Skip to main content

(ဆ)-ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီးကၽြန္းတာတမံအား တာပုံစံက်ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး အတြက္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ပုံေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 18 July 2017

ေဒၚခင္ေစာေဝရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ က်ီးကြ်န္းတာတမံသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းတာတမံ တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရွည္ ၃ မိုင္ ၆ ဖာလုံရွိၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာတမံကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းလာသည့္အတြက္ ေရငန္မ်ားစီးဝင္လာၿပီး ေရတံခါးမ်ားမလုံျခင္း၊ မၾကာခဏက်ိဳးေပါက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လိုလို စပါးမ်ားပ်က္စီးၾကပါေၾကာင္း၊ တာတမံဆည္ဖို႔္ထားမႈကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အမွတ္ (၁) ကြန္ကရစ္ေရတံခါးကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ အမွတ္(၂) ကြန္ကရစ္ေရတံခါးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေရတံခါး၏ တံခါး႐ြက္ကို သစ္သားအညံ့စားမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အတြက္ က်ိဳးပ်က္သြားသည္ကို ေတြ႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တာတမံကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္သန္း ၆၀ ျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္လည္း စက္အားမပါဘဲ လူလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေျမသားခိုင္မာမႈမရွိဘဲ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရာ ယင္းအက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ီးကြ်န္းတာတမံ ဆည္ဖို႔ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၄၅ သန္းျဖင့္ ဆည္ဖို႔ခဲ့ရာတြင္လည္း ေပ ၁၅၀၀ ခန္႔ကို လူလုပ္အားျဖင့္ ဆည္ဖို႔ခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္သာ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး အေပၚယံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိုးရာသီတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ိဳးေပါက္က်ေနရာျဖစ္သည့္ လေပၚစားေခ်ာင္းမွ အမွတ္(၁) ေရတံခါးအထိ ေပ ၄၀၀၀ခန္႔မွ အတြင္း/အျပင္မွာ ေရစီးေခ်ာင္းႀကီး ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျမတူးစရာေနရာမရွိသည့္အတြက္ တာ႐ိုးကိုပုံစံတက် ဆည္ဖို႔ရန္ အခက္အခဲရွိေနပါေၾကာင္း၊ ၎တာ႐ိုးကို သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဆည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်ီးကြ်န္းတာတမံ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားမွ မိမိပိုင္လယ္မ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိစနစ္တက် အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ က်ီးကြ်န္းတာတမံကို တာပုံစံက်က်ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ပုံေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

 


