Skip to main content
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒအခန္း(၂) ပုဒ္မ (၃) အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအမ်ားဆံုး ၄၄၀ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္-
(က) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ၃၃၀ ဦးထက္မပိုေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ခ) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကဥပေဒႏွင့္အညီအမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ၁၁၀ ဦးထက္မပိုေသာတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒအခန္း(၉) ပုဒ္မ (၃၄) အရ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္၏ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးကိုအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲစတင္က်င္းပသည့္ရက္မွရက္ေပါင္း၉၀အတြင္းက်င္းပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒအခန္း(၄) ပုဒ္မ (၉) အရလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တာဝန္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပေဒႏွင့္တည္ဆဲဥေပေဒမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
(ဂ) လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းေသာဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေဆြးေႏြးရာတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုသာအဓိက ထားျခင္း၊
(ဃ) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစားႏိုင္ေရးကေရွး႐ႈေဆာင္႐ြက္ျခင္း
(င) မဲဆႏၵေျမႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္ေစဘဲသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊
(စ) မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကဳံ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊
(ဆ) မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း၊
(ဇ) လႊတ္ေတာ္ကေပးအပ္သည့္အျခားတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ျခင္း၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒအခန္း(၉) ပုဒ္မ(၄၃) အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးမ်ား၌ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္သည္ -
(က) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေပးပို႔ေသာသဝဏ္လႊာႏွင့္ဥကၠ႒ကခြင့္ျပဳေသာအျခားသဝဏ္လႊာမ်ားကိုဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ဂ) ဥေပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊
(ဃ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလႊတ္ေတာ္ကေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
(င) လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(စ) အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊
(ဆ) ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊
(ဇ) ဥကၠ႒ကခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒအခန္း (၁၇) ပုဒ္မ၁၅၅ အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းက ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုရယူလိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုအျဖစ္တင္သြင္းရမည္ -
(က) ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံံသားမ်ား၏ အက်ိဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥ၊
(ခ) အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥ၊
(ဂ) ဥကၠ႒ကခြင့္ျပဳသည့္အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုမ်ားတင္သြင္း ႏိုင္ပါသည္။
၁။ သာမန္အဆို
၂။ အေရးႀကီးအဆို
၃။ ဝမ္းနည္း/ဝမ္းသာေၾကာင္းအဆို
၄။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအဆို
ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၁၅၃၉၊၀၆၇-၅၉၁၃၅၇၊ ၀၆၇-၅၉၁၃၅၆၊ E-mail – [email protected] ႏွင့္ Pgae address – https://www.facebook.com/publicaffairs.ht သို႔ တင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားအားဆက္သြယ္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥေပေဒမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Website ၏ပင္မစာမ်က္ႏွာရွိ “ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား”ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ”ႏွင့္ “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား”ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားအားႏွိပ္၍ဝင္ေရာက္ၿပီး Download ရယူႏိုင္ပါသည္။
အဆိုမ်ားအားအေသးစိတ္ဖတ္႐ႈလိုပါကအဆိုေဆြးေႏြးသည့္ေန႔၏အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း (ဥပမာဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး၊သတၱမေျမာက္ေန႔ (၃၀. ၁၀. ၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ေဆြးေႏြးသည္အဆိုျဖစ္ပါကယင္းေန႔၏အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း)တြင္အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
အဆိုမ်ားကိုသာမန္အဆို၊အေရးႀကီးအဆိုဟူ၍ခြဲျခားၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။အဆိုမ်ားဟူေသာစာမ်က္ႏွာ၏ဘယ္ဘက္ရွိ “အဆိုအမ်ိဳးအစားေ႐ြးခ်ယ္ရန္”ဟူေသာေနရာတြင္သာမန္အဆိုႏွင့္အေရးႀကီးအဆိုကိုခြဲျခားၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆိုမ်ားအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Website ၏ပင္မစာမ်က္ႏွာရွိ “အစည္းအေဝး”ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ “အဆိုမ်ား”ဟူေသာေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈ၍ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအားၾကည့္႐ႈလိုပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္Website ရွိအစည္းအေဝးဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိအစည္းအေဝးမ်ားဟူေသာေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေန႔အလိုက္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို PDF ဖိုင္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ Download ရယူလိုပါက Download Pattern ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပင္မစာမ်က္ႏွာရွိဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ေမးခြန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါလင့္မ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္ -
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Website - www.pyithu.hluttaw.mm
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Facebook - https://www.facebook.com/pyithuhluttaw.gov.mm
၁. အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)
၂. ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)
၃. ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(SNLD)
၄. ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)
၅. တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ(TNP)
၆. ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (PNO)
၇. ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ZCD)
၈. လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (LNUP)
၉. ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ (KDUP)
၁၀. ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP)
၁၁. “၀” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (WDP)
၁၂. တစ္သီးပုဂၢလ (INDEPENDENT)