Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၆) ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကားသည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား- ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးဟာ ဒီေန႔ ၿပီးဆုံးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးဟာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ (၁၆)ရက္ေျမာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၈၈)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း(၂၀၈)ခု ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆို(၈)ခု တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳအဆို (၄)ခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆို (၃)ခုနဲ႔ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္အဆို (၁)ခုတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း(၂၃) ခု ရွိၿပီး ဥပေဒၾကမ္း (၇)ခုကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑အတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနနဲ႔ (၁၆)ခု က်န္ရွိပါတယ္။ ယခု အစည္းအေဝး ကာလ အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦး အေျပာင္းအလဲ ရွိပါတယ္။ ၎တို႔ကို ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီနဲ႔ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီတို႔တြင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁)ဦးစီကို အစားထိုးဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီနဲ႔ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီတို႔တြင္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးကို ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အခုလိုေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾက တာကို ဥကၠ႒အေနနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား- ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ဟာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားဖို႔အတြက္ တရားဥပေဒေတြ အခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွန္ကန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈအေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစည္းအေဝး ရပ္နား ထားစဥ္ ကာလအတြင္းမွာလည္း လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကဳံ ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သင့္၊ ေဆာင္႐ြက္ထိုက္တဲ့ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့၊ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးစတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား- နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မွာၾကားလိုတာကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ တဲ့အခါမွာ ျပည္သူၾကားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္သူ႕အသံနဲ႔ ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕ သေဘာထားေတြကို အေလးအနက္ထား မွတ္သားနားေထာင္ၾကပါ။ ျပည္သူလူထုက အားကိုး ယုံၾကည္ရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါ။ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ သေဘာထားေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါ။ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားေစတဲ့ အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ သတိခ်ပ္ၾက ပါ။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္အဟန္႔အတားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးၾကပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ Identity မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆင္ျခင္တုံ တရား လက္ကိုင္ထားၿပီး ေျပာဆို၊ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ၾကပါလို႔ အသိေပးႏႈိးေဆာ္လိုပါတယ္။ “ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံး သြားလမ္းသာလို႔ လာလမ္းေျဖာင့္ၾကပါေစ။ မိမိတို႔ လိုရာခရီးကို အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းစြာနဲ႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကပါေစ။ ေနာင္က်င္းပမယ့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝးမွာလည္း က်န္းမာ ႐ႊင္လန္းစြာနဲ႔ ျပန္လည္ ဆုံစည္း ႏိုင္ၾကပါေစ” လို႔ ဆုေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္။