ဦးလွေက်ာ္ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္ေက်း႐ြာအနီး ေမယုျမစ္ ေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ က်ီးကၽြန္း ေရငန္တားတာသည္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရငန္တားတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလ်ားေလးမိုင္ခန္႔ရွည္လ်ားၿပီး လယ္ယာေျမဧက ၁၇၀၀ ေက်ာ္ကို ေရေဘးကာကြယ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ကိုမန္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းဒီေရျမင့္တက္ၿပီး က်ီးကြ်န္းေရငန္တားတာတြင္ ၂၂ ေနရာက်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ဆားငန္ေရမဝင္ေရာက္ေစရန္အတြက္ တာက်ိဳးေပါက္မႈမ်ားကို ေျမဖို႔ျပဳျပင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ အဆိုပါတာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း/အျပင္ အျပင္မ်ားတြင္ ေရတိုက္ စားၿပီး ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ေျမယူရန္ခက္ခဲၿပီး စက္ယႏၲရားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ မလြယ္ ကူျခင္းေၾကာင့္ လူအားျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြျဖင့္ က်ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ က်ီးကြ်န္ေရငန္တားတာ အေနျဖင့္ ေမယုျမစ္ေဘးတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ မိုးရာသီတြင္ ဒီေရတိုက္စားမႈကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရသည့္ အေလ်ာက္ ေရရွည္ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ တာအလ်ားေလးမိုင္ကို စက္ယႏၲရားျဖင့္ ပုံစံက်ေျမဖို႔ျပဳျပင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ေျမဖို႔ျပဳျပင္ရာတြင္ တာ၏ေပတိုင္ ၄၀၀၀ ေပမွ ၁၀၀၀၀ ေပအထိ အလ်ား ၆၀၀၀ ေပခန္႔တြင္ တာအတြင္းဘက္ႏွင့္ အျပင္ဘက္ ေရတိုက္စား၍ ေခ်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖို႔ေျမရယူရန္ႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အတြက္ အေနာက္ဘက္ကို အူေၾကာင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအပိုင္း၏ ေပတိုင္ ၆၅၀၀ ခန္႔တြင္ (၅ ေပ x ၆ ေပ) ႏွစ္ေပါက္ေရတံခါး တစ္ခုကိုလည္း အသစ္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တာအူေၾကာင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အပိုင္းအတြက္ တာဖို႔မည့္ဧရိယာ၊ ေျမဖို႔ယူရန္ ဧရိယာႏွင့္ မလြတ္ ကင္းသည့္ ေျမယာႏွင့္သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကြင္းဆင္းညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူၿပီးသည့္ေနာက္ ေျမယာႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို လ်ာထားသတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်ီးကြ်န္ေရငန္တားတာကို ပုံစံက်ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တာ၏ေပတိုင္ ၄၀၀၀ ေပမွ ၁၀၀၀၀ ေပအထိအပိုင္းကို တာအူေၾကာင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ (၅ ေပ x ၆ ေပ) ႏွစ္ေပါက္ေရတံခါးတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေပတိုင္ ၀ မွ ၄၀၀၀ အပိုင္းႏွင့္ ေပတိုင္ ၁၀၀၀၀ မွ ၂၁၁၂၀ အပိုင္းမ်ားကို ပုံစံက်ေျမဖို႔ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေပတိုင္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ေပတိုင္ ၁၃၀၀၀ ေပရွိ မူလရွိၿပီးသည့္ ေရတံခါးႏွစ္ခုကို ေရတံခါး႐ြက္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ီးကြ်န္းေရငန္တားတာကို စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပုံစံက်ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရတံခါးတစ္ခု ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိလွ်င္ တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္၊ ေျမယာသီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား စုေပါင္းတြက္ခ်က္ၿပီး လိုအပ္သည့္ရန္ပုံေငြကို တင္ျပေတာင္းခံမႈႏွင့္အတူ ရန္ပုံေငြခြဲေဝရရွိမႈ အေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ေဒၚခင္ေစာေဝ (ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

၎တာတမံကို တာပုံစံက်က်လုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လယ္သမားမ်ားက ဆႏၵရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔က ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာက အၿမဲတမ္းကတိကဝတ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က အိုးေခါက္ ဆိပ္ခံ တံတားက ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေပးမည္ဟု ကတိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ နည္းသည့္အတြက္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကေန တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုေျဖၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အကယ္၍မ်ား ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကမ်ား မပါခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ကမ်ား ထည့္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိ/မရွိႏွင့္ ၎ တာတမံကို တာပုံစံက်က်ရေအာင္အတြက္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

ေတာင္သူမ်ားကို ေျမယာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအပါအဝင္ လိုအပ္သည့္ ပုံစံတက် တည္ ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကေနၿပီး က်ခံေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ အေျခအေနတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစြာမိမိတို႔ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအကန္႔အသတ္ရွိမည္ဆိုလွ်င္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး ရန္ပုံေငြခြဲေဝ ရရွိလာသည့္အေလ်ာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

(ဇ)-ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကြက္ အမွတ္ (၇)ရပ္ကြက္၊ ဦးပိုင္ အမွတ္(၂၀)၊ ဧရိယာ(၀.၆၂) ဧက ေပၚရွိ ႏွစ္ထပ္တိုက္ႏွင့္ ဂိုေဒါင္အေဆာက္အ အုံကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 18 July 2017

