Skip to main content
ဦးဉာဏ္ေဆြဝင္း(ေက်ာက္ႀကီး မဲဆ​ႏၵနယ္)
(H.S.F) ေအာင္၊ တိ/ေမြး/ကု သိပၸံေအာင္
ဦးစိန္ထြန္း(ထန္းတပင္ မဲဆ​ႏၵနယ္)
ဝိဇၨာဘြဲ႕(ဒႆ နိကေဗဒ)၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး၊ ဒီပလိုမာဘြဲ႔၊ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕ (အဂၤလိပ္စာ)