Skip to main content

(ခ)-အမ်ိဳးသားစာေပဆုခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ေလးလုံးစပ္၊ အစဥ္အလာကဗ်ာမ်ားနည္းတူ ေခတ္ေပၚကဗ်ာမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

Submitted by on 13 July 2017

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္

photoျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာစာေပဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးႏွင့္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားထြက္ရွိေရးအတြက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး စာေပဆုမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဘာသာရပ္အပါအဝင္ စာေပအမ်ိဳးအစား ဘာသာရပ္ ၁၆ မ်ိဳး ခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရးကို ပိုမိုလြတ္လပ္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာသူ ဆုရရွိေစေရးႏွင့္ ဆုႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္မီစာအုပ္မ်ားကို ဆုေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္ေစဘဲ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားၿပီး အမ်ားျပည္သူအသိအမွတ္ျပဳခံ ရေသာ စာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ၁၇-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္  အဖြဲ႔ဝင္ ၇၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဥကၠ႒အဖြဲ႔ႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) တြင္ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆုဘာသာရပ္တြင္ အစဥ္အလာကဗ်ာစာအုပ္ျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာစာအုပ္ျဖစ္ေစ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႔ငယ္က ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ ထိုက္တန္သည္ဟု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး လ်ာထားခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဆြးေႏြးခ်က္ကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဝင္အားလုံးပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ႀကီး အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၇) တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုႏွစ္အမ်ိဳးသားစာေပဆုခ်ီးျမႇင့္ရာ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဘာသာရပ္တြင္ ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာစာေပဆု ဆိုၿပီး သီးျခားဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ အထက္မွာတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ အစဥ္အလာ ကဗ်ာျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ဂ)-စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္း ကမ္းတက် ရွိေစေရးႏွင့္ ပါတီတစ္ခ်ိဳ႕၏ လက္ကိုင္ တုတ္ယႏၲရား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ထားရွိၿပီး ဥပေဒ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

Submitted by on 13 July 2017

photo

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္

photoျမန္မာတို႔၏ ၁၂ လရာသီပြဲေတာ္မ်ားတြင္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁)ရက္ေန႔သည္ စာဆိုေတာ္ေန႔ အျဖစ္ ပါဝင္လာၿပီး စာဆိုေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သက္ႀကီး စာေပ ပညာရွင္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲမ်ား၊ စာေပၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပလာခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ စာဆိုေတာ္ရာသီျဖစ္သည့္ နတ္ေတာ္လအျပင္ အခါအခြင္‌့သင္‌့သလို စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စာေပၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုဗဟုသုတ ရရွိေရးတို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ အေထာက္အကူျပဳက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံးသည္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၏ အခန္း(၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ပါ၀င္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသုံးစြဲခြင္‌့ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါပုဒ္မကို ျပန္လည္တင္ျပရမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင္‌့မဆန္႔က်င္လၽွင္ ေအာက္ပါအခြင္‌့အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲ ေဆာင္႐ြက္ခြင္‌့ရွိသည္-

(က) မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္‌့၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္၊

(ခ) လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင္‌့၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊

(ဂ) အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ုံမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခြင္‌့၊

(ဃ)တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင္‌့တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကို လည္း ေကာင္း၊ အျခားဘာသာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္သာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္ စြာ ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သေဘာအရ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အသီးသီး၏ ယုံၾကည္ ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈကိုက်င့္သုံးရာတြင္ လြန္ကၽြံမႈမရွိေစရန္အတြက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားခ်မွတ္ထားရွိသည္ကိုလည္း တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊

စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပခြင့္ႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိလိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ  တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျဖစ္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မခြဲ(စ)ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၁၄ (က)(၁)တို႔အရ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ တရားပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အစျပဳၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအထိ အဆင္‌့ဆင္‌့ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္တင္ျပခြင္‌့ျပဳခ်က္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေန ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အၾကည္ၫိုပ်က္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား မပါရွိေစရန္၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲလုံၿခဳံေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕က လိုအပ္သလို ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၄၁/၂၀၁၆) ျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံက်င္းပေစျခင္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ခ႐ိုင္အဆင္‌့အထိ တင္ျပရန္မလိုဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိသာ တင္ျပရန္ ေျဖေလၽွာ႔မႈ ျပဳလုပ္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ထုိအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စာေပေဟာေျပပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းခဲ့ပါက ထိခိုက္နစ္နာသူက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီအခ်ိဳ႕၏ လက္ကိုင္တုတ္ယႏၲရားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီးစာေပေဟာေျပာပြဲဥပေဒ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

Subscribe to ျပန္ၾကားေရး