ဦးေပါခင္ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံရၿပီး ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ထြက္ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက အသုံးျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ျပည္သူ႔ဆိုင္မ်ားဖ်က္သိမ္းၿပီး သမဝါယမအသင္းက ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ထြက္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းသက္သာဆိုင္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ျပန္ပါေၾကာင္း၊ ၁-၉-၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစ၍ လစဥ္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းက ငွားရမ္းအသုံးျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၇-၅-၁၉၇၇ ရက္ေန႔ တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနကိုယ္စား မႏၲေလးတိုင္းကုန္သြယ္ေရး မန္ေနဂ်ာက မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ေဒၚမိမိအား ပုံစံ(၃)ျဖင့္ အသိသက္ေသမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က အသုံးျပဳျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းက ဆက္လက္အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ ဆုမြန္ရတနာအေထြေထြ ေရာင္းဝယ္ ေရးက ဆြမ္းထြက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္အား တစ္လလၽွင္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ျဖင့္ တစ္ဆင့္အငွားခ်ထားၿပီး မူလ ပိုင္ရွင္ကို ၂၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀ က်ပ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္ ယင္းေျမကြက္ႏွင့္ အေဆာက္အဦမွာ အငွားခ်ထားျခင္းမရွိဘဲ ပိတ္သိမ္းထားသည္မွာ သုံး၊ ေလးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီဟု သိရပါေၾကာင္း၊

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ သမဝါယမအသင္း ဥကၠ႒ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ယင္းေျမကြက္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံအား ငွားရမ္းျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္ အထက္မွၫႊန္ၾကားထားပါေၾကာင္းႏွင့္ သမဝါယမအသင္းစုက ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အေဆာက္အအုံတြင္လည္း ပ်က္စီးယိုယြင္းစျပဳေနပါၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပုံစံ(၃) ျဖင့္ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည့္ အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားပုံစံမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊

ပိုင္ရွင္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ၊ ေနအိမ္၊ ဆိုင္ခန္းကို လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံး စြန္႔ခြာလာခဲ့ရ သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာကုန္းတြင္ (၁၀) စုႏွစ္မ်ားစြာ အိမ္ငွားအျဖစ္ ေနထိုင္ဆဲ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ေငြေၾကးကလည္း မတတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ဆုံး႐ႈံးေနသည့္ ဝိုင္းေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယေန႔အသုံးျပဳျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအဘက္ဘက္က နစ္နာေနသည့္မိသားစုဘဝကို ေထာက္ထားငဲ့ညႇာေသာအားျဖင့္ အ႐ႈပ္အရွင္း မရွိဘဲ ပိုင္ရွင္ေဒၚမိအမည္ေပါက္ ဘိုးဘြားပိုင္ဝိုင္းေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံကို မူလပိုင္ရွင္မ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ သင့္ပါေၾကာင္း၊


ဦးလွေက်ာ္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၇/၁၅၄)၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေဈးႀကီး အေရွ႕ဘက္ ၃၂ ေပ x ၄၉ ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ကာ၊ အုတ္ခင္းႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေျမဧရိယာ ၀.၀၆၂ ဧကကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ပဆ-၉၉၅၉ ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးမွ အသုံးျပဳခဲ့သည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးက မူလပိုင္ရွင္ဦးျမင္‌့သန္း၊ ေဒၚမိမိအမည္ႏွင့္ ပုံစံ (၃) ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါ ျပည္သူပိုင္သိမ္းအေဆာက္အဦကို ၁-၉-၁၉၇၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သြယ္ေရးထံမွ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမ အသင္းက လႊဲေျပာင္းရရွိခဲ့ၿပီး အေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမဝါယမအသင္းဥပေဒအရ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းကို ဆုမြန္ရတနာ အေထြေထြစီးပြားေရးလုပ္ငန္း သမဝါယမအသင္းလီမိတက္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ၎အေဆာက္အဦကို ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လငွားရမ္းခ ၆၆၀၀၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလအထိ အသုံးျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပည္သူပိုင္သိမ္းအေဆာက္အဦသည္ သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔ပိုင္သိမ္းအခန္း/အေဆာက္အဦမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီးလက္ရွိတြင္ ေသာ့ခတ္ပိတ္သိမ္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

မူလပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေတာင္းခံလ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူပိုင္အခန္းအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၁၃-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၏ ရက္စြဲပါစာအမွတ္တြင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းကို မူလသက္ဆိုင္သူႏွင့္ ဆက္ခံသူ မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားရွိ အေဆာက္အဦ မ်ားႏွင့္ ေျမယာကြက္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ၿဖိဳခြဲေရာင္းခ်ရာတြင္ မူလသက္ဆိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္သူကိုယ္တိုင္ ဦးစားေပးဝယ္ယူခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူခ်မွတ္ထားခ်က္အရ ၎မူအတိုင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမ စီမံ ခန္႔ခြဲခြင့္အရ ျပည္သူပိုင္သိမ္းအခန္းအေဆာက္အအုံမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ား၊ မူလပိုင္ရွင္၏ ဆက္ခံသူ မ်ားက တင္ျပေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၇/၁၅၄)၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအေရွ႕ဘက္ရွိ ျပည္သူပိုင္သိမ္း အေဆာက္အဦ (ပဆ-၉၉၅၉) အပါအဝင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းအခန္း/ အေဆာက္အဦ ၇၁ ခုကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၏မူမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္၍ တင္ျပရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေျဖၾကားသူ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

