Skip to main content
Submitted by on 21 July 2017

ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ(ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္)မွ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားအားလုံး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစရွင္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကိုယ္စားျပဳ တဲ့ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဒီေရကာကြယ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားခံစားေနရေသာ စိုးရိမ္ ေသာကမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ရွင္။  ေရွးဦးစြာ ဒီေရေတာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီေရေတာသည္ ကုန္း ေျမႏွင့္ ပင္လယ္အၾကား ၾကားခံအေနနဲ႔တည္ရွိသည့္ လမု၊ ဓနိ၊ မဒမ၊ တမက္၊ ကနစို စသည့္ အပင္မ်ား ထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္ေနေသာေတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီေရေတာသည္ ကမၻာ့ဒီေရေတာ၏ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး သတၱမေျမာက္ဒီေရေတာ အက်ယ္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္းဧက ၁၂ သိန္း ခန္႔ရွိၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ‌၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဒီေရေတာရွိျခင္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေျမၿပိဳမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းစသည့္ ေဘးဒဏ္တို႔မွကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းၫွိေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏သားေပါက္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္တို႔၏ ခိုနားရာေနရာျဖစ္ျခင္း၊ တိရစၧာန္တို႔၏ စားက်က္ျဖစ္ျခင္း၊ တံငါသည္မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အဓိက အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျခင္း၊ အနားယူဖို႔ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျခင္း စသည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစပါတယ္။ ထိုသို႔အက်ိဳးမ်ားေသာ ဒီေရေတာသည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီေရေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခု ဒီေရေတာမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီေရေတာဆုံး႐ႈံးရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေလာင္စာမ်ား အတြက္ အလြန္အကၽြံခုတ္ျခင္း၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္း၊ ဒီေရေတာကိုရွင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမလုပ္ျခင္း၊ ငါးပုစြန္ ကန္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ားထူေထာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးဆုံး႐ႈံးရပါတယ္။

 ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကၽြန္မတို႔ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ မုတၱမပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသစ္ေတာဌာနစာရင္းဝင္ ဒီေရေတာမရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။  သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးမတိုင္ခင္က ၁၃ မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ မွာ ၂၀၈၄ ဧကအထိ စားက်က္ေတာရွိခဲ့ပါတယ္။ ၎စားက်က္ေတာ၏ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ကမ္းေျခတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေနေသာ ဒီေရေတာမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ ၎သဘာဝဒီေရေတာ မ်ားကို ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္မွစ၍ ထင္းေလာင္စာအျဖစ္ ခုတ္ထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ၎ေနရာမွာ လယ္ေျမစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ၎စားက်က္ေျမမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို အလြန္အကၽြံ ခုတ္ထြင္ၿပီးေတာ့ လယ္ေျမ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရာမွ ဒီေရေတာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေရကို ကာတဲ့ ကမ္းပတ္တာမွာ လည္း အားနည္းလာခဲ့ရပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ညတြင္တိုက္ခတ္ခဲ့ ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအေျခတြင္ ပယ္လယ္ေကြ႕ကမ္းစပ္ရွိ ႐ြာေပါင္း ၁၄ ႐ြာမွာ ဒီေရကာကြယ္ေတာမရွိျခင္း၊ ကမ္းပတ္တာအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီေရလႈိင္းမ်ားအတားအဆီးမရွိ ကမ္းစပ္႐ြာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကမ္းပတ္တာမွာလည္း ႏွစ္ေနရာက်ိဳးသြားခဲ့သျဖင့္ ဒီေရလႈိင္းႀကီးမ်ား ဒလေဟာဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တာအျပင္ကမ္းေျခ႐ြာမ်ားႏွင့္ ကမ္းနီး႐ြာမ်ားမွာ အထိနာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕႐ြာမ်ားမွာ ႐ြာလုံးကၽြတ္နီးပါးမၽွပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ လူအေသအေပ်ာက္ အေတာ္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ေဒးဒရဲတစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွာ လူ ၄၀၀၀ နီးပါး၊ ၃၇၄၈ ဦးေသဆုံးရာမွာ ၎ကမ္းစပ္ ႐ြာမွာရွိတဲ့ ၁၄ ႐ြာမွာ လူ ၃၃၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ အိမ္ေျခပ်က္စီးမႈႀကီးမား ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဘိုကေလးၿမိဳ႕၊ မိန္းမလွကၽြန္းမွာ ထူထပ္ေသာ ဒီေရေတာရွိျခင္းေၾကာင့္ အပ်က္အစီးနည္းခဲ့သည္လို႔ သိရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ကလည္း ဘဝေတြနဲ႔ရင္းၿပီး ဒီေရေတာရဲ႕တန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္ခဲ့ရပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးေနာက္ ဒီေရေတာက ပိုၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ကမ္းၿပိဳမႈကလည္း ပိုမ်ားလာပါတယ္။

 ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ တစ္ဖန္ စားက်က္ေျမေပ်ာက္ဆုံးမႈေၾကာင့္လည္း က်န္ရွိတဲ့ ကၽြဲမ်ား၊ ႏြားမ်ား၊ ကၽြဲေက်ာင္း၊ ႏြားေက်ာင္းလႊတ္ေသာအခါမွာ အစာရွားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြဲေတြ၊ ႏြားေတြက စိုက္ပ်ိဳးပင္ေတြကို ဝင္စားရာမွ ကၽြဲ၊ ႏြားပိုင္ရွင္ႏွင့္ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား အခ်င္းမ်ားၾကၿပီး ရန္ပြဲႀကီးမ်ား ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။  စားက်က္ေျမႏွင့္ ဒီေရေတာကို ျပန္ရလိုေသာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ အမႈမ်ား မၿပီးႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီး ေထာင္က်သူမ်ားလည္း ရွိၾကပါ တယ္။ အခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြားၿပီး စိတ္ဝမ္းကြဲေနၾကပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေစတနာရွင္ NGO အဖြဲ႕မ်ားက ဒီေရေတာမ်ားကို လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳး ေပမယ့္လည္း စနစ္မမွန္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းျခင္း၊ မိမိအက်ိဳးအတြက္ ႐ြာသားမ်ားက သစ္ပင္ခုတ္ျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳ၍ပါသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ား ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ပါ။ သို႔ပါေသာ္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မုန္တိုင္းသည္ အခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါ တယ္။ မုန္တိုင္းႏွင့္ ဒီေရလႈိင္းကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္သည့္ ခံတပ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဒီေရေတာထူထူ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ဒီေရေတာကာကြယ္သည့္ ကမ္းပတ္တာမွာလည္း ႀကံ႕ခိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ထင္းေလာင္စာအတြက္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေျမသတ္မွတ္ရန္ ေနရာ လိုအပ္ပါတယ္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကိုလည္း ပညာေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ပညာလည္း ေပးေနပါ တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြလယ္မ်ား အ‌ြေခခ်ၿပီးျဖစ္ေနပါသျဖင့္ နယ္ေျမလုပြဲမ်ားမျဖစ္ေအာင္ စီမံေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားအတြက္ စားက်က္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကမ္းပတ္တာ၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ႐ြာသူ ႐ြာသားမ်ား၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ခံတပ္ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အားတိုက္တြန္းပါတယ္။ Power Point ျဖင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါရွင္။ ဒါဟာ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ရဲ႕ေျမပုံျဖစ္ပါတယ္။ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕မွာ ဖ်ာပုံအစပ္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ ဒုံးယန္းအေပါက္အထိ ကမ္းေျခဟာ ၁၃ မိုင္ ရွည္ပါတယ္။ ႏုန္းတင္တဲ့ေနရာမွာ သဘာဝဒီေရေတာရွိေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ နာဂစ္မွာတာက်ိဳးသြားတဲ့ေနရာရွိပါတယ္။ တည့္တည့္႐ြာက ေကြးကုန္းဆိုတဲ့႐ြာျဖစ္ပါတယ္။  လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသသြားခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္ဒီေရႏွင့္ ဒီကမ္းပတ္တာဟာ တိုက္႐ိုက္ထိစပ္မႈရွိေနပါတယ္။ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္မွာလည္းဆက္ၿပီးေတာ့ ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ ကမ္းပတ္တာဟာ ဆက္ၿပီးေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီဘက္ေအာက္ဖက္က ပင္လယ္ကမ္းေျခနဲ႔ေက်း႐ြာမ်ားတည္ရွိပုံက အင္မတန္ကို နီးစပ္ေနပါတယ္။ ဒီေရေတာကရွိေပမယ့္ က်ိဳးတို႔က်ဲတဲနည္းပါးေနပါတယ္။ ထို႔အတူပါပဲ လယ္ေတြက ကမ္းေျခဘက္ကို ခ်ဲ႕လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရေတာက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုျပဳန္းလာခဲ့ပါတယ္။ နည္းပါးေနပါတယ္။ ဒါဟာေသဆုံးသြားတဲ့ လူေတြစာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းေျခအစပ္မွာ ရွိေနတဲ့႐ြာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္႐ြာအုပ္စုမွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသတယ္။ ၅၀ ေက်ာ္၊ ၁၀၀၊ ၁၃၀၊ ၁၇၀ စသည္ျဖင့္ ေသဆုံးမႈက အေတာ္မ်ားပါတယ္။ ၁၄ ႐ြာမွာ ၁၃၂၆ ေယာက္ေသတယ္ဆိုတာမ်ားပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မဆီ ကိုတင္ျပတဲ့ ႐ြာကလူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈစာရင္းေတြပါ။ ကၽြန္မဆီမွာ တစ္ထပ္ႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ကၽြန္မကရသေလာက္ကို တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တင္ျပတာေတြကို ကၽြန္မတို႔အကုန္ မတင္ျပႏိုင္ဘူး။ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားရဲ႕စိုးရိမ္မႈႏွင့္ သူတို႔ကို အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနကို ဒီေရေတာမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးပါရန္ ေလးစားစြာႏွင့္တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေဇာ္မင္းသိန္း(ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္)မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း       ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံပါေစလို႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒးဒရဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားမွာ ဒီေရေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး ေထာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းႀကီးရဲ႕ ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အမ်ားအျပား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရဖူးပါ တယ္။ ဒီအက်ိဳးဆက္ ေၾကာင့္ပဲ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားဟာလည္း စိတ္ဒဏ္ရာေတြရ ၾကပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြျဖစ္ရ၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြဟာ လည္း လူကုန္ကူးခံရနဲ႔ မိဘမဲ့ကေလးဘဝေတြလည္း မ်ားစြာေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရၿပီးေတာ့ အားအင္ခ်ိနဲ႔ရတဲ့ တိုင္းတစ္တိုင္းျဖစ္ခဲ့ ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဘိုကေလး ျမစ္ဝမွာရွိတဲ့ မိန္းမလွကၽြန္းဒီေရေတာေၾကာင့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွာ အပ်က္အစီးနည္းခဲ့ရၿပီး ဒီေရေတာမွာရွိတဲ့ ႐ြာေပါင္း ၁၈ ႐ြာမွာ လူ ၁၆၀၀၀ ရွိတဲ့ေနရာမွာ သုံးဦးသာလၽွင္ ေသဆုံးခဲ့ရတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေရေတာမရွိတဲ့ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး ေက်း႐ြာ အုပ္စုမွာေတာ့ ႐ြာလုံးကၽြတ္နီးပါး လူေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ အေသဆိုးနဲ႔ ေသခဲ့ရတာ ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီေရေတာရဲ႕တန္ဖိုးကို ခန္႔မွန္းၾကည္‌့ႏိုင္ပါ တယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာမ်ားဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ရွိျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ မၾကာမီေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ေၾကာင္းကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ပညာရွင္ မ်ားက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထား ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့လုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO  ေတြ လုပ္ေဆာင္ လာၾကေပမယ့္ စီမံကိန္းအမ်ားစုဟာ ေအာင္ျမင္မႈနည္းခဲ့ တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ျပဳန္းတီးမႈေတြဟာလည္း ရပ္တန္႔သြားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူးခင္ဗ်ား။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေရေတာ မ်ားျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္လၽွင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေန႔ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ကၽြဲကူးေရပါ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရဲ႕ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ တဲ့ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမသြားခင္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္သလို စနစ္တက်ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔  NGO အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ဒီေရေတာမ်ား အလ်င္အျမန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းကို ေဒးဒရဲျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားမွာ ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းဆိုတဲ့အဆိုေနရာမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရရွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ဒီေရေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ    အဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းသင့္ပါေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံရင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေထာက္ခံတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတစ္ခုတည္းေျပာပါ။ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို ေထာက္ခံမွာလား။ အခုနက ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းမွာလား။ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္းမယ္ဆိုရင္ ဒီအဆိုအေပၚမွာ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္လို႔ရတယ္။ တင္ခြင့္ရွိ တယ္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံမယ္ဆိုရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေထာက္ခံပါ။

