Skip to main content
-ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွေရႊ အေႂကြးက်န္မ်ား ဆက္လက္ရရွိေရးကိုနည္းလမ္း (၄)သြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျဖရွင္း၍မ ရႏိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားဆိုသည္မွာ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သိလိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း
 

အဆိုျပဳသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ေဘးမဲ့ေတာမ်ား ကိုျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးတြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေနျခင္းသည္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္သင့္တဲ့ေနရာမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သုိ႔ တိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ ႐ြာေျမမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းေသာ ေဒသမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထား မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဟူေကာင္း ေဘးမဲ့အဆိုျပဳေတာ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာတြင္ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္က ေက်း႐ြာ ၆ ႐ြာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ နန္းယြန္း ၿမိဳ႕နယ္က ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်ီေဖြယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲက ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္းဇယား မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာ ရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုထဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ ရရွိလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ ရရွိလာၿပီး မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြဲေနသည္ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံးဝမသိရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နား၊ မ်က္စိ ပိတ္မိေနရသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ယူဆမိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ယေန႔အထိ အစိုးရမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္း ဇယားမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အရပ္ရပ္ကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊တယ္လီဖုန္း

ဂြၿမိဳ႕ ေတာင္ၫိုႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအား ျပန္လည္ တိုင္းထြာ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဂြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိၾကေသာ ရဟံျပား၊ ေငြေတြ႕၊ ေခြးလ်ားရွည္၊ ဆားခ်က္ကြင္း၊ ေပါက္တူးကြင္း၊ ထန္းပင္ ကုန္း၊ ကြင္းႀကီးကႏၷား၊ ကြင္းႀကီးေတာင္နား၊ ခ်င္းကြင္း၊ ေပါက္တူးကြင္း၊ ကိုင္းေတာကြင္း၊ လၽွိဳကြင္း၊ နေထာကၽြန္းႏွင့္ ေရသိုးဆိုသည့္ ႐ြာမ်ားသည္ ေတာင္ညိဳ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာဧရိယာတြင္က်ေရာက္ ေနသည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ဤေက်း႐ြာမ်ားသည္ ၁၈၃၃ ခုႏွစ္ကပင္ ေက်း႐ြာမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရးႏွင့္သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏  ၂၈-၂-၁၉၇၉ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ (၃/၁၈၄)အထ-၂ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အရ လူေနထိုင္သည့့္ ေက်း႐ြာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး ေက်း႐ြာမွာရွိေသာ လယ္ယာေျမ၊ ဥယာဥ္ ၿခံေျ

သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ားမွ တရားဝင္၊ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ် ဝင္ေငြရွာျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ယခုအခါသစ္ေတာမ်ားကို တျခားမ်ားႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာ ခုတ္လွဲေရာင္းခ်ေနသည္မွာ  ၾကာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္  သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာၿပီး မိုးလည္းေခါင္လာကာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္တို႔သည္ ေႏြအခါ သဲေသာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ထြန္း လာလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိုးေခါင္လာသည့္အတြက္ တခ်ိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္ ေရတြင္းေရကန္ေတြ ခမ္းေျခာက္ကုန္ၿပီး ေျမပဲ၊ႏွမ္းစိုက္ၾကေသာေတာင္သူမ်ားသည္လည္္း မိုးေခါင္သည့္အတြက္ မ်ိဳးပါဆုံးကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပိုမိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္လုံးမ်ား ခုတ္လွဲကာ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာမႈလုပ္ငန္းကို တားျမစ္ရန္အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္