Skip to main content
(ဈ)-သမိုင္းေခ်ာင္းပိေတာက္ေခ်ာင္းကမာ႐ြတ္ေခ်ာင္း မ်ားအားစဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(ဇ)-ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထား ဘူတာ႐ုံႏွင့္ ဝန္ထမ္းေနအိမ္တို႔ကိုအျမန္ဆုံးျပဳျပင္မြမ္းမံေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(ဆ)-ျမစ္မချမစ္ေရတိုက္စားျခင္းေၾကာင့္၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းေျဖာင့္ျခင္း၊ ေရကာ ႐ိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(က)-ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္ နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသူ မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္ သြယ္ႏိုင္မည့္အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုဖြင့္ေပးထားရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ဦးျမင့္လြင္(တံြေတးမဲဆႏၵနယ္)အေရးေပၚ အေဆာတလ်င္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး Hot Line တစ္ခု စီစဥ္ ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ကိုသိလုိပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။


(စ)-ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ GSM-MPT ဖုန္းလိုင္း၊ ဟန္းေကာေက်း ႐ြာအုပ္စုအတြင္းႏွင့္ WCDMA- MPT ဖုန္းလိုင္းတာဝါတိုင္၊လန္ဆယ္ေက်း႐ြာအုပ္စု အတြင္း WCDMA-MPT ဖုန္းလိုင္း တာဝါတိုင္မ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ဦးလာမာေလး (ေဆာ့ေလာ္)ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းလိုင္း မေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လမ္းမေကာင္း၍ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအလြန္ေနာက္က် လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္