Skip to main content

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက ရရွိလာေသာလုပ္ငန္းစဥ္အရ ေက်းလက္ေနျပည္သူ မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရန္ႏွင္ မိသားစုဝင္ေငြတိုးပြားေစရန္ ရည္မွန္းၿပီး ျမစိမ္း ေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္()ခ်က္ ျဖင္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္အျဖစ္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းထက္ဝက္ေလၽွာ႔ခ်ေစရန္ ရည္မွန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္က သန္း ၃၀ ကို အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပုံေငြျဖင္ မတည္ေပးခဲ့ၿပီး ေငြ ၁၀၀ က်ပ္ကို တစ္လလၽွင္ ဆယ္ျပားႏႈန္းႏွင့္ တစ္က်ပ္ ျပား ၅၀ ႏႈန္းအတြင္း ေက်း႐ြာေကာ္မတီမွ သင့္ေလ်ာ္သလိုသတ္မွတ္ၿပီး ေက်း႐ြာသူ၊ေက်း႐ြာသားမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပး ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စဲြဲတြင္လည္း ျမစိမ္း ေရာင္ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ၎ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျမစိမ္းေရာင္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ၎ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအားလုံး လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ()ခ်က္ရွိၿပီး အေရးႀကီးသည့္ (က)တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။ ()တြင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ႐ိုးသားစြာထမ္းေဆာင္ရန္ဟု ပါဝင္ပါေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ေက်း႐ြာျမစိမ္းေရာင္ရန္ပုံေငြ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအခ်ိဳ႕သည္ အဂတိ လိုက္စားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘတ္ဂ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနပါေၾကာင္း၊ ယခင္အဆက္ဆက္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား၊ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ား ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္တစ္ခုပမာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ အဆိုပါအက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား မေပ်ာက္ေသးဘဲ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ေနရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါေငြစာရင္းနွင့္ အမွန္တကယ္ေငြ ထုတ္ေခ်းသည့္ ပမာဏမ်ားကြာဟခဲ့ျခင္း၊ လက္မွတ္အတုမ်ား၊ စာခ်ဳပ္အတုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ေခ်း ခဲ့ျခင္းမ်ားကို မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္အိမ္မဲက ခတၱိယေက်း႐ြာ ျပည္သူလူထု၏တိုင္ၾကားခ်က္အရသိရွိရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွဴးကလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အျခားက်ဳံတလုတ္ေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္လည္း ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား (၁၂) ခ်က္တြင္လည္း စီမံကိန္းအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေျဖရွင္းျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္အတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း မ်ားကိုေျမျပင္အေျခအေနမွန္ကို လက္ေတြ႔စစ္ေဆးရန္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုအေရးယူရန္ မည္သည္ အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ဦးစြာ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္း၏အေနအထားကို ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ အရင္းမေပ်ာက္မတည္ေငြ လည္ပတ္ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၃၀ မတည္ေပးခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါရန္ပုံေငြကို ေက်း႐ြာလူထုက အမ်ားသေဘာတူဆႏၵမဲျဖင့္ က်ား၊ ညီၫြတ္စြာ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ထက္ဝက္ပါဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်း႐ြာကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႔စည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရွိၿပီး ေမၽွာ္မွန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈရွိ/မရွိကို ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြကို အဓိကတာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး ရန္ပုံေငြလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္ မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းေပးမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ ရာအိမ္မွဴးကို ေကာ္မတီနာယကအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ စီမံလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္/႐ြာ လူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ခြ်တ္ေခ်ာ္မႈ၊အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနက အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး မည္သူကို မဆို ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳတိုင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဝဖန္အႀကံျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ဆင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ မိမိတို႔၏ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကို စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ E-mail ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ Website မွတစ္ဆင္ အႀကံျပဳတိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ လိပ္စာမ်ားကိုလည္း ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္းလက္စြဲစာေစာင္တြင္ အတိအလင္းထည့္သြင္းၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊

ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္/႐ြာလူထု၏ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္သည့္အခါတြင္ တိုင္ၾကားခံရသည့့္ အဖြဲ႔အစည္းထက္ အနည္းဆုံး တစ္ဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔အစည္းကဦးေဆာင္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့သကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ စစ္ေဆးခ်က္ ႏွင့္တကြ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ကို တင္ျပေသာ Procedure ရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက ေက်း႐ြာမ်ားကိုျပန္လည္ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ ပါေၾကာင္း၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းေက်း႐ြာယူနစ္ ယူနစ္၊ အက်ိဳးျပဳေက်း႐ြာ ႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်း႐ြာယူနစ္ ၃၁ ယူနစ္၊ အက်ိဳးျပဳေက်း႐ြာ ၄၀၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းေက်း႐ြာယူနစ္ ၁၉ ယူနစ္၊ အက်ိဳးျပဳေက်း႐ြာ ၃၀၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းေက်း႐ြာယူနစ္ ၁၄ ယူနစ္၊ အက်ိဳးျပဳေက်း႐ြာ ၃၃ ႐ြာ စုစုေပါင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းေက်း႐ြာယူနစ္ ၇၃ ယူနစ္ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳေက်း႐ြာ ၁၁၂ ႐ြာတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားအနက္ ခတၱိယေက်း႐ြာ ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ား၏ေငြေၾကးကိုအလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ ထားသည္ကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပထမႏွစ္ႏွင့္ဒုတိယႏွစ္တြင္ အသင္းသား အားလုံးကို ေခ်းေငြတစ္ေျပးညီထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ တတိယႏွစ္စက္ဝန္း(Third Circle)တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအလိုက္ ေခ်းေငြႏႈန္းထားမတူညီျခင္းမ်ားကို ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ားကိုသိရွိႏိုင္ေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပထားမႈမရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ေျပလည္မႈမရွိဘဲ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေျခာက္လစာ အတိုးေငြမ်ားကို ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းသည္ စီမံကိန္းလက္စြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႀကိဳတင္ေကာက္ယူထားေသာအတိုးေငြမ်ားကို အသင္းသားမ်ားျပန္ေပးရန္၊ အမွန္ ထုတ္ေခ်းမႈစာရင္းအတိုင္း စာရင္းဇယားမ်ားကို အမွန္ျပဳစုေရးသြင္းရန္၊ လက္ရွိေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စီမံကိန္းလက္စြဲပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ေခ်းေငြစာရင္းဇယားမ်ား တည့္မတ္ျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ အညီ ေက်း႐ြာေကာ္မတီသစ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေကာ္မတီသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အသင္းသားမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုလၽွံထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ဘဏ္ကိုအပ္ႏွံေစၿပီး ႀကိဳတင္ေကာက္ခံရရွိေသာ အတိုးေငြ ေတြကိုလည္း ေကာ္မတီကိုလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

အလားတူ က်ဳံတလုတ္ေက်း႐ြာတြင္လည္း စီမံကိန္းေက်း႐ြာေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး တို႔သည္ စီမံကိန္းေဒသတြင္မရွိဘဲ ရန္ကုန္တြင္သြားေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုလည္း အစားထိုးေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေက်း႐ြာမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင္ စာရင္းထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္မႈအပိုင္းအေနျဖင့္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္ႏွင္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ အဆင့္ဆင့္အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ ေက်း႐ြာ ႐ြာကို ႀကီးၾကပ္တာဝန္ေပးထားၿပီး အဆင့္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါတြင္လည္း ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေဒၚသႏၲာ(အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

မိမိတို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအေလအလြင္ မရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရသည့္တာဝန္ အျပည့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြစီမံကိန္း၏ ေခ်းေငြမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးေျဖၾကားသြားရာတြင္ ၎အမႈကို အလြဲသုံးစားလုပ္သည္မွာ ေပၚလြင္ေနပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း႐ုံျဖင့္ ၿပီးသြားၿပီလား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာကို ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ အဆိုပါ အလြဲသုံးစားလုပ္သူမ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ားရွိ၊မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

မိမိတို႔ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းတြင္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎စီမံကိန္းကို ႀကီးၾကပ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေတြ႔ရွိရသည့့္အေတြ႔အႀကဳံအရ ေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာ သားမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာေခ်းေငြရယူထားၿပီး ၎တို႔ေက်း႐ြာသားမ်ားအတြက္ နည္းပါးသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းသည့္အတြက္ တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာသားမ်ားက ေကာ္မတီတြင္ ယခုကဲ့သို႔မေလ်ာ္ကန္ေသာ၊ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တရားစြဲဆိုရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားရွိေသာ ေက်း႐ြာသားမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီက တရားစြဲဆိုရပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဝင္က အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္သည္ကို ေကာ္မတီဝင္အခ်င္းခ်င္းကသာ ျပန္လည္တရားစြဲခိုင္း ရသည့္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေက်း႐ြာေကာ္မတီဝင္မ်ားက အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္မႈ၊ မ႐ိုးမေျဖာင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေက်း႐ြာေကာ္မတီဝင္၊ ေက်း႐ြာေကာ္မတီဥကၠ႒ စသည္ျဖင္ ေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုရသြားႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္