Skip to main content

 

ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ နည္းပညာအရင္းအႏွီး၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးအပ္ေနသည့္ေနရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား စနစ္တက်ရယူၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏လူေနမႈစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိေမးခြန္းႏွင့္ ဆင္တူေသာေမးခြန္းမ်ားကို ၾကယ္ပြင္‌့ျပသာမက၊ ၾကယ္ပြင္‌့မျပပါ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင္‌့ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက အနည္းဆုံးသုံးႀကိမ္ထက္မနည္း ေျဖၾကားသြားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိက လယ (၃၀) ကိုလြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးကို အဓိကထား ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈလယ(၃၀)ကို ေလၽွာက္ထားၾကရာတြင္  လယ္‌ေျမကို အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင္‌့ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ လယ္ေျမမွတစ္ပါး အျခားလယ္ယာေျမမ်ားကို အသုံးျပဳခြင္‌့ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ေလၽွာက္ထားျခင္းတို႔ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားကို ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား နားလည္သိရွိ ထားၾကၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားသည္ ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္ခန္႔မွစၿပီး ငါးမ်ားစတင္ ေမြးျမဴခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းကုန္းတြင္ ငါးသားေပါက္စခန္းတစ္ခုႏွင့္ အျခားငါးသားေပါက္စခန္းငယ္ မ်ားကို စတင္ဖြင္‌့လွစ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေျမအသုံးခ်မႈ အတြက္ လန (၃၉) ရရွိရန္ ကသာခ႐ိုင္၊ ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ေလၽွာက္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ လန (၃၉) ကို မရခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္း၊ ေရျမဳပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမရသည့္ ေျမယာမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားႏွင့္ လၽွိဳေျမာင္မ်ားပိတ္ျခင္းျဖင္‌့ ရလာသည့္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလွမ္းကြာေဝးသည့္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ငါးေမြးျမဴျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ငါးေမြး ေတာင္သူမ်ားသည္ ယာယီ လိုင္စင္မ်ားျဖင္‌့သာ ရပ္တည္ၾကရသည့္အတြက္ တရားမဝင္ေမြးျမဴေရး သမားမ်ားအျဖစ္ သိမ္ငယ္ၾက ရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လန (၃၉) မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လယ (၃၀) အျဖစ္ ေလၽွာက္ထားၾကရပါေၾကာင္း၊ လယ္ေျမခြင္‌့ျပဳမိန္႔မရဘဲ အျခားနည္းအသုံးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နည္းဥပ‌ေဒမ်ားႏွင္‌့အညီ သတ္မွတ္ ဒဏ္ေၾကးကို က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္မနည္း သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က ၫႊန္ၾကားထားပါေၾကာင္း၊

တစ္ဧကလၽွင္ ဒဏ္ေၾကး ၁၀ သိန္းထက္မနည္းဆိုသည္မွာ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေမြး ေတာင္သူ ၁၃၉ ဦး၊ ေျမဧက ၃၇၅.၅၅ ဧကေပၚတြင္ ငါးကန္ေပါင္း ၃၂၈ ကန္အတြက္ လယ (၃၀) ရရွိ ေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲေနပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအႀကံတစ္ခုျပဳခ်င္သည္မွာ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားကို ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကာလမ်ားမွ စတင္တည္ေထာင္ပါက ဒဏ္ေၾကးေငြေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈခြင္‌့ျပဳျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း စနစ္တက်ခြင္‌့ျပဳေပးႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားခ်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ငါးေမြးေတာင္သူ မ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကငါးေမြးျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်ျမႇင္‌့တင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္  တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည္‌့ဆည္းေပးၿပီး စီးပြားျဖစ္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအမီျပဳ၍ ငါးစာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ငါးသားေပါက္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါးမွ တန္ဖိုးျမႇင္‌့ထုတ္ကုန္စက္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင္‌့အလမ္း မ်ားျပားလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ မွ စီးပြားျဖစ္ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခြင္‌့အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စနစ္တက်မွန္ကန္စြာရရွိေရး ႏွင္‌့ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဝင္ေငြမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အင္းေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေမြးျမဴသူဦးေရ ၃၃၉ ဦး၊ ငါးေမြးဧရိယာ ၆၀၃.၁၅ ဧက၊ လယ္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္သူ ေလး ဦး၊ ဧရိယာ ၅.၇၀ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ယာေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္သူ ၂၅ ဦး၊ ဧရိယာ ၄၅.၈၃ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္သူ တစ္ ဦး၊ ဧရိယာ ၀.၈၃ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေပၚတြင္လုပ္ကိုင္သူ  ၃၀၉ ဦးရွိၿပီး ဧရိယာ ၅၅၀.၇၉ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင္‌့ ခြင္‌့ျပဳမိန္႔မရရွိေသးပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံႏွင္‌့အဝန္း စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္တည္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ငါးေမြးျမဴျခင္းအပါအဝင္ အျခားနည္းအသုံးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အခန္း (၁၀) ပုဒ္မ ၂၉၊ ပုဒ္မ ၃၀(က)၊ ၃၀(ခ)တို႔အရ စနစ္တက်ေလၽွာက္ထားၿပီး ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္‌့အညီ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အခါ ခြင္‌့ျပဳသည့္အေနအထားမ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ လယ္ေျမျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါေၾကာင္း၊ လယ္ေျမမွတစ္ပါး အျခားလယ္ယာေျမျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင္‌့ျပဳခ်က္ျဖင္‌့လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒပါၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္‌့အညီ ခြင္‌့ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလို ခြင္‌့ျပဳေပးရာတြင္ ေလၽွာက္ထား လိုသူသည္ မိမိရ၏ အမွန္တကယ္အသုံးမည္ဆိုသည့္  ကတိဝန္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ အသုံးျပဳမယ့္ အေဆာက္အဦျပေျမပုံ (Site Plan) ႏွင့္တကြ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေပၚမူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ အဆင္‌့ဆင့္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အရ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ လယ္ယာေျမအျခားနည္းသုံးစြဲခြင္‌့ ခြင္‌့ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေစေရးကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးရွိ/မရွိ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈရွိ/မရွိႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရရွည္အက်ိဳးျပဳမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္/ မျဖစ္ကို စိစစ္ၿပီး ခြင္‌့ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

