Skip to main content
(ခ)-ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမကြက္မ်ားကို အခြန္ေပးေဆာင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္မၽွတမႈ ရွိေစေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကိစၥ မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမီးခြန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးခြန္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းခြန္မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ားရွိေနၿပီး အေဆာက္အဦမရွိေသာ၊ အေဆာက္အဦရွိေနၿပီး လူမေနေသာ၊ အေဆာက္အဦေဆာက္လက္စ ရပ္ထားေသာ ေျမကြက္မ်ားကို အခြန္ေပးေဆာင္ ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မၽွတမႈရွိေစေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိေစေရးတို႔အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေနၿပီး မီးေဘးႏွင့္မသမာသူမ်ား ခိုေအာင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုံ

(က)-အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈဇုန္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေျမေနရာမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရး၊ စက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ဒကၡိဏသီရိ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈဇုန္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေျမေနရာမ်ား အက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါသနည္း၊ စက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေရးဆြဲထားပါသနည္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

(င)-ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ယူ ေနမႈမ်ားအား ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပန္းေျဖအလည္ပတ္ ခရီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ၿမိဳ႕မွအျခားတစ္ၿမိဳ႕သို႔ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳၿပီးသြားေနရပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုသြားလာသည့္ ေနရာတြင္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ကားကို အသုံးျပဳသြားလာသူ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဂိတ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ၿပီးမွ သြားလာၾကရပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဇယား (၂)

(ဃ)-ေတာင္ညိဳေခ်ာင္း၊ နတ္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ တခြန္တိုင္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာမႈေၾကာင့္ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း ေရတိုက္စားကမ္းၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအမ်ားစုသည္ ပဲခူး႐ိုးမကို အေျခခံထားသည့္ ႐ြာမ်ားစု ျဖစ္သည့္အတြက္ ေတာင္ေျခႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ႐ြာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပဲခူး႐ိုးမကိုအေျချပဳၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းအမ်ားစုသည္ ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ သဲေသာင္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာေနပါေၾကာင္း၊ ႐ိုးမေပၚမိုးမ်ားၿပီး ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းတိုင္း ျပည္သူလူထုမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ေရႀ

(ဂ)-အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး တစ္ေျပးညီ လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ယေန႔လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မိသားစုတစ္ဦးခ်င္းမွအစ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအဆုံး လူတိုင္းရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အမႈိက္ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ အေျခခံလူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုပ္ပိုးရာမွာ ဖ်က္သိမ္းရန္ခက္ခဲသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား၊ ေဖာ့ဗူးမ်ား၊ သံထည္၊ ဖန္ထည္မ်ား အသုံးျပဳလာၾကသျဖင့္ အမႈိက္မ်ားပိုမိုေဖာင္းပြ ေပါမ်ားလာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံျ