Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

မိုးတြင္းကာလတြင္ AK ကုမၸဏီလုပ္ပိုင္ခြင့္ရသည့္ မုဒုံၿမိဳ႕ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၾကား ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္း ပိုင္းသည္က်င္း၊ ခ်ိဳင့္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚၿပီး ယာဥ္မ်ား အႏၲရာယ္ျဖစ္သည္အထိ ပ်က္စီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အျမန္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အစုိးရအစီအစဥ္ျဖင့္ လမ္းမ်ားကို အျမန္လိုက္လံဖာေထးခဲ့ၾကရပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕လူမႈကြန္ရက္ကတစ္ဆင္‌့ လမ္းအေျခအေနသိရေအာင္ဆိုၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင္‌့ ျပည္သူလူထုမွ တင္ျပၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ႈေထာင့္မွေနၿပီး ေနာင္ယခုလိုမျဖစ္ရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင္‌့ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စုံစမ္းပါေၾကာင္း၊  စာခ်ဳပ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ AK ကုမၸဏီတို႔ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေလ့လာစမ္းစစ္ၾကည့္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ၄၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားၿပီးႏွစ္ေစ့လၽွင္ သက္တမ္းသုံးႀကိမ္တိုးခြင့္ ၅ ႏွစ္စီေပးထားသည့္အတြက္ ၅၅ ႏွစ္တိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ စေပၚေငြကို အာမခံစနစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ေငြ၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ တင္ခိုင္းထားသည္ကိုေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ယခု ၆ ႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခဲ့သည့္ေငြသည္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမကေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္‌့ ၄င္း အာမခံစနစ္ သည္ အားနည္းသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ၄င္းႏႈန္းႏွင့္ဆိုပါက အခ်ိန္မေ႐ြး စည္းကမ္းမလိုက္နာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးပိုင္း သတ္မွတ္မႈတြင္ ဥပမာ- ေရပိတ္လႊာခင္းျခင္း ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ၃ လက္မ သိပ္သည္းၿပီး ကတၱရာအလႊာ စခင္းၿပီး ၄င္းေပၚတြင္ ၁.၅ လက္မရွိသည့္ ကတၱရာစီးဝင္လႊာကို  ႏွစ္ႀကိမ္ခင္းရမည္ဟု ပါရွိၿပီး၊ (၂) အခ်က္ (ဌ) တြင္ ယာဥ္ႏွင့္ကုန္အေလးခ်ိန္ တန္ ၆၀ ရွိေသာ ခံႏိုင္ဝန္ရွိလမ္းျဖစ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အလြန္ေကာင္းပါ ၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လမ္းခင္းေပးသူသည္ ၄င္းအတိုင္းခင္းခဲ့ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရွိသူအေနျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ခဲ့ျခင္း တို႔ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္သည့္အခါ တာဝန္ ပ်က္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ မိုး႐ြာတာႏွင့္ လမ္းမႀကီးတြင္ ေက်ာက္ေပါက္မေရာဂါမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္း သည္ သက္ေသထင္ရွား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္ယခုလုိမျဖစ္ေအာင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကိုၿခဳံၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္စိစစ္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိေလ့လာခ်က္အရ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်င္သည့္ အခ်က္(၅)ခ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  (၁) အေျခခံ Data မ်ားကို အႀကံျပဳစုေစလိုပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ေဒသတြင္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမၽွအစီးေရ ၂၅၀ ျဖတ္ပါက ၁၈ ေပက်ယ္မွ ၂၄ ေပက်ယ္လမ္းကို ခင္းေပးရမည္၊ မည္သည့္အဖြဲ႔မွ မည္သူစစ္ေဆးေနသည္ကိုေတာ့ မသိပါေၾကာင္း၊ အစီးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ပါက ကြန္ကရစ္ကတၱရာ ၂၄ ေပခင္းရမည္ဟု ေရးထားပါေၾကာင္း၊  က်ိဳကၡမီဘုရားပြဲႏွင့္ သႀကၤန္ကာလ ျဖတ္သည့္ ကားအစီးေရသည္ ၇ မုိင္အရွည္ကို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မ်ားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသခံမ်ားက ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ခင္းေပးရန္သင့္ေနၿပီ  ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၂) ေဒသစားေသာက္ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ အစုိးရတာဝန္ႀကီးၾကပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလၽွာ႔ေပါ့ေကာက္ရမည္ဟု ပါရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းကို ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလၽွာ႔မည္ဟု တိတိက်က် မခ်ဳပ္ဆို ထားပါေၾကာင္း၊ လူထုလည္းမသိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္‌ သိေအာင္ေဖာ္ျပသင့္ပါေၾကာင္း ၊ (၃) ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္အစိုးရလဲသည့္အတြက္ အစုိးရတုိင္းကို ႏွစ္စဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားအသိေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ (၄) လမ္းအရည္အေသြးပိုင္းစစ္ေဆးမႈကို ဌာနဝန္ထမ္းေလာက္ ႏွင့္မလုံေလာက္သည့္အတြက္ လူထုပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း၊(၅) ယခုျဖစ္သမၽွအၿပီးတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း စည္းကမ္းႏွင့္မညီသည့္ကုမၸဏီကို အေရးယူမႈမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းတံတားေၾကး ေကာက္ယူခြင့္ရ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မႈရွိ/မရွိ၊ စည္းကမ္း ႏွင့္မညီ လုပ္ေဆာင္မႈကို မည္သို႔အေရးယူေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ တာဝန္ ပ်က္ကြက္ေသာ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ကို မည္သို႔အေရးယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

