Skip to main content

က်ားမ တန္းတူညီမၽွေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရး

ရက္စြဲ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္