Skip to main content

 

၂၉.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၁၂) ရပ္တြင္ Data IT System, Digital Government Strategy, E-Government System ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ မည္ဆိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ပါပါေၾကာင္း၊ E-Government System စနစ္ကို က်င့္သုံးမည္ဆိုလၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ Database သည္ မရွိမျဖစ္ရွိရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ (လဝက) တြင္ လက္ရွိအေျခအေနထိ Database ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Soft Copy မ်ားမရွိဘဲ စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ သိမ္းထားသည့္ အေျခအေနသာရွိပါေၾကာင္း၊ Database ရွိလာသည့္အခါ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ ယံုတင္မက ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္လည္း လိုလားပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အခါ လက္ရွိမိမိတို႔၏ ID နံပါတ္တည္ေဆာက္ပုံအား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြက္ အဆင္မေျပပါေၾကာင္း၊ ထိုအခါ မိမိတိုို႔တြင္ လက္ရွိနံပါတ္မွာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ရင္ တိုင္းေဒသႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ နံပါတ္အေရွ႕တြင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ သေကၤတၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အကၡရာရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္တစ္ခုစီ သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ  ID မ်ားမွာ ထိုင္းတြင္ Smart Card သုံးၿပီး Microchip ႏွင့္ Bar Code ႏွစ္ခုစလုံးပါပါေၾကာင္း၊ Smart Card သည္ ကုန္က်စရိတ္ရွိပါေၾကာင္း၊ Microchip ကို ဖတ္ႏိုင္ရန္ စက္လိုပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ID နံပါတ္တစ္ခုစီကိုသာ သုံးထားပါေၾကာင္း၊ နံပါတ္သာသုံးရေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ကို ဘတ္ဂ်က္က အၿမဲတမ္းကပ္ၿပီး စဥ္းစားေနရသျဖင့္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ E-Government အတြက္ Database မ်ား တည္ေဆာက္ရန္လိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ Print Media ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္မည္ဆိုသည့္ကိစၥ ပါလာပါေၾကာင္း၊ ထိုအခါ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားသည္ မွန္းဆတြက္ခ်က္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား လြဲမွားမႈရွိခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ပိုၿပီးတိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည့္အခါ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မွန္ပါသလားဆိုတာ သိခ်င္ပါေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္မည္ဆိုလၽွင္ တစ္ဖက္တြင္ E-Government အတြက္ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို မိမိတို႔ကဘက္မွာလည္း သုံးမည္ဆိုလၽွင္ အင္အားေလ်ာ့သြားမည္ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိေစာေစာကေျပာသည့္ National Database ကိုေျပာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔က ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ID နံပါတ္တစ္ခုခ်င္းစီ ယူမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ Biographic, Biometric အခ်က္အလက္မ်ား ယူထားမည္ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ နံပါတ္တစ္ခုရျခင္းအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္သည့္အခါ မဲစာရင္းျပဳစုသည့္ အခါတြင္ ၎နံပါတ္ႏွင့္ အလြယ္တကူရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဆိုလွ်င္ ထိုနံပါတ္ႏွင့္ တစ္ခါတည္းခ်ိတ္ဆက္လို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိစၥျဖစ္ျဖစ္၊ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ကိစၥျဖစ္ျဖစ္ E-Government System ကို လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအားလုံးကို ID နံပါတ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ Database တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအားလုံးကို ID နံပါတ္တစ္ခုခ်င္းႏွင့္ Database တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၁၂) ရပ္ထဲတြင္ Data ID Card System, Digital Government strategy, e-Government ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ Sustainable Development ကို SGDG Target 16.9 တြင္လည္း သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ တြင္ လူတိုင္းေမြးစာရင္းအပါအဝင္ မွတ္ပုံတင္တစ္ခုရရွိေရး ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္စနစ္သည္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရသစ္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Smart Card အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအေနႏွင့္ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အပါအဝင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း ၄၇ ခုက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္  မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ (EID Population) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ျခင္း (National Registration) ဟူ၍ အဓိကအားျဖင့္ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကို နည္းပညာအသုံးျပဳ၍ Digital စနစ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအားလုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး လုံၿခဳံေရးအရ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မၽွေဝသုံးစြဲႏိုင္မႈ မျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ E-Governmental အဆင့္ႏွင့္ Singal Platform တစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္မရသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ (Biographic Data) ႏွင့္ လက္ေဗြ၊ မ်က္ၾကည္လႊာ၊ မ်က္ႏွာဓာတ္ပုံ၊ Biometric Data မ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ Unit ID Number တစ္ခုစီေပး၍ Database တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးသည့္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီစိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားကို Smart Card ႏွင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ NEID-National Electronic Identity စနစ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႔ႀကဳံႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကာျမင့္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၈.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ၄၄၃၄၉ ဦးကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ ေကာက္ယူၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ႐ုံးခြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ျမဝတီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတို႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားသူႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၃၆၆၄၄ ဦး၊ ျပည္ပအလုပ္သမား လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေရး႐ုံးတြင္ စုစုေပါင္း ၄၉၆၉၈ ဦးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသံ႐ုံးတြင္ ၂၀၁၄၅၈ ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ CIA ထုတ္ေပးေရးစခန္းတြင္ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးထားသည့္ CIA စခန္း ၁၁ ခုရွိပါ ေၾကာင္း၊ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ၁၀၀၅၄၀၆ ဦးကိုလည္း Biometric Data ႏွင့္ Biographic Data မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ယူၿပီး သိမ္းဆည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NEID စနစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးဦးစီးသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း မိမိတို႔ၫႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အလားတူ ၁၂.၁၂.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၁၈/၂၀၁၇) တြင္ NEID စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NEID စနစ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ NEID စနစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီနာယကကို ဒုတိယသမၼတပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ NEID စနစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မူဝါဒရယူျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအားလုံးကို ID နံပါတ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ Database တည္ေဆာက္ျခင္းကိုလည္း  ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