Skip to main content
(က)-ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ယခင္ အတိတ္ကာလက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆုံးႏိုင္ငံ ၊ သယံဇာတ၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္အလြန္ေပါႂကြယ္ဝ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆန္စပါးလည္းအမ်ားဆုံးထြက္ရွိ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အတိတ္ကာလ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အလြဲမ်ား၊ စီမံမႈအလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္သြားေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ လူသားအရင္းအျ

(ဂ)-ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြအမ်ားဆုံးရွာေဖြထည့္ဝင္ေပးၾကရမည့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈ ေလ်ာ့က်လာေစေရးအတြက္ အခြန္ေငြကိုလိုလို လားလားထမ္းေဆာင္လာမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဳဂုဏ္ျပဳစနစ္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(ဂ)-ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြအမ်ားဆုံးရွာေဖြ ထည့္ဝင္ေပးၾကရမည့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားမွ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈ ေလ်ာ့က်လာေစေရးအတြက္ အခြန္ေငြကိုလိုလို လားလားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝထမ္းေဆာင္လာမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳျပန္လည္ဂုဏ္ျပဳသည့္ သေဘာျဖင့္ မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေစေသာစနစ္ (Incentive Payable Taxation System) မ်ိဳးေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြ

(ခ)-ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္‌့ ကူညီေစာင္‌့ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကထားရသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈႏွင္‌့အတူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကလည္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားသည္

(က)-အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားတြင္ Flow-Meter မ်ား တပ္ဆင္ရန္ကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားအား စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို ျပည့္စုံသည့္ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ (Waste Water Treatment System) ႏွင့္ တပ္ဆင္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ရမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း မရွိဘဲ ဆက္လက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား အနီးအနားတြင္ရွိသည့္ လယ္ေျမမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္ေနျခင္းေ

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လုပ္သက္ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိၿပီးအျပစ္မရွိဘဲအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကရေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ ထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ ရွိ/မရွိ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

အခ်ိဳ႕ ေသာဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ေက်းဇူး သစၥာကို ေစာင့္သိ ႐ိုေသလ်က္ အထက္ကေပးအပ္သည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို မခိုမကပ္ဘဲ ၾကည္ျဖဴစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ရဲ႕ စြမ္းစြမ္းတမံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ တံဆိပ္နဲ႔ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ခြဲခြာေနရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္အရာရွိမ်ား၏ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးၿပီး မေတာ္မတရား ခိုင္းေစမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္