(ဃ)-မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ စကိႏၲဲဘုရားအနီးမွ ႐ြာသာေက်း ႐ြာဆိပ္အထိ ကမ္းပတ္တာႏွင့္ ေရထိန္းတံခါးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 13 July 2017

photoမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕သည္ ရပ္ကြက္ႀကီးေလးရပ္ကြက္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ၿပီး အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) ရပ္ကြက္ဆိုၿပီး တည္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ ေလးရပ္ကြက္ထဲမွ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္က လြဲ၍ က်န္ရပ္ကြက္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရ ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ နစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ ေရေဘးဒဏ္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာက္ပံံ့ေၾကးေပးရသျဖင့္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္ေပးေနရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ႏွစ္စဥ္ကုန္က်ေနရပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ႏွစ္စဥ္ကုန္က်မႈသက္သာေစေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းနေဘး စကၠိန္းတဲဘုရားအနီးမွ ႐ြာသာေက်း႐ြာဆိပ္ကမ္းအထိ ကမ္းပတ္တာႏွင့္ ေရထိန္းတံခါးမ်ား ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လ်ာထားေတာင္းခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/ မရွိ၊ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ႏွင့္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့့္ျဖစ္သည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


photoမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားသည္ မိုးရာသီအတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ ျမစ္ေရဝင္ေရာက္ၿပီး ေရႀကီးေရလၽွံမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရျခင္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ရန္အတြက္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း အျပင္ဘက္ ျမစ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ထိစပ္ၿပီး စကိႏၲဲဘုရားမွ ႐ြာသာေက်း႐ြာထိပ္အထိ ကမ္းပတ္တာ အလ်ား ေပ ၈၀၀၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီး  ေရတံခါး ၅ ခု ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း တည္ရွိ ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ကမ္းပတ္တာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရတံခါးမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဌာနအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ား ေရးဆြဲမႈခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ တြက္ခ်က္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္း အတြက္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ တြက္ခ်က္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလ ၆ လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ကမ္းပတ္တာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရတံခါးထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ျပ ေတာင္းခံၿပီး ရန္ပုံေငြခြဲေဝရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

(င)-သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားကို မည္သို႔ ေခ်းထားပါ သနည္း၊ အသင္းသား၊ အသင္းသူသစ္မ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေခ်းေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 13 July 2017

photoတ႐ုတ္ျပည္ Excel ဘဏ္မွ ေခ်းယူထားေသာေငြမ်ားကို သမဝါယမဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ၍ ျပည္သူမ်ားထံ ေခ်းငွားထားပါေၾကာင္း၊ ေခ်းငွားသည့္ ေနရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါေၾကာင္း၊ ေခ်းငွားရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဆင္းရဲ မြဲေတမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ ေခ်းငွားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေခ်းငွားသည့္အခါ လက္သင့္ရာကိုသာ အဓိကထား ေခ်းငွားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရရွိလာသည့္ တိုးႏႈန္းမ်ားကို တိုင္းျပည္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔သုံးစြဲမည္ကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္ ခ်ျပရန္လည္း လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြမ်ားထဲတြင္ ယခုေခ်းထားသည့္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြသည္ အတိုးႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး ေက်း႐ြာရပ္ကြက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္လည္း လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေလၽွာ႔ခ်ရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ယုံၾကည္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေခ်းငွားေပးရန္အတြက္ သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားကို မည္သို႔ေခ်းထားပါသနည္းႏွင့္ အသင္းသား/သူမ်ားကုိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေခ်းေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


photoစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သမဝါယမက႑တြင္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေသာ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား အရစ္က် ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းအပါအဝင္ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  သမဝါယမအေသးစား အရင္းအႏွီးေခ်းေငြ လုပ္ငန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျပည္သူမ်ားျပင္ပမွ အတိုးႀကီးေပးၿပီး ေငြေခ်းေနမႈမွ သက္သာေစရန္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွေငြေခ်းစရာမလိုဘဲ မိမိပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ ရပ္တည္လာႏိုင္ေစရန္ ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းသားမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေခ်းမယ္ဆိုလွ်င္ ေခ်းေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စုေဆာင္းေစၿပီး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ျပန္ဆပ္သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးေစလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အသင္းသားမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ အတိုးႏႈန္းကတစ္လတြင္ တစ္က်ပ္ခြဲႏႈန္း၊  တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသင္းသား၏စုေဆာင္းေငြကို တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အတိုးခံစားခြင့္ျပဳ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေသးစားအရင္းအႏွီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အသင္းသားေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ရာသီအလိုက္သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အရင္း/အတိုး ျပန္ဆပ္ရပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြေက်သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္ရာသီိအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ထုတ္ေခ်း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

သမဝါယမအသင္းသားအသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဝင္ ေရာက္လိုပါက နီးစပ္ရာေက်း႐ြာ သမဝါယမ အသင္းမ်ားတြင္ အဆိုျပဳတင္ျပၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အစုေငြထည့္ဝင္၍ အသင္းသားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လယ္ယာက႑မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သမဝါယမစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခ်းေငြမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစေရးအတြက္ သမဝါယမဦးစီးဌာနအဆင့္ဆင့္မွ သမဝါယမအသင္းအဆင့္ဆင့္သည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းသားအသစ္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ၿပီး ဝင္ေရာက္လိုပါက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမဝါယမအသင္း ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သမဝါယမအသင္း နည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
တ႐ုတ္ျပည္ Excel ဘဏ္မွ ေခ်းယူထားေသာေငြမ်ားကို သမဝါယမဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ၍ ျပည္သူမ်ားထံ ေခ်းငွားထားပါေၾကာင္း၊ ေခ်းငွားသည့္ ေနရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါေၾကာင္း၊ ေခ်းငွားရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဆင္းရဲ မြဲေတမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးမ်ား ဖြံ

(စ)-၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေဖာက္လုပ္သည့္ ခေပါင္းေရ လႊတ္တမံေၾကာင့္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာလယ္ယာေျမမ်ား အတြက္ နစ္နာမႈေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 13 July 2017

photoအုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ခေပါင္းေရေလွာင္တမံဘက္စုံစီမံကိန္းကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပင္မတမံႀကီးႏွင့္ အေဝရာေရထိန္းတမံမ်ားကို တည္ေဆာက္စဥ္ကလည္း ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ႐ြာေပါင္း ၁၄ ႐ြာသည္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရၿပီး လယ္ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္သည္လည္း ေရမ်ားနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊

ေျပာင္းေ႐ႊ႕စဥ္က ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခအျဖစ္ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ၇၀၀၀ ႏႈန္းသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ထုတ္ယူျခင္းမရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ႐ြာမ်ားေျပာင္း‌ေ႐ႊ႕ရျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ကာ ယခုထိတိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ေတြ ျပည့္စုံစြာမရွိေသးပါေၾကာင္း၊

အေဝရာေရထိန္းတမံမွ ေရမ်ားကို ေရေပးေဝစနစ္အသုံး ျပဳရန္အတြက္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခေပါင္းလက္ယာတူးေျမာင္းမႀကီးတည္ေဆာက္ရာ အရွည္ ၃၀.၆၃ မိုင္၊ အက်ယ္ပ်မ္းမၽွေပ ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ လက္ယာလက္တံေျမာင္းကို အရွည္ ၂၉.၃ မိုင္ႏွင့္ အက်ယ္ပ်မ္းမၽွေပ ၁၄၀ ခန္႔ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ခန္႔မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမဧက ၁၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဆုံး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊

