Skip to main content
စဥ္ ရက္စြဲ ဥပေဒအမွတ္စဥ္ ဥပေဒအမည္ Download
၂၂၃။ ၂၀.၁.၂၀၁၆

၁၆/၂၀၁၆

ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 16.2016.pdf
၂၂၂။ ၂၀.၁.၂၀၁၆

၁၅/၂၀၁၆

အပင္မ်ိဳးသစ္အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ 15.2016.pdf
၂၂၁။ ၂၀.၁.၂၀၁၆

၁၄/၂၀၁၆

ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ 14.2016.pdf
၂၂၀။ ၂၀.၁.၂၀၁၆

၁၃/၂၀၁၆

ရပ္ကြက္ သို့မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 13.2016.pdf
၂၆၂။ ၂၀.၁.၂၁၀၆

၁၂/၂၀၁၆

၁၉၅၁ ခုနစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 12.2016.pdf
၂၆၁။ ၁၈.၁.၂၀၁၆

၁၁/၂၀၁၆

အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒ 11.2016.pdf
၂၆၀။ ၁၈.၁.၂၀၁၆

၁၀/၂၀၁၆

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ 10.2016.pdf
၂၅၈။ ၁၈.၁.၂၀၁၆

၈/၂၀၁၆

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥေဒ 8.2016.pdf
၂၅၇။ ၁၈.၁.၂၀၁၆

၇/၂၀၁၆

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 7.2016.pdf
၂၅၉။ ၁၈.၁.၂၀၁၆

၉/၂၀၁၆

တိုင္းေဒသႀကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 9.2016.pdf
၂၅၆။ ၇.၁.၂၀၁၆

၆/၂၀၁၆

ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပဒ 6.2016.pdf
၂၅၅။ ၅.၁.၂၀၁၆

၅/၂၀၁၆

အနုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ 5.2016.pdf
၂၅၄။ ၅.၁.၂၀၁၆

၄/၂၀၁၆

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ 4.2016.pdf
၂၅၃။ ၅.၁.၂၀၁၆

၃/၂၁၀၆

ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ 3.2016.pdf
၂၅၁။ ၅.၁.၂၀၁၆

၁/၂၀၁၆

ျမန္မာနိုင္ငံမီးျပတိုက္အက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 1.2016.pdf
၂၅၂။ ၅.၁.၂၀၁၆

၂/၂၁၀၆

ျပည္သူ႔ေၾကြးျမီစီမံခန္႔ခြဲမွူဥပေဒ 2.2016.pdf
၂၀၇။ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅

၇၄/၂၀၁၅

ဘက္စံုပို႔ေဆာင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 74.2015.pdf
၂၀၆။ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

၇၃/၂၀၁၅

သက္ေသခံအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 73.2015.pdf
၂၀၅။ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

၇၂/၂၀၁၅

ျမန္မာ့သတတဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 72.2015.pdf
၂၀၄။ ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

၇၁/၂၀၁၅

တိရစၦာန္ေဆးပညာေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 71.2015.pdf