Skip to main content
(က)-ေျမာက္ပိုင္းနတ္ရဲေက်း႐ြာတြင္ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းယူခဲ့စဥ္က နစ္နာေၾကးအျဖစ္ေပးရန္က်န္ရွိေသာေတာင္သူဦးေရ (၁၀၁) ဦး၏ က်န္ရွိ ဧက (၂၈၇.၇၂) အား ကာ လေပါက္ေဈးႏွင့္အညီနစ္နာေၾကးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မ ရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u kyaw tinေဆာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း နတ္ရဲေက်း႐ြာ (ယခု ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္) ရွိ လယ္ယာေျမဧက စုစုေပါင္း ၅၆၁.၇၉ ဧကကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အမွတ္(၃၆၈) အေျမာက္တပ္ မွ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