Skip to main content

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္နီးခ်င္းငါးႏိုင္ငံရွိၿပီး နယ္နိမိတ္တိုင္းတာမႈမ်ားကို ထိုင္းကလြဲၿပီး အားလုံးၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က ကုန္းနယ္နိမိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ၾက ပါေၾကာင္း၊ ကုန္းနယ္နိမိတ္ဆိုရာတြင္ (Water Ship) ဟု ေခၚေသာ ေရျဖဴေၾကာကို အေျခခံသည္မွာ မ်ားပါေၾကာင္း၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတိုင္းသတ္မွတ္သည့္အခါ ေခ်ာင္း၏အေရွ႕ဘက္ကို ထိုင္း၊ အေနာက္ဘက္ကို ျမန္မာပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္သည့္ နယ္နိမိတ္ရွိသကဲ့သို႔ တာခ်ီလိတ္အနီးက မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္းႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေခ်ာင္းတြင္ Fix Boundary သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ တိုင္းတာရာတြင္ ကုန္းနယ္နိမိတ္ ၁၂၈.၅ မိုင္ႏွင့္ နတ္ျမစ္အတိုင္း ေရနယ္နိမိတ္က ၃၉.၈ မိုင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နတ္ျမစ္အတိုင္းကို ေရနက္စီးေခ်ာင္းဟုေခၚသည့္အတြက္ သဲဝက္သတ္မွတ္ ထားပါေၾကာင္း၊ သဲဝက္၏အေရွ႕ကို မိမိတို႔ပိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ရွမ္းျပည္နယ္ခန္႔သာ က်ယ္ၿပီးလူဦးေရက သန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ Space Over Effect အရ ၎တို႔လူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္စိမ္‌့ဝင္သည့္ သဘာဝတရားႀကီးက မဆန္းပါေၾကာင္း၊  ၎တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ အိႏၵိယဘက္ကို စိမ့္ဝင္မႈမရွိႏိုင္မည္လားဟု ေမးစရာရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယဘက္က နယ္နိမိတ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံထားၿပီး တပ္ရင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေစာင္‌့ၾကပ္ေနသည့္အတြက္ အခြင္‌့မသာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဘက္ကို စိမ့္ဝင္ေနသည္ကို ကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာၾကား ၿခံစည္း႐ိုးကာရံသည့္ လုပ္ငန္းကိုစတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရထဲတြင္ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္စိုက္၍ မရသည့္အတြက္ ကမ္းစပ္ ကေနၿပီး ၁၅ ကိုက္ခန္႔ကြာသည့္ေနရာတြင္ ေျမျပင္အေနအထားအရ ေဆာက္လုပ္ရပါေၾကာင္း၊ ကုန္းေပၚတြင္လည္း အလားတူ ၿခံစည္း႐ိုးမကာရံထားသည့္ေနရာက မိုင္ ၃၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ကာရံၿပီးေသာ္လည္း မလုံၿခဳံသည့္အတြက္ လူသာမက ကြ်ဲ၊ ႏြားပါ ခိုးသြင္း၊ ခိုးထုတ္ လုပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ARSA အၾကမ္းဖက္တို႔၏ စခန္း ၃၀ ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ေနာက္ကြယ္က လက္မည္းႀကီးမ်ား၏ အစီအမံအတိုင္း တစ္ဘက္ႏိုင္ငံကို လူသိန္းခ်ီ ထြက္ခြာသြားပါေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မသြားရန္တားဆီးေသာ္လည္း လက္မည္းႀကီး၏ အမိန္႔အတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္းလိုက္နာခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကစိစစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ကာလတြင္ တစ္ဖက္က ျပႆနာေပၚျပႆနာဆင္‌့ၿပီး တက္လာေအာင္ အကြက္က်က်စီမံလာပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္အေဆာက္အဦ မေဆာက္ရ၊ လူမေနရဆိုသည့္ ေနရာတြင္ လူအင္အား ၆၀၀၀ ခန္႔လာေရာက္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခ႐ိုင္အဆင္‌့နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ားအဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံ ကြင္းဆင္းၾကည္‌့႐ႈဆိုေသာ သတင္းစာတြင္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ Zero Line တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာက ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔က အတိအလင္း ေရးသား ထားသည့္အျပင္ Zero Line Area, No Man Land ဟုလည္း သုံးႏႈန္း ထားပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ သုံးႏႈန္းၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အလြယ္သုံး၍ မရပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔သုံးႏႈန္းသည္မွာ Revocation ဝင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အဓိကအေနျဖင့္ No Man Land အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမေနရနယ္ေျမ၊ လတ္တေလာ သူမပိုင္၊ ကိုယ္မပိုင္အေနအထားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း အၾကားတြင္ ေကာ့ေသာင္းဘက္က ကြ်န္းသုံးကြ်န္းႏွင့္ ျမဝတီကေရလက္ကြ်န္းတို႔ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ No Man Land အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္မွလြဲၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မွ် No Man Land သတ္မွတ္မထားပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ဘဂၤါလီမ်ားယခုေနသည့္ေနရာသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ေသာ Boundary Line