လယ္ယာေျမေပၚတြင္ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင္‌့ ေလၽွာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ၊ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးဘဲ အသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ အဆိုပါဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ပါ စည္းကမ္းခ်က္အားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဆိုၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ား (၄) ခ်က္ ခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ သတ္မွတ္ထားသည့့္ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း လယ္ယာေျမကို ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ လယ္ယာေျမေပၚမွ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သည့္သူကို ႏွင္ထုတ္သည္ႏွင့္  လယ္ယာေျမ ေပၚတြင္ ခြင္‌့ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္ထား သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားရွိလွ်င္္ ဖယ္ရွားသည္ဆိုသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တည္ဆဲလယ္ယာ ေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ခြင္‌့ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ အျခားနည္း က်ဴးလြန္အသုံးျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဒဏ္ေၾကးေငြႏွင္‌့ပတ္သက္ၿပီး ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ အေနအထားမ်ားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းမႈမရွိေသာ္လည္းပဲ က်ဴးလြန္သုံးစြဲမႈအေပၚ ဒဏ္ေၾကးေငြခ်မွတ္သည့္အခါ ေမးခြန္းတြင္ပါသည့္ အတိုင္း ငါးကန္တစ္ဧကကို ၁၀ သိန္းအထက္ ဒဏ္ေၾကးခ်သလို က်န္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔မႈအဖြဲ႔အသီးသီးကလည္း ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားသည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင္‌့တစ္ဝန္း သင္‌့ေလ်ာ္သည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ တစ္ေျပးညီခ်မွတ္ၿပီး တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင္‌့ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း မိမိတို႔စီမံဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဥပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၊ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင္‌့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို တင္ျပၿပီးသည့္ေနာက္ အဆိုပါေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကိုလည္း တင္ျပေဆာင္႐ြက္ထား ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းၫႊန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ အညီ ရရွိၿပီးဆိုပါက မိမိတို႔ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေဆာင္႐ြက္သြားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚၿပဳံး၏ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားကို ေျမအသုံးခ်မႈလယ(၃၀) လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင္‌့မရရွိေသးသည့္ ငါးေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင္‌့အညီ ေလၽွာက္ထားေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင္‌့အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင္‌့ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင္‌့ ညီၫြတ္မႈ မရွိသူမ်ားအတြက္ကိုမူ ထိုက္သင္‌့သည့္ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ထိုက္သင္‌့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ စီမံထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဒၚၿပဳံး (အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေလၽွာက္ထားမႈအဆင္‌့ဆင္‌့ႏွင့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင္‌့ အဆင္‌့ဆင္‌့ကို ေျဖၾကားသြားပါေၾကာင္း၊ မိမိေမးျမန္းခ်င္သည္မွာ ႏိုင္ငံႏွင္‌့အဝန္း တစ္ေျပးညီခ်မွတ္ ထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင္‌့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဧက ၁၀ သိန္းထက္မနည္းမွာ ေျမႀကီးသည္ အင္မတန္ေကာင္းသည့္အတြက္ ေပးေဆာင္ရတာလြယ္ကူပါ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လို ေက်းလက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဧက ၁၀ သိန္းအထက္ဆိုသည္မွာ အင္မတန္ ခက္ခဲေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ဗဟို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စီမံခ်က္တစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီး ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အခြန္အခမ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ဆက္စပ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္‌့ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

မိမိတို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အျခားနည္းကိုခြင္‌့ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ သုံးစြဲသည့္အခါ ေဒသအလိုက္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္၍ ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ေနရာေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားမႈရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတြင္ ၁၀ သိန္း၊ တခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သိန္း ၁၅၀၊ ၁၈၀၊ ၂၀၀ စသည္‌ျဖင့္ ေျမအေပၚမူတည္ၿပီး အျခားနည္းအားလုံးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ သည့္ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေမးခြန္းတြင္ပါသည့္ ေအာက္ေျခတြင္ တကယ့္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘဝကို ထူေထာင္ေနၾကသည့္ သူမ်ားအတြက္ ထိုက္သင္‌့သည့္ ဒဏ္ေၾကးျဖစ္ရန္ မိမိတို႔ အစီအမံေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကို အစီအမံသေဘာတူခြင္‌့ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မၾကာခင္ အားလုံးအဆင္ေျပသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္‌့ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္