Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

win thein zawယခင္ MICCL ေခၚ Myanmar Copper Co.,Ltd က ေခတ္မီတူးေဖာ္စဥ္က ငရဲမီးကို ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းပါေၾကာင္း၊ ငရဲမီးစက္႐ုံႏွင့္ စက္႐ုံတို႔နီးျခင္းေဝးျခင္းသည္ အဓိကမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းရာ တစ္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ယခုမိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္စက္႐ုံသည္ ယခင္မဆလအစိုးရလက္ထက္က ေရွ႕ေျပးစက္႐ုံ တစ္ေန႔တန္ ၅၀ က်ေၾကးနီစက္႐ုံေနရာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္စက္႐ုံကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တရားမဝင္လည္ပတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာထြက္မွသာ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ဟုဆိုၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

မိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္စက္႐ုံသည္ ေအာက္ပါဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၅ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၀(ခ) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒပုဒ္မ ၄၁ ေအာက္ပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုတားျမစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္ မွတ္သည္။ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) ျပည္သူတို႔အေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဒ္မခြဲ(င) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔ကို ႀကီးမားစြာထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား စသျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တြင္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ တစ္ခ်က္ၿငိ႐ုံျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္စက္႐ုံလည္ပတ္ေနသည့္အတြက္ ၾကက္သြန္ခင္း၊ ပဲခင္း၊ ႏွမ္းခင္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္းခင္း တို႔ ပ်က္ၾကပါေၾကာင္း၊        ထို႔ေၾကာင့္ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကံကုန္းေက်း႐ြာအနီးရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးပိုင္လီမိတက္၏ မိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္စက္႐ုံလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ဆိုး႐ြားစြာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ၍ အဆိုပါစက္႐ုံကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ျမgen myint nweန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သည္ ဆားလင္းႀကီးမိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္စက္႐ုံကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ NORINCO ကုမၸဏီႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲဲ့ၿပီး တစ္ရက္လၽွင္ ဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္တန္ ၅၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရွိေသာ စက္႐ုံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စက္႐ုံတြင္ထုတ္လုပ္ေသာ ဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္မ်ားအား လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ ေတာင္တို႔၏ ေၾကးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္ကရရွိခံစားေနျခင္းျဖစ္သည့္ စက္႐ုံသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ စက္႐ုံတစ္႐ုံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စက္႐ုံတည္ေဆာက္မႈ Design အရ Double Conversion (3+2 Stage) ႏွင့္ Double Absorption စနစ္ သည္ လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နည္းပညာျဖစ္ၿပီး ၉၉.၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပေလထုသို႔ SO2 ႏွင့္ SO3 Gas မ်ားအား ေခါင္းတိုင္မွ တိုက္႐ိုက္ စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းျဖစ္ေသာ 150 ppm ထက္မမ်ားေစရန္အတြက္ Efficiency ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ Tail gas Treatment unit အား  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၈၀၀၀ ျဖင့္ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး SO2  ႏွင့္ SO3 ပါဝင္မႈမ်ားကို  Treatment  ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေလထုထဲသို႔ စြန္႔ပစ္သည့္စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္စက္႐ုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စက္႐ုံကို ၁၃-၃-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၎အဖြဲ႔၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္္ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အပိုဒ္ ၈၂ အပိုဒ္ခြဲ(က) အပိုဒ္ခြဲငယ္ ၂၉ အရ မိုးႀကိဳး ဆာဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္႐ုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကံျပဳထားပါေၾကာင္း၊

(က) မိုးႀကိဳးဆာဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္႐ုံမွ စြန္႔လႊတ္ေသာအေငြ႔တြင္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပါဝင္မႈကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖစ္သည့္ 150 PPM-Part Pound Million ထက္မမ်ားေစရန္ သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္၍ စြန္႔ထုတ္ရန္ႏွင့္ စက္႐ုံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ISO Certificate မ်ားလည္း ရယူသင္‌့ေၾကာင္း၊ (ခ) ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကံကုန္းေက်း႐ြာအနီးရွိ  ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ မိုးႀကိဳး ဆာဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္႐ုံသည္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳသြားပါေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ ပုဂၢလိကစက္မႈမွတ္ပုံ တင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း စက္႐ုံလည္ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အား စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