လယ္ယာေျမမ်ားကို ေရေပးေဝစနစ္သုံးဖို႔အတြက္ ုေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ား၊ တူးေျမာင္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္တံေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယခုလိုတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ားအျဖစ္ နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ခေပါင္းေရလႊတ္တမံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နစ္နာေၾကးတစ္စုံတရာမရရွိခဲ့ဘဲ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ၾကပ္တည္းစြာျဖင့္ ဘဝကို ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနၾကရပါေၾကာင္း၊  

ယခုကဲ့သို႔ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့ရာတြင္လည္း ၁၈၉၄ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ေၾကညာျခင္း၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္းစသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သိမ္းဆည္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် အမႈတြဲမတည္ေဆာက္ဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အတြက္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းသည္ မတရားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေဖာက္လုပ္သည့္ ခေပါင္းေရလႊတ္တမံေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား အတြက္ နစ္နာမႈေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။


 

photo

ခေပါင္းေရေလွာင္တမံတြင္ ပါဝင္သည့္ လက္ယာတူးေျမာင္းကို အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္ေျမဧက ၄၀၀၀၀ ကို ေရေပးေဝရန္ႏွင့္ ေဒသလူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္႐ြယ္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၉၃) သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ ခေပါင္းေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ထိုအခ်ိန္ကာလက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္မွ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း၊ လက္ယာ တူးေျမာင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာမွာ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္မလြတ္ကင္းတဲ့ လယ္ယာအခ်ိဳ႕ေတြပါဝင္သြားရၿပီး နစ္နာခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို  ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္‌ေရးဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထား ရွိၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈရွိသည့္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ယင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ရရွိသည့္ တင္ျပခ်က္ကို ေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပအဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ(အုတ္တြင္း)က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈတြင္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရး စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ လမ္းၫႊန္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ေတာင္သူ မ်ား၏ လယ္ယာေျမဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ နစ္နာမႈကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးဖို႔ရန္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဦးလွေက်ာ္

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းျခားထားမႈရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မတိုင္ခင္ကိစၥရပ္မ်ားကို အမွန္တကယ္နစ္နာဆုံး႐ႈံးသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယသမၼတ(၂)ဦးေဆာင္သည့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ က စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နစ္နာမႈရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီကို တင္ျပေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေထာက္ခံမႈႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္မည့္အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 

ေျဖၾကားသူ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

(ဂ)-သက္ဆိုင္ရာေက်း႐ြာလယ္စီအဖြဲ႕၏ေထာက္ ခံခ်က္ျဖင့္လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ဝယ္ ထားသူ၏ နာမည္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြထုတ္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

Submitted by on 3 July 2017

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ ၁၂ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) အရ လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒအခန္း(၆) ပုဒ္မ ၁၈ အရလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ ၂၄ နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ လည္းေကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္‌့ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔တြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ်သည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ လဲလွယ္ေပးကမ္းသည့္အခါတြင္္ျဖစ္ေစ တစ္ပါတည္း ေပးလိုက္ေသာ မူလလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံ-၇ ကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ အမည္ ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင္‌့မရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားသည္ ပုံစံ-၇ သာလက္ဝယ္ရွိေနၿပီး မူလလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင္‌့ရွိသူ၏ အမည္သာ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ယူခြင္‌့မရရွိဘဲ မူလအမည္ေပါက္သူ ထုတ္ယူၿပီးမွသာ ရရွိေနသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္အခါ မူလအမည္ေပါက္သူ ခရီးလြန္ ေနျခင္း၊ အျခားေဒသသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေခ်းေငြလိုက္ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ မူလလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကို ကိုင္ထားၿပီး ေခ်းေငြ ထုတ္ယူခြင္‌့မရေသာ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္အတြက္ ဝယ္ယူထားသူမ်ားႏွင္‌့ လဲလွယ္ ေပးကမ္းျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူအမည္ ေျပာင္းလဲလို ၾကပါေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင္‌့ရရွိသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးေရးအတြက္ လယ္ယာေျမကို လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွ ပုံစံ-၇ ထုတ္ေပးမည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မွတ္ပုံတင္ရန္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က ေဒသႏၲရ အေျခအေနအရ ဆီေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးသည့္ တန္ဖိုးအေပၚ ထိုက္သင္‌့သည့္ အခြန္ တံဆိပ္ေခါင္းအား ထမ္းေဆာင္မွသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ အမည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာၾကားပါေၾကာင္း၊

