Skip to main content

ေဒၚခင္မို႔မို႔ေအာင္ (လသာ)ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU) ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ ျခင္းႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦက႑မွ အႀကီးစားလုပ္ငန္းစု အမ်ားစုအေၾကာင္းကို ေဒသခံျပည္သူ လူထုအား အသိေပးတိုင္ပင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရ ရပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ-ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေလာင္းလုံေရနံခ်က္စက္႐ုံ၊ ေ႐ႊဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း၊ အဆိုျပဳ ထားသည့့္ မိုင္းတုံေရကာတာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား ရယူမႈမရွိျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈ မရွိျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းခံေနရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ တကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္း မ်ားကို မွန္ကန္သည့္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ မွ်တစြာလက္ခံႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ား အၾကား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးတိုင္ပင္ၿပီး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား သိရွိႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုိသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သလို လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးရာ ေရာက္ပါမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ပမာဏရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပး ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းေရးထိုးခဲ့ေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ေတြ႔ရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအား အသိ‌ေပးတိုင္ပင္ ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ တို႔ကိုသိရွိ လိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒု- ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏရွိသည့္လုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တစ္ခုသာရွိပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Upstream Ayeyarwaddy Confluence Basin Hydropower Co.Ltd(Chipwe) ၏  ေရအားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု ရွိၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ Tan Chong Motor(Myanmar)Co.,Ltd ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမွ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္   စင္ကာပူႏိုင္ငံ Ooredoo Myanmar Limited ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမွ Mobile and Fixed Line Telecommunication Services ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd မွ Telecommunications Services and Related Activities ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Longwin Global Petrochemical  Co., Ltd၊ မွ မက္ထရစ္တန္ငါးသန္းခန္႔ထြက္ရွိသည့္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံႏွင့္ ေရနံတင္/ခ်ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္၍ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ် သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳဳ ၿပီးျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ အမည္စာရင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလစဥ္ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က႑အလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ Website ျဖစ္သည္‌့ www.dica.gov.mm တြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ ပုံမွန္လႊင့္တင္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ အလိုက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၂၄ နာရီအတြင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ လႊင့္တင္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အပတ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းမ်ားကိုလည္း Website တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားကေမးျမန္းခ်က္မ်ား ကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ေျဖၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) မ်ားမရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနငါးခုမွ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ(MoU) စုစုေပါင္း ၁၀၁ ခုႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနသည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) မ်ားမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွေလးခု၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ၅၆ ခု  စုစုေပါင္း ၆၀ ခုရွိပါေၾကာင္း၊            နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU)မ်ားကို လက္မွတ္မေရး ထိုးမီ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒဇယား(၁)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဥပ‌ေဒပုဒ္မ ၅၉ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရပါေၾကာင္း၊ ဇယား(၂)တြင္ ေဖာ္ျပပါထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ပါေၾကာင္း၊  ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ေနသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေဆာက္လုပ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန Website တြင္ ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ စိစစ္သုံးသပ္စဲျဖစ္ၿပီး၊ ၎ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ေနသည္‌့ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပည္သူမ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးမွ တစ္ဆင္‌့ အေၾကာင္း ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ျကီးဌာန၊ဒု-၀န္ျကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္း