ႏွင့္ ၿခံစည္း႐ိုးအၾကားနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔က ပိုင္သည္ကို No Man Land ဟုေခၚသည္မွာ ကိုယ့္နယ္ေျမကို သူမ်ားေပးလိုက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥကို Zero Line ဆိုၿပီး Private Media ၊ Facebook တို႔တြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက Zero Line စကားလုံးကို မသုံးႏႈန္းဘဲ Media မ်ား ကိုလည္း မသုံးရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္သည္ကို ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔က အစိုးရအမွားမ်ားကို ေထာက္ျပရာတြင္ အပ်က္သေဘာမဟုတ္ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ၍ အပင္ပန္းခံေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ကို အားလုံးနားလည္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေၾကာင္းအနီး လူမေနရသည့္ေနရာတြင္ ယခုခ်ိန္ထိ အခ်ိဳ႕က ဆက္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ဘန္ကာပါ‌တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ တပ္ရင္းမွဴးအဆင္‌့ အလံတင္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း အဆိုပါကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္က တစ္ႀကိမ္၊ ဝန္ႀကီးဦးသာထြန္းကတစ္ႀကိမ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးကို ေခၚယူၿပီးေျပာၾကား ေသာ္လည္း ဖယ္ရွားျခင္းမရွိေသးသည္ကို သိရပါေၾကာင္း၊ လူ၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ဘန္ကာမ်ား တားျမစ္ေနရာက ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ သံတမန္နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ မည္သည္‌့အတြက္ေၾကာင္‌့ မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိ ႐ုံသာမက အက်ိဳးပါယုတ္ေလ်ာ့ေစမည့္ Zero Line, Zero Line Area, No Man Land စကားလုံးမ်ား သုံးစြဲခ့ဲသည္ကို ရွင္းျပေပးပါရန္ႏွင့္ အဆိုပါနယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


၂၀-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္‌့ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ႐ိုင္အဆင္‌့နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေနာက္တစ္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ Zero Line, Zero Line Area, No Man Land စကားလုံးမ်ားကို သုံးစြဲေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သတင္းရယူခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္အပါအဝင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔အဆင္‌့ဆင္‌့က စိစစ္၊ ေထာက္ျပ၊ ျပင္ဆင္ရန္ အားနည္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္း (Boundary Line) ကို မေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္အလားတူ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဝင္အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢလိကမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး သိရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ မွန္ကန္ေသာအသုံးအႏႈန္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစႏိုင္ေရးအတြက္ ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင္‌့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအျမင္ရွိ ပညာေပးေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

Zero Line, Zero Line Area, No Man Land အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည့္အနက္ နတ္ျမစ္ပုံေသနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၉-၅-၁၉၆၆ ရက္ေန႔တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး နတ္ျမစ္ေျမာက္ဘက္ ကုန္းပိုင္းနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ကို ၁၂-၁၁-၁၉၉၈ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကုန္းတြင္းနယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ အပိုင္း (၄) အပိုဒ္ ၁၄ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို လြယ္ကူစြာ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင္‌့ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ “In order to make the boundary line easily indentifiable and prevent the emergence of boundary-line intersected villages, neither High Contracting Party shall allow to build new houses or other structures of permanent or temporary nature, within a zone of 150 feet on each side of the boundary line.” အထက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္အရ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို အလြယ္တကူ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ႏွင္‌့ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေက်း႐ြာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားေနျဖင္‌့ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅၀ အကြာ ဇုန္အတြင္းမည္သည္‌့ အေဆာက္အဦ ကိုမွ် ေဆာက္လုပ္ခြင္‌့မရွိသည္‌့အျပင္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားေတြ႔ရွိရပါက ျပန္ဖ်က္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလၽွာက္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅၀ အကြာတြင္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ၿခံစည္း႐ိုးေရွ႕ ေပ ၁၅၀ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းသြယ္တန္းထားသည့္ ေနရာထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခြင္‌့မျပဳသည့္ ေနရာတြင္ အလို အေလ်ာက္ လူေနထိုင္မႈကိုလည္း တားျမစ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အေဆာက္အဦ မေဆာက္လုပ္ရဇုန္ကို No Man Land ဟု မွားယြင္းစြာျဖင္‌့ အရပ္အေခၚ သုံးစြဲျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

Zero Line ႏွင့္ Zero Line Area အသုံးအႏႈန္း တြင္က်ယ္လာရျခင္းကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းသြယ္တန္းမႈကို ႏွစ္ဖက္ ေျမတိုင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ပူးတြဲစစ္ေဆးသည့္အခါ နည္းပညာအေခၚအေဝၚအျဖစ္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း ကို Zero Line ဟု အသုံးျပဳေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚ သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔သုံးစြဲျခင္းမွာ အေဆာက္အဦမေဆာက္လုပ္ရ ဇုန္မ်ဥ္းေၾကာင္း 150 feet non-construction line ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း (Boundary Line) တို႔ကို ကြဲျပားေစရန္လည္းေကာင္း၊ non-construction Zone ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း (Boundary Line) မွ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ 150 feet line အထိသည္ non-construction Zone ျဖစ္သည္ဟု ေပၚလြင္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို ပူးတြဲ စစ္ေဆးရာတြင္ ေျမျပင္၌ တိုင္းတာေရးကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳၿပီး မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဇုန္မ်ားျဖင္‌့ ပုံေဖာ္ကာ ေျမျပင္ရွိ အေဆာက္အဦမ်ား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို ေက်ာ္လြန္ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ non-construction Zone  အတြင္းဝင္ေရာက္ေနျခင္း ရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးေလ့ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔စစ္ေဆး ရာတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရးအရတာဝန္ရွိ သူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာဘက္ ေျမတိုင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔အေနျဖင္‌့ Zero Line ဟူသည္‌့ အသုံးအႏႈန္းကို ယဥ္ပါးလ်က္ ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင္‌့ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္ ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုၾကသည့္အခါ ႏႈတ္က်ိဳးေနၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေျမတိုင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ Zero Line ဟု အလြယ္တကူ ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုၾကရာမွ တြင္က်ယ္လာရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ Zero Line အနီးေနရာကိုလည္း Zero Line Area ဟု ဆက္စပ္သုံးစြဲလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအသုံးအႏႈန္းကို ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယေျမတိုင္းသူမ်ား (Technical Level) အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင္‌့ၿပီဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံေျမတိုင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင္‌့ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းႏွင္‌့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေျမတိုင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင္‌့ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားက နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို (Zero Line) ဟု သုံးစြဲျခင္းမွာ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရးဆိုင္ရာႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီး အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက အသုံးျပဳခဲ့ပါက နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္နိမိတ္ သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ  အသုံးအႏႈန္းအတိုင္း နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း (Boundary Line) ဆိုသည့္ စကားလုံးကိုသာ သုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယင္းသို႔သုံးစြဲမွသာ မွန္ကန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယပိုင္း ေမးခြန္းပါ Zero Line Area အမွန္အသုံးအႏႈန္း နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း (Boundary Line) သတ္မွတ္ ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင္‌့ အညီ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း