ယခုအခ်ိန္အထိ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းမႈသည္ မၿပီးျပတ္ ေသးဘဲ လယ္သမားမ်ား အခက္ႀကဳံေနရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲပါ ဗဟို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇ တြင္ အေမြဆက္ခံျခင္း၊ ေျမယာျပဳျပင ေျပာင္းလဲျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိၿပီးေသာ ဦးပိုင္မ်ားအား ခြဲစိတ္ခြင္‌့၊ ေပါင္းစပ္ခြင္‌့တို႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားသာ ပါရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္တြင္ ဝယ္ယူထားမႈမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းခံရသူမ်ား လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင္‌့ ရရွိသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္အတြက္ တစ္ဧကကို ၇၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ား ရွိၾကသကဲ့သို႔ လယ္မရွိဘဲ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးခင္ ပုံစံ-၇ တြင္ ထြက္ရွိေနျခင္းမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရေပါက္ေဈးအေပၚ မူတည္ၿပီး အခြန္သတ္မွတ္ျခင္းကို ယခုတိုင္မလုပ္ ေဆာင္ေပးျခင္းကလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးေရးအတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထံမွ တစ္ဧကကို မည္သည့္ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ေစရန္ အခြင့္အေရးေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါ ေၾကာင္း၊

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံ-၇ ကို အရပ္ကတိျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ထားသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်း႐ြာရွိ လယ္စီအဖြဲ႔ကလည္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျပာင္းအလဲကို သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ေငြကုန္ေၾကးက်မႈ မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဝယ္ယူထားေသာ ေတာင္သူ မ်ားက ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အခက္ အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္အတြက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဝယ္ယူထားေသာ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဆင္ေျပေစရန္ သက္ဆိုင္ရာေက်း႐ြာရွိ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ဝယ္ယူထားသူ၏ အမည္ ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ဦးလွေက်ာ္ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအႏွီးျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ကို ေခ်းေငြတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထုတ္ေခ်းပါ ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြၫႊန္ၾကားစာပါ ေငြေခ်းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္‌့ျပဳလက္မွတ္   ပုံစံ-၇ ရရွိၿပီးသူကို ထုတ္ေခ်းရန္ သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ပုံစံ-၇ ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္း ၿပီးျပတ္မႈမရွိေသးေသာကိစၥ၊  လယ္ယာေျမကို ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ ဝယ္ယူထား‌ေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အမည္ေျပာင္းေလၽွာက္ထားမႈ ေဆာင္႐ြက္ဆဲႏွင့္ မေဆာင္ရြက္ရေသးေသာ အေျခအေန တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြကို ေခ်းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္အရ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ား  စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားအခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္ကို လတ္တေလာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနေသာ  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေခ်းေငြရရွိႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမဆုံး႐ႈံးေစရန္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင္‌့ ဧရိယာအတြက္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္‌့ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနကစိစစ္ၿပီး၊ ေက်း႐ြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု ေခ်းေငြစိစစ္ေရး အဖြဲ႔ႏွင္‌့ စိစစ္ၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခန္း ၄ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္‌့ရရွိသူ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင္‌့ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ၊ လြယ္ကူစြာလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ကို ျပဳစုလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးပို႔ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ၿပီးပါက လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္‌့ရရွိသူမ်ား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ် ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းတို႔ကို လြယ္ကူစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ၿပီး လယ္ယာေျမအတြက္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ လိုအပ္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္သည့္အျပင္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္အေျခအေန ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ(အုတ္တြင္း) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးကေျဖၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေျမျပင္ အေျခအေနတြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္ေျပာင္းၿပီးမွသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ တစ္ဧကကို ၇၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ ႏႈန္း အထိ ေပးၿပီး မိိမိ၏ အမည္ေပါက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ လယ္သမားမ်ား လက္ေတြ႔ႀကဳံေနရေသာ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားပါသနည္း၊ လယ္ယာေျမ လႊဲေျပာင္း ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ဥပေဒအျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး ေမးျမန္းသည့္ကိစၥရပ္သည္ ေအာက္ေျခတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခတြင္ မလိုလား အပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနတို႔ကို ေသခ်ာစြာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း‌ေျဖၾကား ပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၊ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
Subscribe to စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း