ဦးေဇာ္မင္းသိန္း(ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးရာတြင္  ဟုတ္ကဲ့။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းေသာအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံသြားပါတယ္။ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၆၈ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ) နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၃)အရ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆႏၵရယူပါ့မယ္။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳတင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒  သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတဲ့အတြက္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္း ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဒီေရေတာမ်ား ဖြဲ႕စည္း ေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသည္‌့ အဆိုႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးရန္လင္း(က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာ ဂါရဝျပဳႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးရန္လင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းထားတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ဒီေရေတာမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ႏိုင္ငံတကာဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေနနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေရေတာ ဆိုတာ ကမ္းဦးကမ္းစပ္ ေရတိမ္ပိုင္းေတြမွာ ပင္လယ္ဆားငန္ေရကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ လမု၊ ကနစို၊ ဓနိစတဲ့ သဘာဝအပင္ေပါင္းစုံ သဘာဝအေလ်ာက္ ထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ေတာမ်ားကို ဒီေရ ေတာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီေရေတာမ်ားဟာ ကုန္းနဲ႔ပင္လယ္ကို ၾကားခံထားတဲ့ဟာျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ေျမၿပိဳမႈ၊ မုန္တိုင္းမ်ား စသည္တို႔ရဲ႕ဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဇီဝသားငွက္မ်ိဳးစုံလည္းပဲ ခိုေအာင္းရာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ မိေက်ာင္း၊ လိပ္စတဲ့ တြားသြားသတၱဝါမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြမွာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါျဖစ္တဲ့ က်ား မ်ားပါ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြ ကေန ၿပီးေတာ့မွ သစ္ထုတ္လို႔ရပါတယ္။ ေလာင္စာဆီအျဖစ္လည္း ထုတ္လို႔ရပါတယ္။ တံငါသည္မ်ား ငါးဖမ္းႏိုင္ပါတယ္။

 ေနာက္ ေရထု၊ ေလထုရဲ႕ ညစ္ညမ္းမႈကိုလည္း ဒီအပင္ေတြက သန္႔စင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရ ေတာမ်ား သန္႔စင္စြာထြန္းကားေပါက္ေရာက္လို႔ရွိရင္ သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ပါတယ္။ ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ Bird Watcher ေခၚတဲ့ ငွက္ၾကည့္လုပ္ငန္း မ်ားလည္း ထြန္းကားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေရေတာမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမကဘဲနဲ႔ ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာ တစ္ေန႔တျခား ေလ်ာ့ပါးပ်က္စီးေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လူသားတို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ပ်က္စီးေနတဲ့ ေနရာမ်ား ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္က ျမစ္ဝါျမစ္၊ မလကာေရလက္ၾကား၊ အိႏၵိယကဂဂၤါျမစ္၊ ေဘာ္နီယိုကမ္းေျခ၊ Madagascar ကမ္းေျခနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္း ကေတာ့ ေရလုပ္ငန္းေတြ၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္တာေတြ၊ သစ္ခုတ္တာေတြ၊ ေလာင္စာဆီေတြ ထုတ္တာေတြစေသာ ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ပ်က္စီးေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီေရေတာအားလုံးနီးပါး ဟာ ခုတ္လြန္သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္နဲ႔ လုံးဝနီးပါး ပ်က္စီးေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္က ဒီေရေတာမ်ားဟာ ပ်က္စီးေနေသာ္လည္းပဲ ျပဳျပင္ဖို႔အခ်ိန္ရေသးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ ေနရာေတြမွာ တခ်ိဳ႕က အေကာင္းပကတိ က်န္ေနေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ဒီေရေတာေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ ဆိုရင္ ဒီေရေတာတစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ဖို႔က အနည္းဆုံး ႏွစ္ ၃၀ ၾကာပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးကေနၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ သဘာဝေတာ ၁၃ ခုကို ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထို႔ျပင္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ေအာက္မွာ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးသီးသန္႔ဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပး မယ္လို႔လည္း ဆိုခဲ့ပါ တယ္။ JICA ရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၇ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊  ၿမိတ္တကၠသိုလ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ဧက ၁၅၀၀ မွာလည္းပဲ ဒီေရေတာေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို သုေတသနလုပ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ဒီေက်ာင္းေတြရဲ႕ သုေတသနေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိရွိခဲ့ရပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီေရေတာဧရိယာေတြကို ထိန္းသိမ္းထားတာရွိပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၉၁ ခုရွိပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ၈၈ ခုရွိပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ၅၂ ခုရွိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၂၃  ခုရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ၃၀ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေလးခုပဲရွိတာ အင္မတန္မွ ကြာျခားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အခုအခါမွာ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးၿပီးေတာ့မွ   ကမၻာႀကီးဟာတစ္စတစ္စ ပူေႏြး လာပါတယ္။ အဲဒီပူေႏြးတဲ့ကမၻာႀကီးဟာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ေရခဲျပင္ရဲ႕ျမစ္ျပင္မ်ားကို ေပ်ာ္ၿပီးေတာ့မွ အခ်ိန္မေ႐ြးေရလႊမ္းျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါမွာ အေကာင္းဆုံး သဘာဝအတားအဆီးဟာ ဒီေရေတာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆိုရွင္တင္သြင္းထားတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးက ပ်က္စီးေနတဲ့ ဒီေရေတာမ်ား၊ ပ်က္စီးစျပဳေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဒီေရေတာမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ဖို႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပရင္းနဲ႔ အဆိုကိုေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးစိုးပိုင္ေဌး(ၿမိတ္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                   ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တက္ေရာက္ေလ့လာသူမ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးပိုင္ေဌး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ‌ေဒၚခင္ညိဳတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲ ၿမိို့နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဒီေရေတာမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြဟာ သဘာဝကေပးတဲ့ အဖိုးတန္လွတဲ့ အဏၰဝါသယံဇာတတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝလုံၿခဳံေရး၊ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ားရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ကမ္း႐ိုးတန္းလုံၿခဳံေရးတို႔အတြက္ အၿမဲစိမ္းလန္းစြာနဲ႔ ကာကြယ္ေပးေနတဲ့ ကမ္းေျခေစာင္‌့တပ္ေတြလို႔ တင္စားရမွာြဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြဟာ ေျမဆီလႊာကိုထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳတိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ပင္လယ္ေရသတၱဝါအမ်ားစုရဲ႕ သားေပါက္ရွင္သန္ႀကီးထြားရာျဖစ္ၿပီး အပင္/ သတၱဝါမ်ားအတြက္ လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္လွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေရေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာခဲ့ၿပီး ကမ္းၿပိဳတိုက္စား ျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ားေလ်ာ့ပါးလာျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရမ်က္ႏွာ ျပင္ျမင့္တက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းမွာ လူ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသလို လူေပါင္းမ်ားစြာလည္း ဘဝေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္စဥ္မွာ ဒီ‌ေရေတာရွိတဲ့ေဒသေတြမွာေနထိုင္တဲ့ လူဦးေရ ၁၆၀၀၀ မွာ သုံးဦးသာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဒီေရေတာမရွိတဲ့ေဒသေတြမွာ လူဦးေရ အေျမာက္အျမားပ်က္စီးခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းရဲ႕ သင္ခန္းစာတစ္ခုအျဖစ္ ယူရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဆူနာမီျဖစ္စဥ္မွာလည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေရေတာရွိတဲ့႐ြာေတြမွာ လူႏွစ္ေယာက္သာ ေသဆုံးၿပီး ဒီေရေတာမရွိတဲ့႐ြာမွာ လူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း  ကမၻာ့သမိုင္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီေရေတာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးေနတဲ့ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ အထက္ပါ သာဓက ႏွစ္ခုက သက္ေသျပေနခဲ့ပါတယ္။

 ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေရေတာေပါက္ ေရာက္မႈဟာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ အမ်ား အျပားေပါက္ေရာက္ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ားဟာလည္း ယခုဆို သုံးပုံပုံတစ္ပုံသာက်န္ရွိေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရေတာမ်ားပ်က္စီးရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းမ်ားမွာ မီးေသြးျပဳလုျပ္ခင္း၊ ထင္းခုတ္ျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနရာ ယူလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွာေတာ့ မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈဟာ အင္မတန္မ်ားျပားလာၿပီး ေဒသတြင္း သုံးစြဲမႈထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းက ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ စံခ်ိန္မီတဲ့မီးေသြးေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ၿပီး စံခ်ိန္မမီတဲ့ မီးေသြးေတြကို ရန္ကုန္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို မီးေသြးထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း တရားဝင္ေရာင္းခ်ျခင္းထက္၊ တရားမဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းက ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကုမၸဏီေလးခုႏွင့္ ၿမိတ္ အေနာက္ဘက္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ပိုင္ ပေထာ္ေက်း႐ြာမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားမွ ငါးမုန္႔စက္႐ုံမ်ားမွာလည္း ထင္းအလြန္အကၽြံသုံးစြဲေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားမွ စက္႐ုံတစ္ခုအတြက္ တစ္ေန႔ကို ထင္းတန္ခ်ိန္ ၂၀ ခန္႔လိုအပ္တဲ့အတြက္ စက္႐ုံငါးခုအတြက္ တစ္ေန႔ကို တန္ ၁၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မွာ ေလာင္စာဆီကို ဒီဇယ္ျဖင့္ အသုံးျပဳမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ထင္းေလာင္စာမ်ားအသုံးျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ေလာင္စာအသုံး ျပဳမႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါတယ္။

 ႐ိုေသေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္နံ တစ္လ်ားမွာရွိတဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတစ္ေလၽွာက္ ဒီေရေတာမ်ားကို အျမန္ဆုံးထိန္းသိမ္းသင္‌့ေနၿပီ ြဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆိုကို အေလး အနက္ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးဦးထြန္းေမာင္(ပုဏၰားကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ ေတာ္ႀကီးမ်ား အားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဂါရဝျပဳအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းေမာင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးမွာက ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ဒ‌ီေရေတာမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ ၁၄၀၀ မိုင္ခန္႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ ေလၽွာက္မွာ ကမ္း႐ိုးတန္းကိုမွီၿပီး ျဖစ္တည္လာတဲ့ ဒီေရေတာ ေတြ တည္ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေတာ့ ဒီေရေတာေတြဟာ ဒီထက္မက ထူထပ္မ်ားျပားစြာ တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူ႕ပေယာဂေၾကာင့္ ဒီေရေတာေတြဟာ အခုဆိုရင္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေရေတာေတြဟာ ကမၻာမွာ သတၱမေျမာက္ ဒီေရေတာ အက်ယ္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဒီေရေတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထက္မွာ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိဘူးဆိုရင္ မၾကာမီ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေတြကို ပိုၿပီးရင္ဆိုင္လာၾကရမယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ခန္႔မွန္းထားတာေတြကို သိရပါတယ္။

 ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေရေတာေတြရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးေတြက ေလမုန္တိုင္းႏွင့္ ဒီေရလႈိင္းေတြကို တားဆီးေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ေရးမွာလည္း အေရးပါၿပီးအေထာက္အကူေပးပါ တယ္။ ပင္လယ္ေရေနသတၱဝါေတြနဲ႔ အစာကြင္းဆက္(Food Chain)ေတြဟာ ဒီေရေတာေတြမွာ စတင္ႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္ ဒီေရေတာႀကီးထြားေလေလ လူေတြစားသုံးတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ေပါမ်ားေလေလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေရေတာေတြႀကီးထြားလာဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ရခိုင္ေဒသမွာဆိုရင္ ႐ြာေတြ၊ လယ္ကြင္းေတြနဲ႔ ပုစြန္ကန္၊ တာေပါင္၊ တာ႐ိုးေတြကို ဒီလႈိင္းနဲ႔ ေလျပင္းေတြရဲ႕ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးတာက ဒီေရေတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြကို တစ္ပိုင္ တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြ၊ ထိန္းသိမ္းထားတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေက်ာက္ျဖဴမွာ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ေတြထုတ္လုပ္တာ၊ ေရနံတင္သေဘၤာေတြ ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္တာေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းမွာ သိုေလွာင္တာေတြရွိလာၿပီျဖစ္လို႔ မေတာ္တဆ ေရနံယိုဖိတ္မႈေတြ ျဖစ္လာရင္လည္း ေရနံအညစ္အေၾကးေတြကို တားဆီးအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တာက ဒီေရေတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းဒီေရေတာေတြမွာ ကမၻာမွာ ရွားပါးတဲ့သတၱဝါေတြနဲ႔ ငွက္ေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာ့ရွားပါးသစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္ေတြ လည္းရွိေနပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴဒီေရေတာမွာဆိုရင္ ေပ်ာက္ကြယ္လုလုျဖစ္ေနတဲ့ ၿမိဳင္ႀကီးပင္မ်ိဳးစိတ္ ေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီေရေတာဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ဂုဏ္ယူႏိုင္တဲ့ သယံဇာတတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးကဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္း ေနေက်းလက္ျပည္သူေတြဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဒီေရေတာေတြကို တိုက္႐ိုက္မွီခိုေနရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြမွာ သိုက္၊ ဓနိ အိမ္သုံးပစၥည္းေတြကို ထုတ္ယူရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ငါး၊ ထင္း၊ သစ္သီးဝလံေတြ ထုတ္ယူရတာလည္းရွိပါတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသက ကၽြဲ၊ ႏြားေတြရဲ႕ စားက်က္ဟာ ဒီေရေတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရခိုင္ေဒသရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကမၻာ့ရာသီဥတုဟာ အဆိုးဖက္ကို အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲလာေန ပါတယ္။ အပူခ်ိန္တိုးတက္ျမင္‌့မားလာေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ဖို႔ အလားအလာအရွိဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ထို႔အတူ ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈအနည္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲမွာလည္း ပါဝင္ေနပါေသးတယ္။ ဒီအေနအထားကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးက သစ္ပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳး၊ ဒီေရေတာေတြ ပ်ိဳးေထာင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥတုရာသီ ေတာကိုမွီဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္ေတာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဒီေရေတာေတြကို စိုက္ပ်ိဳး ထိန္းသိမ္းဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒၚတင္တင္ရီ(ကၽြန္းစုမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း အားလုံးပဲမဂၤလာပါရွင့္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကၽြန္မကေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းစုမဲဆႏၵနယ္မွ  ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားတြင္ လူသားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ သဘာဝအေလ်ာက ေပးအပ္ထားေသာ လက္ေဆာင္ဟုဆိုအပ္သည့္ ဒီေရေတာမ်ားကို ရခိုင္၊ တနသၤာရီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ မြန္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းသည့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပင္လယ္ကမ္းေျခမွဒီေရေတာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဒီေရေတာမ်ားရွိျခင္းရဲ႕ အက်ိဳး‌ေက်းဇူးမ်ားမွာ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း။ ဥပမာ- ေရႀကီးျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳျခင္း၊ ေျမဆီလႊာခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္ရွားပါး လာျခင္း၊ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရရွားပါးလာျခင္း၊ သား၊ ငါး၊ ပုစြန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ကင္းေဝးေစႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ားအတြင္း သား၊ ငါး၊ ပုစြန္မ်ား အလြယ္ တကူေပါက္ဖြားႀကီးျပင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျဖစ္မႈ လြယ္ကူျခင္း၊ ဒီ‌ေရေတာအတြင္း အေလ့က်ေပါက္ေရာက္ေနၾကသည္‌့ ဓနိပင္မ်ားသည္လည္း ေဒသခံ မ်ားအတြက္ အမိုးအကာမွစ၍ အပြင့္၊ အ႐ြက္၊ အသီး၊ အရည္မွစ၍ ဘာတစ္ခုမွမပစ္ရဘဲ ဓနိ တစ္ပင္လုံး အသုံးခ်မည္ဟုေခၚရေလာက္ေအာင္ပင္ လူသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျပား လွသည္‌့အျပင္ ဓနိပင္၏အကိုင္းအခက္မ်ားမွာ စကၠဴမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္သာမက အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးအစား ေကာင္းမြန္သည့္ ႐ိုးရာဓေလ့အရက္တစ္မ်ိဳးကိုပင္ ဓနိပင္စည္အကိုင္း အခက္တို႔မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီေရေတာအတြင္းတြင္ သစ္အမ်ိဳး အစားမ်ားမွာလည္း အဖိုးတန္ အသုံးတည္‌့လွေပရာ ယင္းသို႔အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလွသည့္ ဒီေရေတာမ်ား တျဖည္းျဖည္းျပဳန္းတီး လာေနသည္မွာ ၾကာျမင့္‌လာသည္ျဖစ္ပါ၍ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ အပါအဝင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရဲ႕ ဒီေရေတာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထိန္းသိမ္းေပးရန္မွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ဒီေရေတာမ်ားျပဳန္းတီးရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ ထင္းမီးေသြးမ်ားကို အဆ မတန္ခုတ္ယူျခင္း၊ ငါးမုန္႔ႀကိတ္စက္႐ုံ၊ ကင္းမြန္၊ ပုစြန္‌ြေခာက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစားထိုး ေလာင္စာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေမ်ာတိုင္ႏွင့္ အိမ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း အျခားေရလုပ္ငန္းအတြင္း လိုအပ္သည္‌့သစ္မ်ားကို ဒီေရေတာမွ အဆမတန္ခုတ္ယူ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသေတြ ဒီေရေတာမ်ားကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေဒသခံမဟုတ္သည္‌့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စီးပြားြဖစ္မီးေသြးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ ေဒသအေခၚ ပ႐ုန္းေခၚ ျဗဴးပင္မ်ားကို အဓိကထားခုတ္ယူၿပီး စံခ်ိန္မီမီးေသြးမ်ားကို ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔၍ စံခ်ိန္မမီသည္‌့မီးေသြးမ်ားကို ေဒသခံရန္ကုန္ ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းကို တင္ပို႔ ေရာင္းခ် ေနခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံမ်ားမွ အခေၾကးေငြအနည္းငယ္မၽွျဖင့္ သစ္ခုတ္သမားမ်ား အျဖစ္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေရေတာအတြင္း သစ္ခုတ္ရာတြင္ မီးေသြးထင္းနဲ႔ဘြိဳင္လာ ထင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားအနက္ ဘြိဳင္လာထင္းမွာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ၿပီး ေငြေၾကးပိုမိုရရွိၾကပါတယ္။ မီးေသြးထင္းမွာ အ႐ြယ္အစားကိုက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး ခက္ခဲေသာ္လည္း ဘြိဳင္လာထင္းမွာ အ႐ြယ္အစားမေ႐ြး အျမစ္ပါမက်န္ ခုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ငါးမုန္႔ႀကိတ္စက္႐ုံ၊ ကင္းမြန္အေျခာက္လွန္းစက္႐ုံမ်ားသို႔ အလြန္အကၽြံခုတ္ယူ ေရာင္းခ်လာပါ ေတာ့တယ္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္‌့ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးမုန္႔ႀကိတ္စက္႐ုံ တစ္မ်ိဳးတည္းပင္ ငါး႐ုံခန္႔ရွိ၍ တစ္ေန႔လၽွင္ တန္ခ်ိန္ ၂၀ ခန္႔အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေန႔လၽွင္ ထင္းတန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ခန္႔ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေရေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးခက္ခဲလာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြပုံမွန္ မရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အတိုးျဖင့္ေခ်းငွားရျခင္း၊ ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျပည့္ဝစြာမခံယူႏိုင္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားခြင့္မရရွိႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ိိုးသမီးငယ္ေလးမ်ား ေစာစီးစြာ အိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းအျပင္ အျခားလူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ရျခင္းေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲလာမႈ မ်ားျပားလာ ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသသုံးထင္းမီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ခြင့္ျပဳရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ ဒီေရေတာေနရာအား တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသလို ထုတ္ယူခြင္‌့ တန္ခ်ိန္မွာလည္း လိုင္စင္အလိုက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ဒီေရေတာမီးေသြးမ်ားကို ၁၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္လၽွင္ တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ အထိကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွတစ္ဆင္‌့ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းကို Lean Network ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီနဲ႔ ငါးမုန္႔စက္႐ုံမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ MOU ေရးထိုးစဥ္က ေလာင္စာထင္းကိုမသုံးဘဲ ဒီဇယ္ သို႔မဟုတ္ F O မ်ားသုံး၍ အနံ႔ဆိုးကင္းေအာင္ဆန္ခါ မ်ားသုံးၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ုံဖြင့္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဒီေရေတာထင္းကို အသုံးျပဳလာခဲ့ပါ သည္။ သို႔ပါ၍ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ကေလးသူငယ္မွစ၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအထိ ငါးမုန္႔စက္႐ုံ၏ အနံ႔ဆိုး မ်ားေၾကာင့္ကင္ဆာေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေရာဂါဆိုးမ်ားကို ဆိုးဝါးစြာခံစားေန ရၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးရျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးျပဳျပင္ဖာေထးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၏ အဆိုကို ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဒီေရေတာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထိန္းသိမ္းသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးအပ္ပါသည္။ အားလုံးကိုေက်းဇူး တင္ပါတယ္ရွင္။

ဦးမင္းသိုင္း(ဘိုကေလးမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘိုကေလး မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳရဲ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ဒီေရေတာမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေရေတာဆိုတာဟာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာရွိတဲ့၊ ဒီေရအတက္အက်ရွိတဲ့ နယ္ေျမေဒသ  အတြင္းမွာ ေပါက္ေရာက္တဲ့၊ ဆားအငန္ဓာတ္ခံႏိုင္တဲ့၊ သစ္ေတာေဂဟစနစ္နဲ႔ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ဆက္စပ္ေပးတဲ့ေနရာေဒသေတြမွာ ေပါက္ေရာက္တဲ့၊ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဂဟ စနစ္နဲ႔ အဏၰဝါေဂဟစနစ္ေတြကို ဆက္စပ္ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ေနရာေဒသပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဒီေနရာမွာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေတွ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေရေတာရွိျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ရရွိႏိုင္ ပါတယ္။ ငါး၊ ပုစြန္ေတြ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ လူေတြအတြက္ စားနပ္ ရိကၡာျဖစ္တဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ေတြ ရိကၡာရရွိႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဒီေရေတာေတြကေနၿပီးေတာ့ ေဆးဘက္ဝင္တဲ့ အပင္ငယ္ေတြလည္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ လယ္ကြင္း   ေတြကို ေရငန္ဝင္ေရာက္ျခင္းကိုလည္းပဲ တားဆီးေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆားငန္ေရမွာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္တဲ့ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေတြကို သူတို႔က ေထာက္ပံ့အကူအညီေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရေတာရွိျခင္းဟာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ကမ္းၿပိဳတိုက္စားျခင္းေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးတဲ့ အျပင္ ဆူနာမီစတဲ့မုန္တိုင္းအပါအဝင္ လႈိင္းဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ရာသီဥတုဒဏ္ကိုလည္းပဲ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရေတာရွိျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြကိုမျဖစ္ေစဘဲနဲ႔ ထိန္းၫွိေပးပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဒီေရေတာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အညစ္အေၾကးေတြကို စစ္ထုတ္ၿပီး ေတာ့မွ သန္႔စင္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရေတာဟာ ကာဗြန္ေတြကိုလည္း သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရေတာရွိျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ႐ႈခင္းကို ၾကည္ႏူးခံစားလိုတဲ့သူေတြမ်ား အတြက္ သူဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလည္း အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဒးဒရဲ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးရန္ဆိုတဲ့အဆိုကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။

ဒီေရေတာမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းရတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ့မယ္။ ဒီေရေတာမ်ားပ်က္စီးရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ လူေတြဟာ ေလာင္စာအတြက္ ထင္း၊ မီးေသြး အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသုံးစြဲၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ထင္းမီးေသြးသုံးစြဲသလဲဆိုေတာ့ ဒီေရေတာမွာ ေပါက္ေရာက္တဲ့ ဒီကနစိုတို႔၊ မဒမတို႔၊ သမဲ့တို႔၊ လမု တို႔ဆိုတာဟာ အငန္ဓာတ္ကိုခံၿပီးေတာ့မွ ေပါက္ေရာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သစ္မာအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္‌့မို႔လို႔ ထင္းမီးေသြး အတြက္ အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲပါတယ္။ အဓိကက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ၊ ငါးကန္ေတြ၊ ပုစြန္ ကန္ေတြ၊ ဆားကြင္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေရေတာေတြပ်က္စီး ရပါတယ္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီေရေတာေတြ ပ်က္စီးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရေတာ ေတြပ်က္စီးတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပမာတစ္ခု တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ဒီေရေတာ ပ်က္စီးမႈဆိုရင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာနရဲ႕ စာရင္းအရဆိုရင္ မူလရွိတာက ၃၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတာကေနၿပီးေတာ့ ၉၇၀၀၀ ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ဒီေရေတာဟာဆိုရင္ ဧက ၂၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေရေတာကို ဒီဘိုကေလး ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခုနတုန္းက စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းအရဆိုရင္ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လုံးကို ရခိုင္ကမ္း႐ိုး တန္းေဒသ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာကို ဒါဟာေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒးဒရဲ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းလႈိင္ဝင္း(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း   ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္းလႈိင္ဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၏ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point ျဖင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၊ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးျခင္း၊ သဲကႏၲာရျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသပတ္ဝန္းက်င္ မထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ေလ်ာ့ပါးျပဳန္းတီးလာျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစက္႐ုံမ်ား ညစ္ညမ္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္ကို အေလးထား ထိန္းသိမ္း ေစာင္‌့ေရွာက္ရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ ေဂဟစနစ္ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုအကုန္မွာ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္ ထက္ဝက္ခန္႔ ပ်က္သုဥ္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေရးသားခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီေရေတာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအေနနဲ႔ ကမၻာ့ဒီေရေတာမ်ားတည္ရွိမႈကို ပထဝီဝင္ေဒသႀကီး ႏွစ္ခု ခြဲျခားေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ Indo Pacific Region ႏွင့္  West African-America Region တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကမၻာ့ဒီေရေတာဧရိယာ စုစုေပါင္းဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၁၅ သန္းခန္႔ ရွိၿပီးေတာ့ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွာဆိုလို႔ရွိရင္ ၁၉ သန္းေက်ာ္ တည္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ဒီေရေတာ ေပါက္ေရာက္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ဒီေရေတာဧရိယာရဲ႕ ၄၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ဝက္ နီးပါးတည္ရွိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္မႈအမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္ ငါးႏိုင္ငံဟာ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုလို႔ရွိရင္ World Mangrove Atlas ၏ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ခန္႔မွန္းစာရင္းမ်ားအရ ဒီေရေတာဧရိယာ ဟက္တာေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ဒီေရေတာ ဧရိယာ စုစုေပါင္း၏ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သတၱမေျမာက္ ဒီေရေတာအက်ယ္ဆုံးႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ ၁၈၃၂ ကီလိုမီတာမွာ အဓိကေတြ႕ရွိရတဲ့ ေဒသႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း၊ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ နာဆာအဖြဲ႕ရဲ႕ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသႀကီးသုံးခုအတြင္း ဒီေရေတာ ဖုံးလႊမ္းမႈဟာ တင္ျပပါအတိုင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဧကေပါင္း ၁၁ သိန္းေက်ာ္ရွိရာမွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ဒီေရေတာမွ ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေနနဲ႔ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္မ်ား ေပါက္ဖြားရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ ေနရင္းေဒသျဖစ္ျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရရွိေစျခင္း၊ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားရရွိေစျခင္း၊ ဆိုးေဆးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေျမၿပိဳ တိုက္စားမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆားငန္ေရတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ရွင္သန္ ရန္ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ စပါးကြင္းအတြင္းသို႔ ဆားငန္ေရဝင္ေရာက္ျခင္းအား ကာကြယ္တားဆီးေပးျခင္းစတဲ့ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္မွ ရရွိႏိုင္တဲ့‌အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ဒီေရေတာ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားအေနနဲ႔ လူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္း၊ ထင္းမီးေသြး အလြန္ အကၽြံထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ လူေနေက်း႐ြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ဆားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေျမ အသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန‌အေနျဖင့္ သဘာဝေတာမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ရည္႐ြယ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာမွာ တင္ျပပါရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီေရေတာ၊ ႀကိဳးဝိုင္း/ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာဖြဲ႕စည္းျခင္းအေနျဖင့္ တင္ျပပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၆၃၆၉ ဧက စိုက္ပ်ိဳးထားေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာထုတ္ျပန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒကိုပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာဆိုရင္ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုျခင္းအား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ မွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ဒီေရေတာအပင္ေပါင္း ၈၅၀၅ ပင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီေရေတာအပင္ေပါင္း ၉၂၈၄၆ ပင္၊ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာဆိုရင္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီေရေတာအပင္ေပါင္း ၂၁၃၄၅ ပင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၂၂၆၉၆ ပင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တင္ျပပါ ဓာတ္ပုံေတြ ကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီေရေတာျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုျခင္း မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္သုံးအေျခခံေလာင္စာျဖစ္ေသာ ထင္း၊ မီးေသြးသုံးစြဲေနမႈကို အျခားေလာင္စာသုံးစြဲနည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းအႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လူမႈဘဝေန႔စဥ္သုံးေလာင္စာကို သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံ၊ ထင္း အစားထိုးေလာင္စာ ဒါမွမဟုတ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစသည္ တစ္ခုခုျဖင့္ အစားထိုးေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ မေပးႏိုင္ပါက ငါ့ဝမ္းပူဆာမေနသာသကဲ့သို႔ ထင္း ဒါမွမဟုတ္ မီးေသြးကိုသုံးစြဲေနၾကဦးမည့္ အေျခ အေနျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  စိုက္ပ်ိဳးသူ၊ ထိန္းသိိမ္းသူ၊ ကာကြယ္သူႏွင့္ ခုတ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအၾကားမွာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းမ်ားအျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီေရေတာမ်ားဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑မ်ားမွာ အေရးပါတဲ့သဘာဝသယံဇာတမ်ားျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အမ်ိိုးသားေရးအေမြအႏွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၌ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ၍ ဒီေရေတာမ်ားပိုမိုစိုက္ပ်ိဳး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရင္းႏွင့္ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဒီေရေတာမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဦးဝင္းထြဋ္(ဖ်ာပုံမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာ ပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့  ဖ်ာပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထြဋ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္‌့အေနနဲ႔ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ျဖည့္စြက္ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေလးစားရပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ လူဦးေရ ၂.၄ သန္း ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရၿပီးေတာ့ လူဦးေရတစ္သိန္းေက်ာ္ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ဟိုင္းႀကီး၊ ျပင္စလူ၊ လပြတၱာ၊ ဘိုကေလး၊ ဖ်ာပုံ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္တစ္ခု ကေတာ့ သဘာဝအရံအတားျဖစ္တဲ့ ဒီေရေတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းပ်က္စီးသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နဂို မူလ ဒီေရေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသဟာ လယ္ေျမမ်ား၊ ပုစြန္ကန္မ်ား၊ ဆားကြင္းမ်ားနဲ႔ လူေနေက်း႐ြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသအတြင္းေလာင္စာ ထင္း၊ မီးေသြး အလြန္ အကၽြံထုတ္ယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာမ်ားျပဳန္းတီးၿပီး ပ်က္စီးေနတဲ့ ခုတ္လြန္ေတာပ်က္အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေနပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသဟာ ႏုန္းတင္ေျမႏု ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနတဲ့ ေဒသမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္တန္း၊ ကုန္းျမင့္မ်ားမရွိျခင္း၊ ဆန္စပါးႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အတြက္ အမ်ားစုမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းေဘး၊ ပင္လယ္ဝေက်း႐ြာမ်ားမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး ျမစ္‌ေခ်ာင္းမ်ားကိုသာ အဓိကအားျပဳသြားလာရျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လြယ္ကူရာအရပ္ရပ္သို႔ ျပန္႔က်ဲေနထုိင္ၾကတဲ့အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ သတိေပး ခ်က္မ်ား လြယ္ကူစြာမရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္း၊ ဆူနာမီကဲ့သို႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အခါမွာ ေျပးစရာေျမမရွိိဘဲနဲ႔ အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား မ်ားစြာဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါ တယ္။ သို႔ပါ၍ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသအတြက္ ဒီေရေတာမ်ားဟာ အလြန္လိုအပ္တဲ့ သဘာဝ အကာအရံတံတိုင္းမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားရပါတဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား JICA ၊ UNDP တို႔ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းဇယားမ်ားအရဆိုလို႔ရွိရင္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္ဒရယ္ ႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာ ၁၂၉၆၂ ဧကရွိၿပီးေတာ့ လူေနေက်း႐ြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ၿပီး လက္ရွိမွာ စာရင္းအရ ၉၉၀၁၆ ဧကက်န္ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ တည္ေထာင္ၿပီးတဲ့စိုက္ခင္းေတြမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ JICA ၊ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္စိုက္ခင္း စုစုေပါင္း ၇၈၁၃.၅ ဧကရွိၿပီးေတာ့ ႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာရဲ႕ ၇.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၃၀၀ ဧက၊ WIF အဖြဲ႕ ၂၀၀ ဧက၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ Reecorp အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ၁၀၃၉၅ ဧကတို႔ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေန‌ ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိေျမျပင္အေျခအေနအရ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း လယ္ေျမမ်ား၊ ပုစြန္ကန္မ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ား အေျမာက္အျမားတည္ရွိေနဆဲျဖစ္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ လက္က်န္ေတာအနည္းငယ္မွာလည္း သစ္ေတာဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္မႈအားနည္းျခင္း၊ အဂတိတရားလိုက္စားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္ ေလာင္စာ၊ ထင္း အျဖစ္ ခုတ္ယူေနၾကၿပီးေတာ့ ေတာပ်က္မ်ားသာ က်န္ရွိေနပါတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ထားေသာ စိုက္ခင္းအမ်ားစုမွာ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးၿပီးေတာ့ ခုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားကို မတားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္းမ်ား၊ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕စိုက္ခင္းမ်ားဟာ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားခ်ထားေပးၿပီးေတာ့ သဘာဝ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္းေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကိုသာ အဓိကထားၿပီးေတာ့ သဘာဝေတာမ်ားကို ခုတ္ယူျခင္း၊ သတ္မွတ္စိုက္ခင္းမ်ားကို မစိုက္ပ်ိဳးဘဲနဲ႔ ဟန္ျပသာ စိုက္ျပေနၾကတဲ့အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေရေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမွာ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားဟာ အဓိကအေရးပါဆုံးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး‌ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။ (၁) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ ပညာေပးျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ (၂) ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္စိုက္ခင္းမ်ားအစား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္စိုက္ခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ (၃) စိုက္ခင္းအတြင္း တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ သဘာဝပုစြန္၊ ကဏန္းေမြးျမဴျခင္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္စိုက္ခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အေကာင္အထည္ေပၚေစရန္ စနစ္တက်စိစစ္ၾကပ္မတ္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ (၄) သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းျပင္ပ ေသာင္တိုးေျမမ်ားေပၚမွာ ပုစြန္ကန္ႏွင့္ ကဏန္းေပ်ာ့ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ေဆာင္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းအသုံးျပဳခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားအား ခြင့္မျပဳသင့္ဘဲ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္ျခင္း၊ (၅) အဆင့္ျမင့္ ေရထြက္ကုန္ျဖစ္တဲ့ ကမာ၊ ခ႐ုေမြးျမဴေရးနည္းပညာမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕မ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ဒီေရေတာ စိုက္ခင္းမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲနဲ႔ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘဝမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီးေတာ့ ေဒသလိုအပ္ေသာ ေလာင္စာ၊ ထင္းအတြက္လည္း စိုက္ခင္းတိုးပြားမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သဘာဝအကာအရံ ဒီေရေတာမ်ားကို ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မုန္တိုင္းရာသီခ်ိန္ေတြမွာ စိုးရိမ္ေနရတဲ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ လိုအပ္ေသာ အစီအမံ မ်ားကို အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္အတူ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းသြားတဲ့အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

