္မ်ား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အလိုက္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးရပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ က႑အလိုက္၊ ေဒသအလုိက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အားလုံးပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းတို႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ား သည္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ပါဝင္မႈရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအပိုင္းတြင္  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိသည့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ေဆာင္႐ြက္ ၾကပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ နယ္စပ္စည္ပင္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္  ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လည္း ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနစသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပါဝင္သည့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕တြင္ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြလုံးေငြရင္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ကို ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ခြဲျခားၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ျကီးဌာန၊ဒု-၀န္ျကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္း