Skip to main content

နမ့္ကုံးေရကန္သည္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တည္စ ၁၂၅၁ ခုႏွစ္က ေစာ္ဘြားခြန္စိုင္းမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရကန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ေရကန္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ၿပိဳပ်က္သြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ နဝတေခတ္တြင္ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရပူးေပါင္းၿပီး ျပန္လည္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ထားပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနကေန ကန္ကိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ သာယာလွပေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္ ၁၇၈ သန္း ခ်မွတ္ေပးၿပီး မြမ္းမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေရကန္တစ္ခုတည္းကိုသာ မွီခိုအားထားေနရၿပီး ေသာက္သုံးေရ သြယ္ယူျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယင္းေရကန္မွတစ္ဆင့္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနရသည့္အတြက္ ယင္းကန္ကို တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ဆက္လက္ထားရွိမည္ဆိုလွ်င္ ေရေဝေရလဲျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကန္ႏုန္းေျမမ်ား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေတာင္ယာေျမ ၁၆၅ ဧကသည္လည္း လက္ရွိတပ္ၿခံစည္း႐ိုး ကာထားသည့္နယ္ေျမျဖင့္ အစြန္အဖ်ားတြင္ တည္ရွိျခင္း၊ တပ္၏အေဆာက္အဦႏွင့္ အေဝးဆုံးေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္း၊ မူလပိုင္ရွင္ ေနာင္႐ိုး႐ြာႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာ တည္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းေတာင္သူမ်ားကို ငဲ့ညႇာေသာအားျဖင့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ ၎ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားဆိုသည္မွာလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ လုပ္ရမွန္းလည္းမသိျခင္း၊ လုပ္ရန္လည္းမည္သူမွ် မၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိ႐ိုးဖလာလုပ္္ငန္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္းေရကန္ ေရေဝေရလဲ ၃၁ ဧကႏွင့္ ေတာင္ယာေျမ ၁၆၅ ဧကအား ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေမးခြန္းပါ ေျမေနရာမ်ားသည္ အမွတ္ (၁၃၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ တပ္ပိုင္ေျမ ၅၈၀ ဧကအတြင္းပါဝင္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၅-၁-၂၀၀၄ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၂၀၀/၁-၅/ ဦး ၁ ျဖင့္ ေျမေပးမိန္႔ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ ဧကဟု ေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း တပ္ေျမသိမ္းယူစဥ္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ ၁၅ ဧက၊ သုသာန္ေျမ ၃.၅ ဧကႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ၅၆၁.၅ ဧက ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ယာေျမ ၁၅ ဧကတြင္ ယာယီေတာင္ယာ စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သုသာန္ေျမ ၃.၅ ဧကမွာလည္း ေျမေနရာသစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

နမ့္ကုံးေရကန္သည္ သဘာဝေရမ်ားထြက္ရွိသည့္ ေရကန္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္ေရ၊ သုံးေရအျဖစ္ သုံးစြဲလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေပးေဝအသုံးျပဳလ်က္ပါရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆိုပါေရကန္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၈၇ သန္း ခြင့္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေရမ်ားထြက္ရွိသည့္ နမ့္ကုံးေရကန္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၁ ဧကအား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူလူထုပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ ဧကသည္ တပ္ေျမသိမ္းယူစဥ္က ယာယီေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး သုသာန္ေျမကိုလည္း ေျမေနရာအသစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမေပးမိန္႔ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာမရွိျခင္း၊ တပ္ရင္း၏ အေဆာက္အဦ၊ စက္ပစ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအရ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္