Skip to main content

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီေသာလူမွန္၊ ေနရာမွန္ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရရွိရပါေၾကာင္း၊

ယေန႔ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံမွ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သည့္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ ေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ B.E (Electrical Power) ျဖင့္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသူတစ္ဦး အမွတ္စာရင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ရွစ္ဘာသာရွိသည့္အထဲက ခုနစ္ဘာသာလုံး ဂုဏ္ထူးထြက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္မွာ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအျဖစ္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံတြင္ ႏွစ္စဥ္ေပၚထြက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

ပညာကလည္း ဆက္မသင္ႏိုင္၊ အလုပ္ကလည္း အလြယ္မရသည့္ ေနာက္ဆုံး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီလာၿပီး အလုပ္လာေလွ်ာက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ Master ႏွင့္ Honours မ်ား ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႔ရမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား ဝင္ေလွ်ာက္ေနခ်ိန္တြင္ မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္က ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာျဖင့္ၿပီးသည့္ အေတာ္ဆုံး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ႏွစ္စဥ္တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဖူဂ်ီကုမၸဏီမွ အလုပ္ေပးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ အထူးျပဳကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပညာသင္ဆဲျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၅ ေယာက္ကိုလည္း ဂ်ပန္ယမ္း ၁၉၀၀၀၀ ႏွင့္ အလုပ္ေခၚျခင္း၊ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည့္အခါ တိုင္းျပည္အတြက္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားခံရျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလိုထူးခြၽန္ထက္ျမက္သည့္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံမွ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာကို ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ၿပီး မိမိတိုင္းျပည္၏ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ျပနလည္္ၿပီး ပညာပို႔ခ်ခိုင္းမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ရန္ အစီိအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ အလုပ္မ်ားခန္႔ထား တာဝန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ပညာေရးက႑ကို အဓိကတာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တကၠသိုလ္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ကမ္းလွမ္းစာပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္မ်ားအား ေရးေျဖႏွင့္ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆး၍ အမည္စာရင္း အဆိုျပဳ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မွ လက္ခံစာရရွိပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေစလႊတ္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရးေကာ္မတီ မွ ဦးေရကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါက သတင္းျဖန္႔ေဝျခင္း (Information Drop) ျပဳလုပ္၍ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ လက္ခံစာရရွိပါက ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ Internet Website မွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Online အသုံးျပဳေလွ်ာက္ထားၿပီး လက္ခံစာရရွိပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေန ၾကေသာ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး (ဥပမာ-ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တို႔ကို Center of Excellence -COE မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း) ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ ပညာဆက္လက္သင္ယူ လိုသူမ်ားအတြက္ကိုလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား (ဥပမာ -ပညာေရးသံမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း)တို႔ကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ထို႔အတူ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ယင္း၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ရွိေသာ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆင္းမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ Myanmar Human Energy Co.,Ltd ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းကို အမွတ္ (၂) စက္မႈသင္တန္း ေက်ာင္း (မႏၲေလး) တြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာသင္ၾကားေပးၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ထူးခြၽန္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သင္ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ သင္တန္းကာလ သုံးႏွစ္ေစလႊတ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ အလုပ္မ်ားခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔နည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ ၇၊ နည္းဥပေဒ ၈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒပုဒ္မ ၇ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ စတင္ခန္႔ရာထူး ေနရာမ်ား လစ္လပ္မႈရွိသျဖင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္အား ခန္႔အပ္လိုေၾကာင္း ခန္႔အပ္မည့္ ရာထူးအတြက္ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာဝမ်ားအေပၚအမွီျပဳ၍ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္အပါ အဝင္ အျခားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ အဆိုျပဳလာမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ နည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ ၉ မွ နည္းဥပေဒ ၁၈ အထိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေၾကာ္ျငာေခၚယူေပးျခင္း၊ ပဏာမစစ္ေဆးျခင္း၊ ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပစစ္ေဆးျခင္း၊ စိတ္အေျခအေန စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ အဆိုျပဳသည့္ အေရအတြက္အတိုင္း ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ သူမ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒပုဒ္မ ၇ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ ၁၅ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စတင္ခန္႔ထားႏိုင္သည့္ အမႈထမ္းအဆင့္ စတင္ခန္႔ရာထူးမ်ားကိုမူ ရာထူးလစ္လပ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ခန္႔ထားမည့္ရာထူးႏွင့္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး အရည္အခ်င္းစစ္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ၊ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ ၍ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ စနစ္တက်ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထား ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔လာပါသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း