စက္႐ုံ၏ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည့္ ေနာက္ဆုံးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္အညီ ISO လက္မွတ္သုံးေစာင္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၁) ISO 9001:2015 (Quality Management System)၊ (၂) ISO 14001:2015 (Environment Management System)၊ (၃) OHSAS 18001:2007 (Occupation Health & Safety Management System) တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စက္႐ုံအေနျဖင့္ လစဥ္တိုင္းတာ ရရွိေသာ Result မ်ားကိုလည္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လစဥ္တင္ျပ လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တင္ျပေသာ Result ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ပထမတစ္မ်ိဳးက စက္႐ုံ၏ DCS System တြင္ မူလ တပ္ဆင္ပါရွိေသာ SO2  Analyzer မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္းမွလည္းေကာင္း၊ WHO စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလထုအတြင္းရွိ SO2  ပမာဏ 20 µg/m3 (24 hour means) ထက္မမ်ားေစရန္အတြက္ Portable Air Monitoring Machine Haz-scanner (Model-EPAS) ျဖင္‌့လည္းေကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆး၍ တိုင္းတာရရွိေသာ Result မ်ား ျဖစ္ပေၾကာင္း၊ ဒုတိယ Result က စက္႐ုံမွစြန္႔ပစ္ေရအား pH 6 to pH 9 အၾကားရရွိေစရန္အတြက္ ဓာတ္ျပယ္ ေစရန္ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ စြန္႔ပစ္ေရစုေဆာင္းကန္အတြင္းသို႔ သီးျခားစြန္႔ပစ္လ်က္ရွိၿပီး စြန္႔ပစ္အစိုင္အခဲမ်ားအား စက္႐ုံ အတြင္းတြင္ HDPE အစခင္းထားသည့္ အလ်ား ၁၅၀ ေပ၊ အနံ ၁၀၀ ေပ၊ အနက္ ၆ ေပရွိ စြန္႔ပစ္ကန္အတြင္းသို႔ စနစ္တက်ထုတ္ပိုး၍ စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါစြန္႔ပစ္ကန္မ်ားအနီးရွိ ေျမသားႏွင္‌့ စက္႐ုံ၏အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေျမနမူနာမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ လစဥ္ေပးပို႔စစ္ေဆး၍ တိုင္းတာရရွိေသာ Result မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စက္႐ုံအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ႏိုင္ေရး Environmental and Social Impact Assessment-ESIA Report အား ျပဳစုတင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္  ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္၍ စကၤာပူ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ Green Environmental, Health, Safety and Social Consultancy Co.,Ltd ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၎ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ စက္႐ုံႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာစစ္ေဆး တိုင္းတာမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ESIA Report အား ျပဳစု ေရးသားကာ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၄၂ ခ်က္ျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းအေပၚ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအား ထပ္မံ၍ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က စက္႐ုံသို႔လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ ေဒသခံမ်ား၏ သတင္းေပးမႈအရ အက္ဆစ္ေငြ႔ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေၾကာင္း သံသယရွိသည့္ကေလးငယ္ေလးဦးကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ အက္ဆစ္ေငြ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ေရာဂါမ်ားမေတြ႔ရွိရေၾကာင္း  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၁၂/၂၀၁၂)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ Third Party အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ Live Environmental Assessment Group မွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ေက်း႐ြာဥကၠ႒ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံရွိဝန္ထမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ကုသမႈမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေလထုတိုင္းတာ ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း၊ ေရနမူနာမ်ားရယူစစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ကာ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ Health Impact Assessment Report အား ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ စက္႐ုံမွထြက္ရွိေသာ အခိုးအေငြ႔၊ အမႈန္ႏွင့္ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ စသည္တို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ယိုယြင္းျခင္းမ်ား မေတြ႔ရွိရပါဟု ေဖာ္ျပထားရွိပါေၾကာင္း၊

စက္႐ုံအေနျဖင့္ ကံကုန္းေက်း႐ြာရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ေသာက္သုံးေရအဆင္ေျပေစႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္မွ စတင္ကာ ယမားေခ်ာင္းမွ ေခ်ာင္းေရအားအဆင့္ဆင့္သန္႔စင္ၿပီး ဂါလံ ၈၀၀ ဆံ့ အုတ္ေရကန္ သုံးလုံး၊ ေရငုတ္ သုံးခုျပဳလုပ္၍ သန္႔စင္ေရဂါလံ ၃၀၀၀၀ အား ၂၄ နာရီျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး စက္႐ုံ၏ဝန္ထမ္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ခံမႈ (Corporate Social Responsibility-CSR) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ စက္႐ုံ၏အသားတင္အျမတ္ေငြမွ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအား CSR ရန္ပုံေငြအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၆၃ သန္းတို႔ကို ရန္ပုံေငြအျဖစ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ႏွစ္စဥ္စက္႐ုံ၏အသားတင္အျမတ္ေငြမွ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း CSR ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိသုံးစြဲႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္စက္႐ုံသည္ ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လည္ပတ္ ထုတ္လႊတ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ISO လက္မွတ္သုံးေစာင္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ စက္႐ုံျဖစ္ျခင္း၊ စက္႐ုံ၏အသားတင္အျမတ္ေငြမွ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ CSR ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိျခင္း၊ စက္႐ုံႏွင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေသာစက္႐ုံျဖစ္ျခင္း၊ စက္႐ုံလည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ထိခိုက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈမရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စက္႐ုံမွထုတ္လုပ္ေသာ ဆာဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ မ်ားအား လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္တို႔မွ ေၾကးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ရရွိခံစားေနျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္စီမံကိန္းအရအက်ိဳးျပဳေသာ စက္႐ုံ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။


 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္