Skip to main content
ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္သေဘာတူထားခဲ့ သည့္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား၊နားလည္မႈသေဘာ တူ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကိုျပန္လည္ သုံးသပ္အတည္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမျပည့္စုံျခင္း၊ နည္းပညာ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ ႒ာန္းႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္း၊ ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ်ားစသည့္ အေရးႀကီးဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ ထို အခ်ိန္က သေဘာတူခဲ့ေသာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စီး ပြားေရး စာခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း ယခုလက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေတာ့မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးေသာ အေျခခံမူမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွ

ပင္စင္စားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ပင္စင္လဲလွယ္ ခြင့္ႏွစ္ေစ့ေရာက္ၿပီးကာလ၌မူလပင္စင္လစာမ်ား ကိုျပန္လည္ခံစားခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ၿပီးေသာဝန္ထမ္းမ်ား၏ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ကို ျပန္ လည္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ပင္စင္လစာရ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ပင္စင္လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္လုံးတည္း ပင္စင္အျဖစ္ လဲလွယ္ရန္ ေလၽွာက္ထားၿပီး ပင္စင္ ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ တစ္လုံးတည္းပင္စင္ကို ခံစားခြင့္ရရွိခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယခု အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔လဲလွယ္ခဲ့သည့္ တစ္လုံးတည္း ပင္စင္သက္တမ္း အဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ မူလ လစာသို႔ျပန္လည္ ခံစားခြင့္ရွိ/မရွိကို သိရွိလိုေၾကာင္း၊  ပင္စင္လဲလွယ္စဥ္က ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း ႏွင့္ လဲလွယ္ ခဲ့သည့္ ပင္စင္လစာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပင္စင္လစာႏွင့္ လစာမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၎တို႔ရရွိသည့္ ပင္စင္လစာမ်ားႏွ

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လုပ္သက္ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိၿပီးအျပစ္မရွိဘဲအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကရေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ ထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ ရွိ/မရွိ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

အခ်ိဳ႕ ေသာဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ေက်းဇူး သစၥာကို ေစာင့္သိ ႐ိုေသလ်က္ အထက္ကေပးအပ္သည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို မခိုမကပ္ဘဲ ၾကည္ျဖဴစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ရဲ႕ စြမ္းစြမ္းတမံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ တံဆိပ္နဲ႔ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ခြဲခြာေနရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္အရာရွိမ်ား၏ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးၿပီး မေတာ္မတရား ခိုင္းေစမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္

လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားအထဲမွလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူသို႔ေျပာၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ပါေသာ အသုံးစရိတ္ ၄ မ်ိဳးကလြဲ၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊   ေလ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္း တို႔ကို အမ်ားဆႏၵႏွင့္ အညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္မ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိရန္အတြက္ အင္အားျပည့္ဝေနဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ေစတနာႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားသိရန္္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္၊ ေနာင္လာမည့္ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ ကိစၥမ်ားကို ျ

(င)-ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္သည့္က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္မ်ား ႐ြက္ေရမည္မၽွ ရွိသည္၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အသီးသီးတြင္ လည္ပတ္မႈရွိေနပါက မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ည္းသည့္ေမးခြန္း

 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္မွ မိမိ၏မိတ္‌ေဆြ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းပါပဲ။ အင္းဝဘဏ္မွေငြထုတ္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲရာတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္႐ြက္ကို ဆြဲထုတ္လာၿပီး ဒါအတုပါ ဆိုၿပီး အင္းဝဘဏ္တံဆိပ္ေတာင္မျဖဳတ္ေသးဘဲ ေျပာၾကားလာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၎က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ အတုကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရမလုပ္ဘဲ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အား က်ပ္ ၂၅၀၀ ျဖင့္ လဲလွယ္မယ္ဆိုၿ