Skip to main content
(ခ)-ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သန္ပန္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ ဆိပ္ကမ္းေျမအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမမ်ား၌က်ဳးေက်ာ္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားသူမ်ားကို အေရးယူရန္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူတို႔က မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္႐ြက္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သန္ပန္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ ဆိပ္ကမ္းေျမအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမမ်ား၌ က်ဳးေက်ာ္အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားသူတို႔ကို အေရးယူရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕က ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊(၃၉၃)/၄/၈-၂(စီးပြား/စိုက္ေမြး)အဖရ(ရခိုင္)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထား ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ေဆာက္႐ြက္‌ေနၾကပါသနည္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ ၫႊန္ၾကားထားပါလ်က္ ၿခံစည္း႐

(က)-ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခ်င္း-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရးညီလာခံ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

၂-၂-၁၉၄၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဘိလပ္တြင္ ေအာင္ဆန္းအီတလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ျပည္မေတာင္တန္းမခြဲျခာဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလုံး လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးရရွိေအာင္ ညီလာခံမ်ားက်င္းပ ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ရွ

(ဃ)-ႏိုင္ငံေတာ္မွ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္အဆင့္အလိုက္ လူပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ မည္မၽွရွိခဲ့ၿပီး မည္မၽွ ကြယ္လြန္၍ မည္မၽွက်န္ရွိပါသနည္း၊ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၾကသည္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အသိျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး အပါအဝင္ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္အတြက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ပထမ အဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္စသျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္  အိုမင္းလာခဲ့ၿပီး မိမိ္တို႔ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံမႈမရွိဘဲႏွင့္ဘဝကို အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ေနရသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ လြ

(စ)-သန္လ်င္-ရန္ကုန္ အမွတ္(၁)တံတားပိတ္ဆို႔မႈကို ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ တံတားတစ္ဖက္ရွိ ကရိန္းကားတစ္စီးစီႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦးစီကို အဆင္သင့္ထားရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားေန႔စဥ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရ ေသာအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခ

သန္လ်င္-ရန္ကုန္အမွတ္ (၁) တံတားသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တံတားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုတံတားသည္ တစ္လမ္းေမာင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စီးသာ သြား၍ရသည့္တံတား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုတံတားႀကီးေၾကာင့္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊ သုံးခြေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သန္လ်င္မွာဆိုလွ်င္ သီလဝါဆိပ္ကမ္း၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ သမဝါယမ တကၠသိုလ္ဆိုၿပီး တကၠသိုလ္ေပ

(င)-ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ေဒါင္းေတာင္ယိုးေက်း႐ြာအနီးရွိ သမိုင္းဝင္ေတာင္ေပါက္ႀကီး ေတာင္တန္းမ်ား ၿဖိဳခ်ေနသည္‌့ကိစၥအား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး တားျမစ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

(င)-ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ေဒါင္းေတာင္ယိုးေက်း႐ြာအနီးရွိ သမိုင္းဝင္ေတာင္ေပါက္ႀကီး ေတာင္တန္းမ်ား ၿဖိဳခ်ေနသည္‌့ကိစၥအား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး တားျမစ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွ