Skip to main content

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ယခင္ အတိတ္ကာလက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆုံးႏိုင္ငံ ၊ သယံဇာတ၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္အလြန္ေပါႂကြယ္ဝ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆန္စပါးလည္းအမ်ားဆုံးထြက္ရွိ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အတိတ္ကာလ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အလြဲမ်ား၊ စီမံမႈအလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္သြားေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သန္းခ်ီအေရအတြက္ရွိသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရပါမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရ၏ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု  နားလည္ထားပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေမၽွာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုၿပီးၾကာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  ၄င္းျဖစ္စဥ္ကို စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူေပးရန္ လိုအပ္မည္ဟုထင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေခတ္သစ္တစ္ခုအစျပဳသည့္အခါတိုင္း ျပည္တြင္း/ပ ပညာရွင္မ်ားဖိတ္ၾကားၿပီး စီးပြားေရးညီလာခံ (Economic  Forums) တစ္ရပ္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ၄င္းညီလာခံမွတစ္ဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္သည္မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ေအာင္ျမင္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္း/ပ ပညာရွင္မ်ားဖိတ္ၾကားၿပီး ျပည္လမ္းဟံသာဝတီ အဝိုင္းအနီး ဆိုလန္တိုဗီလာ အေဆာက္အဦတြင္ စီးပြားေရးညီလာခံ တစ္ရပ္က်င္းပၿပီး ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္း တစ္ရပ္ဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရသည့္အတြက္ စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊  လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠ႒ဟသၤာရဦးျမ၊ အဖြဲ႔ဝင္ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလး၊ မစၥတာဗာလီမန္ႏွင့္ ေဒါက္တာလွျမင့္ တို႔ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး မၿပီးဆုံးေသးသည့္ ဆိုလန္တိုဗီလာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္တြင္းမၿငိမ္ သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ လက္ေတြ႔ျဖစ္မလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖဆပလ အစိုးရႀကီးမွဴးၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အေမရိကန္ KTA အဖြဲ႔ၿပီး ရီးရပ္ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေရာဘတ္နပ္သန္အဖြဲ႔မ်ား ငွားရမ္းၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းစီမံကိန္းမွ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းဆိုၿပီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ၾကက္ဆင္ဖဲထီးဆိုလွ်င္ အာရွေစ်းကြက္တြင္ အထူးနံမည္ရခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ေခတ္တြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆုံး ဆိုဗီယက္ပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ၾကားၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူခဲ့ျခင္းမ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ လွည့္ေျပာင္းေနရသကဲ့သုိ႔ က်န္တစ္ဖက္တြင္လည္း  ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဝကို ျပန္လည္ပုံေလာင္းႏိုင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း/ပ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပၿပီး အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေမးျမန္းပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီးပြားေရးညီလာခံမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားစသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး (Multi-Stakeholders) ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး က်င္းပေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊  စီးပြားေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာျခင္းတို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  က႑အလိုက္ သုေတသန စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကား တင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလားအလာမ်ား၊ လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၫိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိေစပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အဆုံးအျဖတ္ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစႏိုင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အက်ိဳးရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွ ညီလာခံအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ခံက်င္းပမည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံ စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ၂၉-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၁၂) ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  အဆိုပါစီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈအေပၚ အေလးထားသည့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး မၽွတမႈရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္  အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္းစသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအပၚ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ကာလတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ၅-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွကမၻာ့ စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum) ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၅ ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားစုစုေပါင္း ၉၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ Forum၊ Conference၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (Workshop) မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဦးတည္ခ်က္၊ က႑အလိုက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အလိုက္ ျပည္တြင္း/ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Stakeholders မ်ား ပါဝင္ၿပီး က်င္းပခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊  ဥပမာ Water Conference၊ Investment Forum၊ Development Effectiveness Roundtable၊ Euro Money Conference၊ Women Empowerment Forum၊ Education Forum၊ Health Forum တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဖိုရမ္မ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ား ေပၚေပါက္လာၾကသည့္ အလႊာအသီးသီး၊ က႑အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား (Policy Recommendations) မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါအစည္းအေဝး၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္မူဝါဒဆိုင္ရာ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း လစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ယခုဆိုလၽွင္ (၁၆) ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အလားတူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ထို႔အျပင္ 1st Myanmar Entrepreneurship Summit 2016 ကို ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂) တြင္ ၂၂-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထိပ္သီးညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂) တြင္ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး လမ္းၫႊန္ အမွာစကားမ်ားလလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္တြင္း/ပ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ က႑အလိုက္ မဟာဗ်ဴဟာ (Strategy) မ်ား ေရးဆြဲၿပီး စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာ (Strategy) မ်ားတြင္ စီမံကိန္း (Plan)၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (Action Plan)၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ (Project)၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (Activities) စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အသီးသီး ခ်မွတ္ေနၾကေသာ္လည္း မတူညီသည့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္းႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အၾကားတြင္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ညီၫြတ္မႈ (Policy Coherence) အပိုင္းတြင္ အားနည္းလ်က္ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎အေျခအေနကို ကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုအခါ အားလုံးပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) ကို ေရးဆြဲျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  MSDP ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္ (Area)၊ က႑ (Sector) ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ (Theme) တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး တစ္သီးတစ္သန္႔ ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းမ်ိဳးမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါေၾကာင္း၊  အဆိုပါ MSDP ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ (Global) အဆင့္တြင္ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Development Goals- SDG) အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေဒသအတြင္း (Regional) ႏွင့္ ေဒသခြဲ (Sub-regional) အဆင့္ ကတိကဝတ္မ်ား (Commitments)၊ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (Initiatives) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္တို႔ကို သုံးသပ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမည့္ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကို ရည္႐ြယ္ပါေၾကာင္း၊  လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ MSDP ကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးမွ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဖိတ္ဖက္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္ ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  MSDP ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး (Peace and Stability)၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရး ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Prosperity and Partnership)၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (People and Planet) စသည့္ မ႑ိဳင္ သုံးရပ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ထြန္းေရး၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းခိုင္မာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရး၊ ၂၁ ရာစု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈကိစၥမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရးအတြက္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးဆိုသည့္ ပန္းတိုင္ငါးရပ္အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီးမဟာဗ်ဴဟာ ၂၈ ခု၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၂၃၈ ခုတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း၊ ၄င္း MSDP ကို အၿပီးသတ္အတည္ျပဳၿပီးပါက က႑အဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား (Public Investment Programs and Projects-PIP) မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေပၚထြက္လာသည့္အစီအစဥ္၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွိႏိုင္မည့္ဇာစ္ျမစ္ (Sources of Financing) အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အစိုးရ၏ဘ႑ာေငြ (Government Budget) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Private Investment) ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ု စိစစ္သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႀကီးမားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ သက္သက္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါက အစိုးရ-ပုဂၢလိကမိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္သည့္ (Public Private Partnership-PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအကူအညီ (Development Assistance) မ်ားရယူၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား (Partners in Development)ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ စသည္ျဖင့္ စိစစ္သတ္မွတ္သြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၆-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဦးစီး၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Development Effectiveness Roundtable) တြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားက MSDP (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ PIP လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားပါေၾကာင္း၊  သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္ MSDP ႏွင့္ PIP လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ေဖာ္ ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ပကတိအေျခအေနကိုထင္ဟပ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ရရွိလာရန္ ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင္‌့ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း