Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u min theinေနျပည္ေတာ္-ပန္းတင္-ေခ်ာင္းနက္လမ္းဟာ ပဲခူး႐ိုးမကိုျဖတ္သန္းသြားရသည့္ လက္ဝဲဘက္ ကားလမ္းမ ျဖစ္သည့္အျပင္ အေကာက္အေကြ႕ မ်ားပါေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ကမ္းပါးယံ ႀကီးမ်ားၿပိဳက်ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မၾကာမၾကာျဖစ္တတ္သည့္ အျပင္ လမ္းေဘးရွိ ေပတစ္ရာခန္႔ နက္သည့္ေခ်ာက္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ ကားတစ္စင္းလုံး ျပဳတ္က်ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက ေတာင္ၿပိဳသည့္ လမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း ကတၱရာလမ္း မခင္းရေသးသည့္အတြက္ မိုးမ်ားပါက ကားမ်ားဘီးေခ်ာ္ၿပီး ေဘးသို႔ က်သြားႏိုင္သည့္ အျခအေနရွိပါေၾကာင္း၊ ေဘးနားတြင္ ကပ္လ်က္ တည္ရွိေသာ ေတာင္ကမ္းပါးယံမ်ားသည္ ၿပိဳက်လာမည္ဆိုပါက အနီးသို႔ေရာက္ရွိ ေနေသာ ကားေပၚကိုျပဳတ္က်လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္း ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ေတာင္တြင္းႀကီး- ဆင္ေပါင္ဝဲ-ေအာင္လံ-သရက္-ကမၼ-မင္းတုန္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးေျမာက္ျခမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၾကသည့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း-ေပါင္းတလယ္-ေပါင္းတည္-သဲကုန္း-ပုတီးကုန္း- ေ႐ႊေတာင္-ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း သြားရလာရာတြင္ အဆိုပါလမ္းကို အသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္ရသည့္ အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစုံႏွင့္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကားမ်ား၊ ဆီ Boxer ကားမ်ား၊ ဝါးကားမ်ား၊ အုတ္ကားမ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔လၽွင္ ယာဥ္အစီးေရ ၁၀၀ နီးပါး ေမာင္းႏွင္ အသုံးျပဳေနသြားရေနသည့္ လမ္းလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္အဝင္ေပါက္၊ အေနာက္ဘက္ ဝင္ေပါက္လမ္းျဖစ္သည့္ အဆိုပါလမ္းကို ပို၍ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ လမ္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

u kyaw linnေနျပည္ေတာ္-ေတာင္ၫို-ေခ်ာင္းနက္-ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ မိုင္ ၀/၀ မွအစျပဳ၍ ေခ်ာင္းနက္အထိ ၆၆ မိုင္ ၂ ဖာလုံအရွည္ရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္ အပိုင္းတြင္ ၄၄ မိုင္ ၂ ဖာလုံပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ မိုင္တိုင္ ၄၄/၂ မွ ၆၆/၂ ထိိ ၂၂ မိုင္အပိုင္းသည္ မေကြးတိုင္း အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပိုင္းျဖစ္သည့္ မိုင္ ၀/၀ မွ ၁၂/၀ အထိကို ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွလည္းေကာင္း၊ မိုင္ ၁၂/၀ မွ ၄၄/၂(နယ္စပ္)အထိကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း တာဝန္ယူထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္အထိ လမ္းအေျခအေနသည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လမ္းအပိုင္း၌ မိုင္ ၁၂/၀ မွ ၁၇/၄ အထိ ၅ မိုင္ ၄ ဖာလုံသည္ ၄၈ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း၊ မိုင္ ၁၇/၄ မွ ၂၅/၄ အထိ ၈ မိုင္သည္ ၂၄ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရိလမ္း၊ မိုင္ ၂၅/၄ မွ ၂၉/၄ အထိ ၄ မိုင္သည္ ၁၈ ေပ အက်ယ္ကတၱရာလမ္းႏွင့္ မိုင္ ၂၉/၄ မွ ၄၄/၂ အထိ ၁၄ မိုင္ ၆ ဖာလုံသည္ ၁၂ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၁၈ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြတင္ျပ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေငြလုံးေငြရင္းခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမရရွိခဲ့ပါသျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ျခင္းမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီအပိုင္းတြင္ မိုးဒဏ္ေၾကာင့္ လမ္းတာ ေဘာင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု(မိုးဒဏ္) အထူးျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ေမ်ာခရစ္႐ိုက္၍ လမ္း တာေဘာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ Guard Post မ်ားစိုက္ထူေပးျခင္း၊ ေရစီးေရလာ ေကာင္းေစရန္ လမ္းေဘးေရေျမာင္းတူးေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ထားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြျဖင့္ မိုင္ ၃၃/၄ မွ မိုင္ ၄၄/၁ အတြင္း ေက်ာက္႐ိုးစီ ေျမထိန္းနံရံ ခုနစ္ခုအား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ကတၱရာလမ္းမူလ ၁၂ ေပမွ ၁၈ ေပအက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္း၊ မိုင္ ၂၉/၄ မွ ၃၄/၂ အထိ ၄ မိုင္ ၆ ဖာလုံအရွည္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အကာအကြယ္သံတန္း(Guard Rail)မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားရွိၿပီး ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၁၈ ေပအက်ယ္ လမ္းခ်ဲ႕ရန္က်န္ရွိေနသည့္ မိုင္တိုင္ ၃၄/၂ မွ ၄၄/၂ အထိ ၁၀ မိုင္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလုံး ေငြရင္းျဖည့္စြက္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြတို႔ျဖင့္ အၿပီးေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။


 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း