Skip to main content

(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား ကို ယေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ACE၌ က်င္းပရာ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္း တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းအတြက္ အထူးအေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၀)ခန္႔ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အာဆီ ယံေဒသတြင္ ဆိုက္ဘာလံုၿခဳံေရး၊ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးအႏၲရာယ္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ကုသေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခိုင္မာလာေစေရးႏွင့္ လူမႈေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမင့္မား လာေစေရးအတြက္ အာဆီယံလူမႈကာကြယ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း။

အမ်ဳိးသမီးပါလီမန္ အမတ္မ်ားအဖြဲ႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးၿပီး တညီတညြတ္တည္းခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စြမ္းရည္ျမႇင့္ ထိေရာက္ စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္လည္းလိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ညီလာခံတြင္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေကာ္မတီတို႔၏ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံ လြမ္ပရာဘြမ္ ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းအစီရင္ခံစာကို ဤအေထြေထြ ညီလာခံက မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း။

တိုးတက္ေသာအာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းျဖစ္ရန္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ပိုမိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅ သို႔ ဦးတည္ ခ်ီတက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚ မႈအသစ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံအေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ား သမဂၢႏွင့္အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိေရး အတြက္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

မိမိအေနျဖင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္လႊတ္ေတာ္သို႔ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားဥကၠ႒တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခြင့္ ရရွိသည့္ အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရရွိမည္ဟုယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက (၃၈) ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားအေထြေထြညီလာခံကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥတာအဲရစ္ဆင္းဆန္းထံ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠ႒ရာထူး၊ အေဆာင္အေယာင္ ျဖစ္သည့္တူႏွင့္ AIPA အလံတို႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒မစၥတာအဲရစ္ဆင္းဆန္းက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

(၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားအေထြေထြညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမဳိ႕၌ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေလ့လာသူ အေနျဖင့္ တက္ရာက္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကိုေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။

အလားတူ(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေရးရာ ေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ၊ လူမႈေရးရာေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေ၀း (WAIPA)၊ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖတ္ၾကားအတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္