‌ေဒါက္တာေမာင္သင္း(မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာေမာင္သင္းျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕အဆိုကို အခ်က္သုံးခ်က္ ျဖင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point ျဖင့္ အသုံးျပဳ ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြး‌ေႏြးမယ့္အခ်က္သုံးခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာ့ပညာရွင္မ်ားဟာ ဒီေရေတာ ပ်က္စီးမႈကို သတိျပဳထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ရယ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းဟာ လူပေယာဂရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းရယ္၊ ေနာက္တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေကာင္းက်ိဳးဆက္ေစမည့္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ ဆိုတာတို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ‌ေဒသအခ်ိဳ႕နဲ႔ သံတြဲေဒသအခ်ိဳ႕မွာ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔မွာလည္းပဲ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတယ္ ဆိုတာကို သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဒီေရေတာကိုဖ်က္ၿပီး စပါးစိုက္ခင္းထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ပုဂၢလိကမီးေသြးထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီေရေတာပ်က္စီးရင္ ကုန္းတြင္းကို ေရငန္ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ ငါး၊ ပုစြန္စားက်က္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရေတာဖ်က္၍ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အစိုးရအေနနဲ႔ အပိုဒ္(က)ျဖစ္တဲ့ ဒီေရေတာ ဖ်က္ၿပီးေတာ့ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ေလာင္စာ မလုံေလာက္မႈျဖစ္တဲ့ မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈကိုေတာ့ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ေနာင္မွာ မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈဟာ ႏိုင္ငံျခားကိုပါ တင္ပို႔တဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ရတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။

ဒါကေတာ့ ဒီေရေတာရွိတဲ့ဥစၥာပါ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီးေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ခုနစ္ဆ က်ဆုံးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေရေတာပ်က္စီးျခင္းဟာ အဲဒီတုန္းက စပါး စိုက္ခင္းမရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ စပါးေရနက္စိုက္ခင္းေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္လာတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ လူေနအိမ္ေျခတိုးခ်ဲ႕လာတာတို႔၊ အခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးသြားသူမ်ား ေျပာခဲ့တဲ့ ငါး၊ ပုစြန္စိုက္ခင္းေတြရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မီးေသြးထုတ္လုပ္တာပါ။ ဒီအတိုင္းဆက္သြား ခဲ့မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဧရာဝတီေဒသမွာ ေနာက္ဆုံးဒီေရေတာဟာ နည္းနည္းေလးပဲက်န္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပထားတာပါ။ နာဆာ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၀၀ ျပည္‌့ႏွစ္အထက္ကို ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ အခုထက္ ႏွစ္ဆေလ်ာ့နည္းသြားမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားခ်က္ပါ။ အဲဒါဟာ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့မလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ေျခာက္ဆတိတိိေလျာ့သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာကေတာ့ အားလုံးကျမင္ပါတယ္။ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းဟာ ဘာျဖစ္တာလဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ သူ႕ဟာသူ သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ လူလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲပါပဲ။ ဆိုင္ကလုံးရဲ႕သေဘာဟာ မ်က္ႏွာျပင္ညီလို႔ရွိရင္ လည္ၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္မညီလို႔ရွိရင္ အားနည္းသြားပါတယ္။ Cyclone Shelter ေတြဟာ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မုန္တိုင္းကို အားေပ်ာ့ေအာင္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါက တကၠသိုလ္ေတြကေဆာင္႐ြက္တဲ့ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ စိုက္ခင္းေလးပါ။ ခုနကဒီေရေတာေတြရဲ႕ သစ္ပင္ မ်က္ႏွာျပင္ဟာ  မညီမညာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုင္ကလုံးမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရေတာဟာ ဆိုင္ကလုံးကို အားနည္းသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ဒီေရေတာဟာ ခုနက Cyclone Shelter ထက္စာလို႔ရွိရင္ အႏၲရာယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ အႏၲရာယ္ကိုတားဆီးတယ္။ ဒါ့အျပင္ မုန္တိုင္းကိုပါ ပ်က္ျပယ္ေစပါတယ္။

 တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက UNESCO နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေတြကို လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ UNESCO က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္၊ အေျခခံေက်ာင္းေတြအတြက္ အတြဲ ေပါင္း ၄၈ တြဲလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ကေန႔အထိ ျမန္မာ့သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြမွာ ဘာျဖစ္လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေၾကာင္း ဂဃနဏသင္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လူေတြက ခုနကတင္ျပခဲ့သလိုပဲ နာဂစ္မုန္တိုင္းဟာ ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္သက္သက္လို႔ ထင္ ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသိပညာကိုယ္ခံ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေပၚေပါက္လာတဲ့ျပႆနာဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထည့္တြက္ရပါ မယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာကို ကေန႔အထိ မသင္ေပး ခဲ့တဲ့အက်ိဳးေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ Cyclone Shelter လည္း တည္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီ့ထက္ေကာင္းတာက ဒီေရေတာကိုထိန္းသိမ္းပါ။ သားစဥ္ေျမးဆက္ေကာင္းက်ိဳး ဆက္ေစခ်င္တယ္ဆိုလို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးပညာကို သင္ေပးၿပီးေတာ့ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္သာမက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ပါ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းမႈကို မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၏အဆိုကို အေလးအနက္ေထာက္ခံ အဆိုျပဳ ရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးေနထက္ဝင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားရပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာၾကတဲ့ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆင္ေပါင္ဝဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနထက္ဝင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္‌့အေနနဲ႔ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ကတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕အဆိုကို အေလးအနက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ၿပီးမွ ဒီေရေတာေတြရဲ႕အေရးပါ အက်ိဳးျပဳမႈေတြကို လူေတြပိုမိုသတိထားမိလာတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက လူေတြရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးအတၱေတြေၾကာင့္ ဒီေရေတာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာ့ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာပါ ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမႈ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကမၻာ့ဒီေရေတာေတြဟာ အပူပိုင္းႏွင့္ သမပိုင္းေဒသရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၃ ႏိုင္ငံမွာ ေပါက္ေရာက္ၿပီး ဒီေရေတာသစ္မ်ိဳးေပါင္း ၇၃ မ်ိဳးခန္႔ရွိပါတယ္။ မူလက ကမၻာ့ဒီေရေတာဧရိယာဟာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၀၀၀၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ရာမွ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅၀၀၀၀ ခန္႔ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၅၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔သာ က်န္ရွိပါေတာ့တယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွစလို႔ ႏွစ္စဥ္ ၁.၀၄ ႏႈန္းပ်က္စီးရာမွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀.၆၆ ႏႈန္း ပ်က္စီးလ်က္ရွိရာ ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ၃ ဆမွ ၅ ဆအထိရွိေနၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ အထိလည္း ဆက္လက္ပ်က္စီးေနဆဲပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ဒီေရေတာဧက ၁၂ သိန္း ကမၻာ့ဒီေရေတာဧရိယာရဲ႕ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ႏွစ္စဥ္ ဒီေရေတာ ပ်က္စီးမႈႏႈန္းဟာ တိုးတက္ျမင့္မားလ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေရေတာမ်ားပ်က္စီးျပဳန္းတီးရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနရာအသုံးခ်မႈပုံစံေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ဒီေရေတာေနရာမ်ားအား ခ်ဲ႕ထြင္၍ လယ္ကြင္း၊ လူေနအိမ္မ်ားလုပ္ေဆာင္လာျခင္း၊ ဒီေရေတာအနီး သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ဆားခ်က္ ျခင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားေမြးျမဴျခင္း၊ စပါးစိုက္ျခင္း၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ဖန္ ဒီေရေတာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈဟာ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊင့္မႈပမာဏ ျမင့္မားလာျခင္း ေၾကာင့္ဆိုတာ အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြဟာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္စုပ္ယူေပးၿပီး ဒီေရေတာမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္စုပ္ယူႏိုင္တဲ့ပမာဏဟာ ေတာင္ေပၚေဒသေတာေျခာက္ (Dry Deciduous Forest) ထက္ႏွစ္ဆမၽွ စုပ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္ဟာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ စုပ္ယူေပးႏိုင္႐ုံသာမက ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားမွာျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ မုန္တိုင္းဒဏ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ ေပးျခင္း၊ ေျမၿပိဳတိုက္စားျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွသယ္ေဆာင္လာေသာ ႏုန္းေျမမ်ားကို ဖမ္းယူ၍ ေျမသားမ်ားထိန္းၫွိေပးျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ငါးဖမ္းအသက္ ေမြးမႈကိုေပးျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုသန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ဘယေဆးမ်ားရရွိျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို အေထာက္အကူေပးျခင္းစတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသာမက လူမႈအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြရဲ႕တန္ဖိုးဟာ ဒီလို သဘာဝကေပးတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြ ေၾကာင့္တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္။ (၁) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္တြင္သာမက ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္ ေနရာေဒသတြင္မဆို ဒီေရေတာမ်ား ထူေထာင္သြားရန္၊ (၂) ယခင္အစိုးရလက္ထက္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနေအာက္တြင္ရွိခဲ့ေသာ ဒီေရေတာဌာနခြဲကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ဒီေရေတာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ (၃) ဒီေရေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္၊ (၄) ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အထူးလိုအပ္သျဖင့္ ဒီေရေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္ဖို႔ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ (၅) ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ လက္ရွိက်န္ရွိေနေသာ ဒီေရေတာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည့္ ဒီေရေတာဧရိယာမ်ားကို စနစ္တက်စာရင္းဇယား ေကာက္ယူသတ္မွတ္ထား၍ ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကာကြယ္ သြားရန္ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုတဲ့ အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးကို ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားထဲမွာ ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမႈ ဟာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းဖို႔၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ မၽွတဖို႔ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ဒီေရေတာစိုက္ခင္းေတြ ထူေထာင္ဖို႔ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။

သို႔ပါ၍ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလၽွင္ မိမိအေနျဖင့္ ဒီေရေတာေတြရဲ႕ တန္ဖိုး၊ ဒီေရေတာေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို သိျမင္ကာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕အဆိုကို ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဗိုလ္မႉးမ်ိဳးကိုကို(တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးမ်ိိိုးကိုကို ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္    အေနျဖင့္ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၏ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္်‌့ေဆြးေႏြးမႈအား Power point ျဖင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဒီေရေတာဆိုသည္မွာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ အတက္အက် ရွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ ဆားအငန္ဓာတ္ကိုခံႏိုင္သည့္ သစ္ေတာေဂဟ စနစ္မ်ားအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ဒီေရေတာမ်ားကို ေျမာက္လတၱီက်ဴ႕ ၃၀ ဒီဂရီ၊ ေတာင္လတၱီက်ဴ႕ ၃၀ ဒီဂရီၾကား အပူပိုင္းႏွင့္ အပူပိုင္းသမပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ကမ္း႐ိုးတန္း ဧရိယာ မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား အေကာင္းဆုံးေဂဟစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေရေတာ မ်ားဟာ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိတဲ့ေနရာေဒသတြင္ ေပါက္ေရာက္သျဖင့္ ကုန္းတြင္းေဂဟစနစ္နဲ႔ အဏၰဝါ ေဂဟစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝစြာပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေရေနသတၱဝါမ်ားသည္ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္ကို မွီခို၍ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားၾကေသာေၾကာင့္ ဒီေရေတာမရွိပါက ငါး၊ ပုစြန္မ်ားပင္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ဆိုသည့္ There is no Mangrove၊ There is no Fish  ေဒသဆို႐ိုးစကားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိုကီနာဝါကၽြန္း၌ပင္ က်န္ရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၈၃၂ ကီလိုမီတာရွည္လ်ား ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၊ ျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚေဒသတို႔တြင္ ဒီေရေတာမ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ World Mangrove Atlas မွတ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ဒီေရေတာ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ဒီေရေတာဧရိယာ ၅၀၂၉ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး အာရွေဒသမွာ တတိယ အမ်ားဆုံးႏွင့္ ကမၻာေပၚမွာ သတၱမေျမာက္အမ်ားဆုံး ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ြမန္မာ့ဒီေရေတာမ်ားဟာ ထင္း၊ မီးေသြး အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ခုတ္လြန္ ဒီေရေတာ ပ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ လယ္ေျမ၊ ဆားကြင္းေျမ၊ ပုစြန္ကန္ႏွင့္ လူေနေက်း႐ြာမ်ား ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင္‌့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ ြမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီေရေတာမ်ား ဆုံး႐ႈံးရျခင္းကို ႀကဳံေတြ႕ေနရသကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပႆနာ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီေရေတာမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ပုစြန္ကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဆားကြင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပုစြန္ကန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းသုံးေမ်ာတိုင္၊ မဒမတိုင္မ်ားခုတ္ယူျခင္း၊ မီးေသြးထုတ္ယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ဒီေရေတာမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနရာ တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဒီေရေတာ ႀကိဳးဝိုင္းကိုးဝိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဒီေရေတာႀကိဳးဝိုင္းကိုးဝိုင္း၏ ႏွစ္အလိုက္ ဒီေရေတာ ပ်က္စီးမႈအေျချပဇယားမွာ ဆိုရင္ ညီေနာင္၊ ကလ႐ိုက္၊ လပြတ္ကြဲႀကိဳးဝိုင္းသုံးဝိုင္းမွာ ဒီေရေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ြဖစ္ေနျခင္း၊ မိန္းမလွကၽြန္းႀကိဳးဝိုင္းတြင္သာ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီေရေတာမွ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ သတ္မွတ္သည္ထက္မ်ားစြာ ထုတ္ယူျခင္း၊ လူတို႔၏ တရားဝင္၊ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ပိုမိုထုတ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီေရေတာ အတန္းအစားမ်ား ေလ်ာ့က် သြားခဲ့ရၿပီး ခုတ္လြန္ဒီေရေတာပ်က္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ရာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေန ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရၿပီး အိမ္ေျခ၊ လယ္ယာ၊ စိုက္ခင္းေျမာက္ျမားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး ခဲ့ရပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလအတြင္း မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိတဲ့ မိန္းမလွ ကၽြန္း ေဘးမဲ့ေတာတြင္ မုန္တိုင္းအျမင့္ဆုံးဒီေရ ၂၂ ေပမွ ေျခာက္ေပခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီေရေတာမ်ား တည္ရွိသျဖင့္ မိန္းမလွကၽြန္းေဘးမဲ့ေတာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးဟာ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေရေတာမ်ား မရွိေတာ့ေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အသက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ စေတးခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ဒီေရေတာမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ားဟာ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို မုန္တိုင္းမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ ဒီေရလႈိင္းမ်ားဒဏ္မွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းအလြန္ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထုအတြင္း ဒီေရ ေတာမ်ား၏အေရးပါမႈကို ေလ့လာကာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုးၾကားတက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရေသာ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ NGO  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားပူးေပါင္း၍ ဒီေရေတာစိုက္ခင္း ၆၂၇၆ ဧက၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္စိုက္ခင္း ၄၀၀ ဧက၊ ေက်း႐ြာေန ျပည္သူလူထုအား လမု၊ သမဲ့ႀကီးမ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ေဝျခင္း ၇၀၂၆၈၄ ပင္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္မ်ားအလိုက္ မုန္တိုင္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာစိုက္ခင္းမ်ားအား စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မ်ိဳးေစ့အပင္ေပါင္း ၁၂၂၆၉၆ ပင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ UNDP, FAO, JICA အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကဒုံကနိသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ဒီေရေတာ စိုက္ခင္းဧက ၂၈၅၂ ဧက တည္ေထာင္ေရးစီမံကိန္းအား JICA ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ဒီေရေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈတစ္ခုတည္း ျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ စားေသာက္ ေနထိုင္မႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ကို ထင္းေလာင္စာသုံးစြဲေနျခင္းေၾကာင့္ အစားထိုး အသုံးျပဳႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ ေလာင္စာလိုအပ္ခ်က္ ပိုမိုျမင့္မားလာမည့္ကိစၥအတြက္ အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားတိုးတက္လာမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအင္အားျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဒသခံ မ်ားသိရွိနားလည္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးစီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါ တယ္။ ထို႔အျပင္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးမွာလည္း အေဆာတလ်င္လိုအပ္ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၏ သဘာဝတံတိုင္းသဖြယ္ ဖန္တီးေပးထားေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို လူသားတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါက တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈ ပ်က္ျပား ေစကာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္၍ ဒီေရေတာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္အား စနစ္တက်ခ်မွတ္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္အဆိုကို ေထာက္ခံတင္ျပ အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေအးႏိုင္[ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)မဲဆႏၵနယ္]မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးႏိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကိုယ္စား ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသဟာ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒီေရေတာေတြအမ်ားဆုံးရွိခဲ့တဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ႏိုင္ငံမွာ ဒီေရေတာေနရာခုနစ္ခုကို သတ္မွတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ လင္းေပ်ာက္၊ ၾကာကန္ကြင္းေပါက္၊ ျပည္ႏွစ္လံ၊ ကကၠလံ၊ မိန္းမလွကၽြန္း၊ ကဒုံကနိနဲ႔ ျပင္းသေရတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကုမၸဏီႀကီးေတြဝင္ေရာက္လာၿပီး ဆန္စပါးစီမံကိန္းေတြလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီေရေတာေတြပ်က္စီးရတာ ဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကေနၿပီးေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အတြင္း ပ်က္စီးရတာထက္ ပိုျမန္ဆန္လာခဲ့ပါတယ္။ ပုံမွန္ဆိုရင္ ဒီေရေတာေတြ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရတာနဲ႔ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီေရေတာေတြဟာ ကီလိုမီတာ ၇၄၀ ရွိတဲ့ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း၊ ၄၆၀ ကီလိုမီတာရွိတဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚႏွင့္  ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာရွည္တဲ့ မြန္၊ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေတြမွာ ရွိေနၾကပါတယ္။ အခုေတြ႕ျမင္ရတဲ့ ဇယားမွာကလည္း သစ္ေတာ ဌာနရဲ႕ ၂၀၁၄ စာရင္းအရ ဒီေရေတာေလ်ာ့ပါးမႈ၊ ၁၉၈၀ တုန္းက ဧက ၁ သန္း ၆ သိန္းကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၀ မွာ ရွစ္သိန္းအထိျဖစ္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္းမွာ တစ္ဝက္ေလ်ာ့သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာက ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထိျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္မွာ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမတိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ အသုံးလို တဲ့ ထင္းနဲ႔ မီးေသြးတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလမွာဆိုရင္ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ မိန္းမလွကၽြန္းဒီေရေတာေတြေၾကာင့္ အသက္ေဘးကလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းဟာ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးသက္သာေစဖို႔ အေရးႀကီး တယ္ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသလို၊ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ပတ္ဝန္းက်င္အသိပညာေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတာေပၚလြင္ေနပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာႏွင့္အမၽွ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ အပန္းေျဖစခန္းေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္ အဦတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာတာႏွင့္အမၽွ ဒီေရေတာေတြရဲ႕ပ်က္သုဥ္းမႈဟာ တိုးလို႔ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ နားက ဒီေရေတာေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴနားက ဒီေရေတာေတြ၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ထားဝယ္ကမ္းေျခက ဒီေရေတာ ေတြအားလုံးဟာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါတယ္။ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြအရ ဒီတိုင္းသာသြားရင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးဆုံးဒီေရေတာေတြဟာ လာမယ့္ ၁၀ စုႏွစ္အတြင္းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္ လို႔ေတာင္ ဆိုၾကပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီေရေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္တခ်ိဳ႕ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ (၁) ဒီေရေတာေတြကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအေနနဲ႔ အသက္ေမြးမႈပုံစံတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ဒီေရေတာစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ ေဒသခံေတြလည္း ဝင္ေငြရေအာင္ ပါဝင္စိုက္ပ်ိဳးေစတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို သစ္ေတာဌာနကေန ပညာဗဟုသုတႏွင့္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ (၂) ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းမႈကို ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒသစ္ေအာက္မွာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒအသစ္ကို ထိထိမိမိအသုံးခ်ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္ေျမအမ်ိဳးအစားကို ဘယ္ေလာက္ထိ အသုံးခ်သလဲဆိုတာ သိရွိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကေတာ့ ၿဂိဳဟ္တုပုံရိပ္ေတြ၊ ေကာင္းကင္ ဓာတ္ပုံေတြတင္မက လက္ေတြ႕တိုင္းတာမႈေတြပါဝင္ၿပီး အခ်ိန္ယူရမယ့္ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို တိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခု ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဌာန စတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္မွာ ကြဲျပားေနတဲ့ဌာနေတြစုေပါင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ ထိန္းသိမ္းရ မယ့္ေျမဟာ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ေျမဘယ္ေလာက္ရွိလို႔ ဘယ္အဆင့္ထိအသုံးျပဳသင့္တယ္ဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရရင္ ဒီေရေတာေတြျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း နည္းလမ္း တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈပါဝင္မွသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အက်ိဳးရလဒ္မွန္ကန္လိုက္ဖက္ညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က စိတ္ပါလက္ပါ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္အတူ မွန္ကန္တဲ့ေျမအသုံးခ်မႈဟာ အခုလိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အရွိန္ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ၿပီး သဘာဝေဘး ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။

 ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရင္း၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ဖို႔၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစဖို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ ဒီေရေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔လိုေနတာ အင္မတန္မွန္ကန္တဲ့အတြက္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။

ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒         သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ဦးအုန္းဝင္း(ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အဆိုေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္တဲ့အခါမွာဆိုလို႔ရွိရင္ အင္မတန္ ျပည့္စုံပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ အင္မတန္ကို ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြကလည္း ခိုင္လုံပါတယ္။ Power Point မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပသြားတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုတင္ျပတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မွတ္တမ္း တင္ေပးပါလို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အကယ္၍ အခ်က္အလက္ေတြကို ထပ္မံၿပီးရွင္းဖို႔ လိုမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔မၽွ ရွင္းခြင့္ျပဳလို႔ရရင္ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒         ဝန္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းစရာရွိရင္ ရွင္းလင္းႏိုင္ပါတယ္။

ဦးအုန္းဝင္း(ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး            ဌာန)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳရဲ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ဒီေရေတာမ်ားဖြဲ႕စည္း ေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ဒီေရေတာ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဒတ္ေက်း႐ြာ အုပ္စုမွာရွိတဲ့ စားက်က္ေျမဧရိယာမ်ားမွာ ဆက္စပ္ဌာနေတြ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မယ့္အေျခအေန ေတြကိုရွင္းလင္း ေျဖၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။  ဒီေရေတာေဂဟ စနစ္ဟာ ခုနက ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား တင္ျပတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း အၾကား ထူးျခားစြာေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ေဂဟစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရေတာ ေဂဟစနစ္ဟာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းမွာ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ (၁) ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္အျပည့္အဝရရွိတဲ့ အပူပိုင္းေဒသ၊ (၂) ႏုန္းတင္ေျမႏုရွိတဲ့ေဒသ၊ (၃) ဒီေရလႈိင္းအတက္အက် ျပင္းထန္မႈမရွိတဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၊ (၄) ဆားငန္ေရေပါက္ေရာက္တဲ့ ေဒသႏွင့္ (၅) ဒီေရအတက္အက် ရွိတဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာသာ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးကေန အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲ ၿမိဳ႕နယ္ဟာ ေကာင္းကင္ေျမတိုင္းကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းထြာတြက္ခ်က္မႈအရ ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ ၂၅ မိုင္ မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို Power Point ျဖင့္ တင္ျပျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးပါခင္ဗ်ား။ အထူးသျဖင့္ သံဒိတ္ျမစ္ဝႏွင့္ ဒုံရမ္းျမစ္ဝၾကား ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္မွာ ကမ္းတက္ေျမေတြဟာ ဒီေရေတာ၊ ဓနိေတာ ၃၁၃ ဧက ေပါက္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနရာအလိုက္ ဓနိဥယ်ာဥ္ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား လည္းပဲ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကမ္းတက္ေျမမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာ အနည္းငယ္ဟာ သစ္ေတာနယ္ေျမ အတြင္းမွာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိ တဲ့နယ္ေျမအတြင္းမွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အဲဒီနယ္ေျမမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အတြက္ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေရေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဒတ္ေက်း႐ြာအတြင္းမွာရွိတဲ့ စားက်က္ေျမဧရိယာ ၂၀၈၄ ဧကကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဒီေရေတာ၊ ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ က်ဳံဒတ္ေက်း႐ြာပတ္ဝန္းက်င္မွာ ယခင္က စားက်က္ေျမဧရိယာ ၂၀၈၄ ဧက ရွိေသာ္လည္းပဲ ေရေျမတိုက္စားမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ အျခားေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရေတာတည္ေထာင္ႏိုင္တဲ့ ဧရိယာဟာ တကယ္တမ္းေတာ့ ၃၆.၈ ဧကသာက်န္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီ ေျမေနရာေပၚမွာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ဒီေရေတာစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး စိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မိုးရာသီမွာ ဒီေရေတာ ၁၂.၈ ဧကကို စိုက္ပ်ိဳးသြားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိလ်က္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား။

 ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမွ တင္ျပထားတဲ့နယ္ေျမမွာလည္းပဲ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိစီမံခ်က္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ေျမယာမ်ား အျပင္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာမ်ားရွိပါက ဒီေရေတာပင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒီေရေတာပင္ ေပါက္ေရာက္လို႔ မရတဲ့ေနရာေတြမွာဆိုလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျခားအဖိုးတန္သစ္ပင္မ်ားကို လည္းေကာင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ေလကာ တန္းမ်ားအျဖစ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးတည္ေထာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အသစ္ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိတဲ့ ကမ္းတက္ေျမေတြမွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာအနည္းငယ္ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူအဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ေတာမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သြားရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အဆိုရွင္ရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ(ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း အားလုံးပဲမဂၤလာပါ။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ လာေရာက္ရွင္းလင္းတဲ့ ဝန္ႀကီးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခု ဝန္ႀကီးေျပာျပသြားတာ က်ဳံဒတ္ပဲပါတယ္။ ကၽြန္မ လိုခ်င္တာကေတာ့ ေဒးဒရဲ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ခုလုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးအခုေလာက္လုပ္ေပးတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခု ေနာက္ထပ္လည္း ႀကိဳးစားႏိုင္ရင္ ႀကိဳးစားေပးပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကၽြန္မ လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္း သြားတဲ့ အဆိုိကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သလို အဆိုရွင္ရဲ႕သေဘာထားကလည္း လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ရန္ သေဘာတူ ပါသလားခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္၊ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သေဘာမတူသူရွိသလားခင္ဗ်ား။ သေဘာမတူသူမရွိတဲ့အတြက္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ေန႔စြဲ
၃၀.၅.၂၀၁၆