Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကားသည့္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

 ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾက၍ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကုိ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ၾကရမယ့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကေတာ့ ၁၇ ခုရွိပါတယ္။ အဆိုမ်ား အေနနဲ႔ အသင့္ျဖစ္ၿပီးအဆိုကိုးခုရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားအေနနဲ႔ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေမးျမန္းထားတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၅ ခုအပါအဝင္ အသင့္ျဖစ္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၂၉ ခုရွိပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

 ဒီေန႔ကာလဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ျပသရမယ့္အခ်ိန္အခါပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း စည္းလုံးမႈၿပိဳကြဲခဲ့ခ်ိန္ေတြမွာ ႏုိင္ငံဟာ အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့တာကို ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္းသားေတြအၾကား၊ ပါတီမ်ားအၾကား မယုံၾကည္မႈနဲ႔သံသယေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားနဲ႔ ႀကဳံေတြ႔လာပါက ျပည္ေထာင္စုႀကီးအေရးလို႔ ခံယူၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး စုစုစည္းစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ရွိေနမွသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၲရာယ္ေတြကို စည္းလုံးညီၫြတ္ျ ခင္းအင္အားျဖင့္ အတူလက္တြဲကာကြယ္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့လႊတ္ေတာ္မ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ လာခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ဒုတိယသက္တမ္းရဲ႕ ဆ႒မအႀကိမ္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ Legislative Institutions မ်ား အျဖစ္နဲ႔ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ေတြ ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ Mother of Law ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ/မရွိ သတိျပဳ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ရပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ တင္သြင္းတဲ့အဆိုေတြဟာလည္း တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပီသစြာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသူ/ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဆက္လက္ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါစို႔လို႔ ေျပာၾကားရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ အာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္