Skip to main content
(စ)-တမူးၿမိဳ႕မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕သို႔ ခုႏွစ္ရက္ပတ္စပို႔ သို႔မဟုတ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ပတ္စပို႔ျဖင့္ တရားဝင္ ကူးသန္းသြားလာခြင့္ရရွိရန္ မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

တမူးၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ စီးပြားေရးတံခါးေပါက္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့စားသုံးသူ အႀကီးမားဆုံး ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္မႈျပဳေနေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းေပၚတ

(င)-ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လ၀က ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕တြင္ လ၀ကမွဴးတစ္ဦးအား အစားထိုးခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္အတြင္းပါဝင္ၿပီး လူဦးေရ ၇၅၅၈၉ ဦး ခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕တြင္ လဝကမွဴးတစ္ဦး လစ္လပ္ရွိေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ တြက္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္အသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေတာင္းခံျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္

(ဃ)-ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သေဘၤာက်င္းမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ Safety Course သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ၾကမည့္ ကာယ၊ ဉာဏလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး သည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သလို ႏိုင္ငံ့ အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားထိခိုက္သလို ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစ ပါေၾကာင္း၊၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မေတာ္တဆမႈ

(ဂ)-တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမရွိေၾကာင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးအား သိရွိေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူလတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မပါ သည္ကို အားလုံးသိရိွၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္သည္ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီကာလ တစ္ေလၽွာက္လုံး တြင္ တရားဝင္စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားမရွိသည့္ အမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအရ လူမ်ိဳးသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးလာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွတ္တမ္းေတြ ထိန္းသိမ္းထားသည့္

(ခ)-ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းရာ၌ ျမန္မာအကၡရာအျပင္ တိုင္းရင္းသားအလိုက္အကၡရာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္အကၡရာႏွင့္ပါ ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ရွစ္မ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း ၁၃၅ ျဖင့္ စုစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈစတင္ထြန္းကားရာ သမိုင္းမစတင္ မီကတည္းက အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ အႏုသုခုမ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ သီးျခားစီဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားကို