Skip to main content
(ခ)-ျမက္နီကြင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ေလွဆြဲေျမာင္း၊ေခ်ာင္း က်ိဳး၊မၿငိမ္းစုေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ေရအိုးစဥ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ရွိေသာင္ပု၊ေသာင္တန္းေက်း႐ြာတို႔တြင္စစ္ေတာင္းျမစ္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈအတြက္ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

(က)-မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ေလယာဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ရာ တြင္ အိမ္ၿခံေျမပါဝင္ေနေသာနစ္နာသူ(၅)ဦးအား ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ႏိုင္ေရးမည္ ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားသည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ည)-နမ့္ေလြေခ်ာင္းေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ ျမစ္ေခ်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

(ဈ)-သမိုင္းေခ်ာင္းပိေတာက္ေခ်ာင္းကမာ႐ြတ္ေခ်ာင္း မ်ားအားစဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(ဇ)-ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထား ဘူတာ႐ုံႏွင့္ ဝန္ထမ္းေနအိမ္တို႔ကိုအျမန္ဆုံးျပဳျပင္မြမ္းမံေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း