u kyaw linေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ လမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ လမ္း တံတား အသုံးျပဳခ ေကာက္ခံ ခြင့္ျပဳထားသည့္ B.O.T ကုမၸဏီမ်ားအား ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တြင္ပါရွိ သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ရွိ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ)မ်ားမွ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ B.O.T Task Force အဖြဲ႔မ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး၍ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စီမံကြပ္ကဲေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ B.O.T ကုမၸဏီမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိပါက ပထမ သတိေပးျခင္း(၃) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ လိုက္နာမႈမရွိပါက လမ္းတံတားအသုံးျပဳခ ေကာက္ခံခြင့္အား ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ဆက္လက္၍ လိုက္နာမႈမရွိလွ်င္ လုပ္ငန္း႐ုပ္သိမ္းသည့္အထိ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Aye Ko မိသားစုေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလိမီတက္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ၈-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီကို သတိေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ၎အျပင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမွလည္း လမ္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အားနည္းသည့္အတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ၁၇-၈-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါစာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပလာသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၁၈-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုေခၚယူၿပီး ၄င္းေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ AK မိသားစုေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ေမာ္လၿမိဳင္ - မုဒုံ-သံျဖဴဇရပ္လမ္းပုိင္း ၃၇ မိုင္အနက္ မိုင္တိုင္ ၈/၀ မွ ၁၄/၀၊ ၁၉/၀ မွ ၂၇/၀၊ ၃၂/၀ မွ ၃၅/၀ ၊ ၃၆/၆ မွ ၃၉/၆ အထိ မိုင္ ၂၀ အား ၂၄ ေပအက်ယ္ AC ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ မိုင္တုိင္ ၂/၆ မွ ၂/၈ အထိ ၁၄/၀ မွ ၁၉/၀ ၊ ၂၇/၀ မွ  ၃၂/၆ ၊ ၃၅/၆ မွ ၃၆/၆ အထိ  ၁၇ မုိင္အား ၂၄ ေပအက်ယ္ AC ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လည္းေကာင္းအၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြမ်ားကို တစ္စုံတစ္ရာ‌ ေတာင္းခံ ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ငန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ဟု ဝန္ခံကတိထိုးထား ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ AK မိသားစု ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလိမိတက္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလ အတြင္း အၿပီးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းအား ျပန္လည္ သိမ္းယူသည့္အဆင္‌့ထိ မိမိတို႔အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Traffic Sell Self  ေကာက္ျခင္းကိုလည္း တစ္လတစ္ႀကိမ္မိမိတို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ေကာက္ယူလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳထားသည့္ အတိုင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါဝင္တဲ့ Traffic Sell Self ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္း မ်ား ကိုလည္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစိုးရမ်ား ေျပာင္းလဲ သည့္အေပၚ ၄င္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို အစိုးရအၿပီးေပးပါဆိုသည့္အတုိင္း ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား ကို စာခ်ဳပ္မ်ားအားလုံးကို အသိေပး၊ မိတၱဴေပးပို႔တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးသည့္အခါ ဌာနဝန္ထမ္းသာ စစ္ေဆးပါက Correction မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို အရည္အေသြးလည္းမေကာင္းႏုိင္ ပါသည့္အတြက္ လူထုမ်ား၊ က်န္ရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိ/ ၿမိဳ႕ဖ မ်ား ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ မိမိတို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လမ္းပိုင္းမ်ားအား စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစေရးအတြက္ B.O.T ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၾကပ္မတ္ၫႊန္ၾကား ေဆာက္႐ြက္လ်က္ ရွိပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။


 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း