Skip to main content
ဖမ္းဆီးရမိေသာတရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈအတြက္ စီးပြား/ ကူးသန္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု ေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္မႈမွာထိေရာက္မႈရွိပါသလားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း
 

­­­­­

ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တြင္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ ခန္႔ထားျခင္း မရွိသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင္‌့မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ မခန္႔ထားႏိုင္သည့္ အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ ဌာနမ်ားတြင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ မရွိေၾကာင္း လည္း ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားေနရရာ ဌာနတိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ကို ေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကေသာ ဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားလည္း ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာတြင္ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွတြင္ ဆရာ တစ္ေယာက္စ ႏွ

ဟိုပန္ၿမိဳ႕တြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ုံးမ်ား ကို ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဟိုပန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင္‌့တိုးျမႇင့္လာခဲ့ၿပီး ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၏ ႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္လည္း ျဖစ္လာပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ႐ုံးအသီးသီးကို တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ႐ုံးေျမေနရာသတ္သတ္ မွတ္မွတ္ထားရွိ၍ ႐ုံးအေဆာက္ အဦမ်ားကိုလည္း အဆင္‌့ျမႇင့္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ုံးသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္၏ ၁၅-၁၀-၂၀၀၆ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ စ-၂၆/၀၀၁(၆၂၉၃)၏ ရည္ၫႊန္းပါစာအရ ၃၀-၁၀-၂၀၀၆ ရက္ ေန႔မွစ

လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ လင္းေခးခ႐ိုင္ တို႔ရွိ ခိုလန္ၿမိဳ႕ နယ္ခြဲ (သို႔) ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးဇုန္၊ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ေဒၚနန္းဝါႏု၊ ကြန္ဟိန္း မဲဆႏၵနယ္(ကိုယ္စား) ဦးစိုင္းေက်ာ္ျမင့္၊ မိုးနဲ မဲဆႏၵနယ္မွေမးျမန္းပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ လင္းေခးခ႐ိုင္တို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း အလြန္ေနာက္က် လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးျဖည့္တင္းရန္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး သူတပါးမလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနရသည့္အျပင္ လူကုန္ကူးခံရမႈကိုလည္း မ်ားစြာခံစားေတြ႕ႀကဳံေနရရာ  ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံး နစ္နာေနၾကရ ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာလည္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံ ျ

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ သန္း ၆၀ ကို အ‌ေျခခံ၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားမပါ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းအေရအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ဒီစက္႐ုံဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ ပညာတတ္မ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုက အလုပ္လက္မဲ့ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ေမၽွာ္လင့္ေနခ်ိန္   ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေလၽွာ႔နည္းေစဖို႔အတြက္ ကူညီမည္ဟု ပါပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို