Skip to main content
-ေရး- ထားဝယ္- ၿမိတ္- ေကာ့ေသာင္းလမ္း (AH-112) ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိလိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း
 

ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းလိုအပ္မည့္ယႏၲရား မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ပူတာအိုခ႐ိုင္သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား၊ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားကို အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၂-၁၃ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ေပးခဲ့ေသာ ပူတာအို-မခ်မ္းေဘာ-ေနာင္မြန္း ကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ ယခု ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ အထိ ၿပီးစီးျခင္းမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႕ေႏွာက္ေႏွးေနရျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ/ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းသုံးယႏၲရားမ်ား လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းေၾ

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ ထားရွိမႈ၊ လမ္းအရည္အေသြး တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ ေစရန္ အတြက္ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေန႔စဥ္စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည့္အျပင္ လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို  အေလးထားေဆာင္ ႐ြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚေနသည္ကို သတင္းမ်ား ၾကားသိေနရပါေၾကာင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုမွာ ယာဥ္စက္ခ်ိဳ႕ယြင္း မႈႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ေပါ့ဆမႈ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ အဓိက

ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးႏွင့္ ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္း စုေပါင္းအိမ္ရာမ်ားကို၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘတ္ဂ်က္ တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕သည္ အိမ္ေျခအားျဖင့္ ၁၀၀၀ပင္ မျပည့္ေသာ္လည္း  အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး  မၾကာခင္ကာလတြင္ပင္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရျခင္း၊  ၂၄ နာရီ ဗို႔အားျပည့္ မီးရရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေရာက္ရွိခဲ့သကဲ့သို႔ လမ္းပုခုံးမ်ားခ်ဲ႕ျခင္း၊ လမ္းသားကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး လည္း ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၏ ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ခုသည္ ယင္းမာပင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၅ မိုင္ပတ္လည္အတြင္း အဝီစိတြင္း၊ ေျမေအာက္ေရတြင္း တူးမည္ဆိုပါက မည္သည့္ေနရာမွာတြင္ျဖစ္ေစ အလိုအေလ်ာက္ပန္း ထြက္ေသာ ေရတြင္း မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရသည္လည္း ထူးျခား တစ္ခ်က္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ခ်က္မွာ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ သမိုင္းအရ

(ဂ)-ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်ဲကုန္းေက်း႐ြာမွ ပုံဝိုးေက်း႐ြာအထိ (၂၄/၄) မိုင္ ရွည္ေသာလမ္းအား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ ကၽြဲကုန္းေက်း႐ြာမွ ပုံဝိုးေက်း႐ြာအထိ (၂၄/၄)ဖာလုံမိုင္ ရွိသည့္လမ္းသည္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၅ ႐ြာမွ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၄၃၅ အိမ္၊ လူဦးေရ ၆၈၈၅ ဦး၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ သြားလာေနရသည့္ လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎လမ္းကို မွီတင္းေနရသည့္ အဓိကေက်း႐ြာ ၁၅ ႐ြာမွာ ကၽြဲကုန္းေက်း႐ြာ၊ ဆိုက္ေခါင္ေက်း႐ြာ၊ ေနာင္ပိန္ေလးေက်း႐ြာ