Skip to main content

ပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၂ အရ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးစီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးက႑တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕သေဘာထား ဆႏၵ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္ကျဖစ္ေစ အေလးထားတိုင္ပင္အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစု၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိစၥ၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေရးကိစၥ၊ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ျခင္း၊ ျပည္သူပါဝင္ဖို႔ ေနေန သာသာ ျပည္သူေ႐ြးထားတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာင္ ပါဝင္ခြင့္ မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္နဲ႔စီမံကိန္းကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ေျမျပင္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရာတြင္ မိမိတို႔ လက္ရွိရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား လြဲေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား တိမ္ေကာလာသည့္အတြက္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ ျခင္းမရွိဘဲ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားကို နဂိုမူလပုံစံ ျဖစ္ေအာင္ တူးေဖာ္ရန္ ဆည္ေျမာင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ကိစၥမ်ား ပါလာျခင္း မရွိဘဲ  သန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေလးေထာင္ခန္႔ကို အသုံးျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပါရာဝေရတံခါးဆိုသည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးပါလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေခ်ာင္းမ်ားကိုသာ တူးေဖာ္မည္ဆိုပါက ေပ ၈၅၀၀ ကို ၂၉ သန္းသာကုန္က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာယႏၲရားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ေလးဆခန္႔ ပိုမိုသက္သာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား လြဲေခ်ာ္မႈမျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား မိမိတို႔ ကိုယ္စား လွယ္ေတြအားလုံးက ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ မိမိတို႔၏ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ဖိတ္ၾကားေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္မရွိရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားသည့္အေပၚ ရွင္းလင္းေပးရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။


 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒု- ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းယခုေမးျမန္းသည့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သည့္ က႑အလိုက္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၾကပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္၊ ေဒသ၏ မူဝါဒရည္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူကိုလက္ေတြ႕အက်ိဳးျပဳႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသႏၲရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္လုိအပ္သည္မွာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း၊

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းထား သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခုိက္မႈ မရွိေစဘဲ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို အမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၆ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၃/၂၀၁၆ ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းေပးထားပါေၾကာင္း၊

ထို႔အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိစၥ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥ၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေရးဆြဲျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း တက်ရွိရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ လာေစရန္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္လည္း ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းေပးထားပါေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိဖြဲ႕စည္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္၍ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အနည္းငယ္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရသည္ ျပည္သူကေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေရးဆြဲေနသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဥကၠ႒၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမွဴးမ်ားက အတြင္းေရးမွဴး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ပုဂၢလိကက႑တစ္စုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါဝင္ေနသည့္အျပင္ ေကာ္မရွင္ကလည္း လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ေဒသအလိုက္ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕ အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစီအမံမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး  ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တို႔အေနျဖင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးညႇိႏႈိင္း အစည္း အေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အထူးဖိတ္ၾကားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကိုလည္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲ ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၇-၇-၂၀၁၆တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၁/၂၀၁၆ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ အျပင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွစ္ဦးႏွင့္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဥကၠ႒ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္(၃/၂၀၁၆)တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး(၁)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၆)ႏွင့္ (၆/၂၀၁၆)တို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း  ယခုအခ်ိန္အထိ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္အစည္းအေဝး သုံးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၃-၂-၂၀၁၇ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂/၂၀၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၃/၂၀၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား အျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါတက္ေရာက္၍ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အေျခခံက်သည့္ မူဝါဒႏွင့္အတူ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳေရးကို ပိုမိုအေလးထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕၏ အသံႏွင့္ ျပည္သူ႕၏ ဆႏၵမ်ားကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အထူးဖိတ္ၾကားၿပီး ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ရယူေဆာင္႐ြက္ ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ျကီးဌာန၊ဒု-၀န္ျကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္း