Skip to main content

(ဂ)-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အစားအေသာက္စစ္ေဆးျခင္းအ တြက္အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းသတ္မွတ္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာေဆးမ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈရွိ /မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 24 October 2017

ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုး(မင္းလွ)အစားအစာႏွင့္ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို FDA ကစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီပါက ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးပါေၾကာင္း၊ FDA ၏ စစ္ေဆးမႈအရ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္အတြက္ မေက်နပ္ပါက အယူခံ၍ရရွိေစရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ(ဍ) တြင္ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းဟု ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းဆိုသည္မွာ မူလဓာတ္ခြဲ ခန္းမွ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ အယူခံဝင္သည့္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ယင္းအစားအေသာက္ နမူနာမ်ားကို ထပ္မံစစ္ေဆး၍ အၿပီးသတ္အဆုံးအျဖတ္ျပဳႏိုင္ရန္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းကိုဆိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၆ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔၏လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားတြင္လည္း ပုဒ္မခြဲ(ဇ) မူလဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းဟု ပါရွိပါေၾကာင္း၊ အခန္း(၇) အယူခံျခင္း ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ ခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သူသည္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံအယူခံႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၁၇ တြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးသည္ကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ဝန္ႀကီးထံတြင္ အယူခံသည္ထက္ ၾကားအဖြဲ႔အစည္း (Third Party) ျဖစ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း၊

ပိုးမႊားမ်ားသည္ ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါေၾကာင္း၊ ေရာဂါျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေစေသာ၊ ေရာဂါသိပ္မျပင္းထန္ေစေသာ၊ ေရာဂါလုံးဝမျဖစ္ေစေသာ ပိုးမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ လူတို႔၏ ခံႏိုင္ရည္အားမ်ား ေၾကာင့္သာ ဒုကၡမေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ- ေသာက္ေရသန္႔တြင္ အလုံပိတ္အခန္းထဲ၊ အဲယားကြန္းအခန္းထဲတြင္ ေရကို Opposite တို႔၊ UV ဟူေသာ Ultraviolet ၊ Ozone စသည္တို႔္ျဖင့္ အထပ္ထပ္ပိုးသတ္ၿပီးမွ  Auto Filling ဟုေခၚေသာ အလိုအေလ်ာက္ျဖည့္ေသာ စက္ႏွင့္ ထြက္ရွိေသာ ေရသန္႔သည္ ပိုးပါဝင္ရန္အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စစ္ေဆးသည့္အခါ စစ္ေဆး သူ၏ အမွတ္မထင္ကိုင္တြယ္ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုးေပါက္ဖြားႏိုင္ပါေသးေၾကာင္း၊ တစ္ခါသုံး 1 Litre ၊ 0.5 Litre တို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ အၿမဲတမ္းျပန္လည္အသုံးျပဳေနေသာ 20 Litre ဗူးမ်ားႏွင့္  ပိုးပါဝင္မႈမ်ားသည္ ကြာျခားႏိုင္သည့္အတြက္ မူလဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ေနရာထဲတြင္ စစ္ေဆးမႈကို မေက်နပ္ပါက အယူခံ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးအယူခံႏိုင္ေစရန္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုပါ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းရွိ/မရွိကို ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္တိုင္းေဆးဝါးမ်ားကို MPF ကလြဲၿပီး က်န္သည္မ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းၾကရပါေၾကာင္း၊ ေဆးဝါးတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ရရွိရန္ အခ်ိန္အေတာ္အၾကာေစာင့္ရ ပါေၾကာင္း၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္္ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္း မ်ားတြင္ ေပးပို႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျဖင့္ ရလဒ္ရယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုစိတ္ခ်စြာ သုံးစြဲရပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အထူးေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွလုံး၊ ဦးေႏွာက္ စသည့့္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေဆးမ်ားသည္ တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားရသည္မွာ ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ ေဈးကြက္တြင္ ေဆးဝါးျပတ္္လပ္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ေဆးပ်က္ခံ၍မရေသာလူနာမ်ားသည္ ေဈးႀကီးေပးေသာ္လည္း မရသည့္အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တင္သြင္းသူမ်ားဘက္ကလည္း အခ်ိန္ၾကာလြန္းသည့္ အတြက္ ေဈးႏႈန္းအေနအထား ကြာျခားမႈမ်ားႀကဳံေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာေဆးဝါးမ်ားကို ၎တို႔ႏိုင္ငံ FDA ၏ ေထာက္ခံခ်က္အတည္ျပဳခြင့္ျပဳေပးပါက ေစာင့္ဆိုင္း ရေသာ အခ်ိန္တိုေတာင္းသြားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါတင္သြင္းေသာေဆးဝါးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ပါဝင္မႈမ်ား ပါရွိေနသည့္အတြက္ ျပန္စစ္သည့့္အခါ လြဲမွားေနမႈႀကံဳရပါက မည္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကဳံေတြ႔ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိပါသလားဆိုသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစားအေသာက္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္း သတ္မွတ္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ တင္သြင္းခြင့္ရရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈ၊ တရားဝင္တင္သြင္းေသာေဆးဝါးမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါက မည္သို႔အေရးယူျခင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္း မ်ားရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေဒါက္တာျမင့္ေထြးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစားအေသာက္ဥပေဒကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ ဥပေဒအမွတ္(၅/၉၇)ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၂၄)ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိတို႔က နည္းဥပေဒကို မထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၂၂/၂၀၁၄)ျဖင့္ ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေဈးကြက္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒ (၁၉၉၇) ေရးဆြဲျပ႒ာန္းစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပုံႏွင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပုံ တို႔သည္ မ်ားစြာျခားနားသြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအမ်ိဳးသားဥပေဒကို ကိုင္တြယ္က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အံဝင္ခြင္က်မရွိျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ထိုဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈနည္းပါးျခင္းတို႕ကို မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေတြ႔ရွိ ပါေၾကာင္္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၏နိယာမျဖစ္ေသာ Public Health Basic Principle ျဖင့္စဥ္းစားသည့့္အခါ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ လုံးဝေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ၎ဥပေဒသည္ လုံးဝမကိုက္ညီသည့့္ အတြက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို ၂၁-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာခင္အတြင္းမွာလည္း အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႀကီးက အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းသတ္မွတ္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယူခံရမည္ဆိုပါက ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား မ်ားစြာရွိရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းကို စစ္ေဆးရန္ဓာတ္ခြဲခန္း ၁၈ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး (FDA) ဓာတ္ခြဲခန္း ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ရွိသည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အမ်ိဳးသားဓာတ္ခြဲခန္း National Analytical Laboratory ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ဓာတ္ခြဲခန္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ISO, IEC accreditation ကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ American National Standards Institute(ANSI) ရွိ American National accreditation Board ကရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ ဓာတ္ခြဲခန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သုံးႏွစ္တာကာလက လာေရာက္ၿပီး စစ္ေဆးပါေၾကာင္း၊

လက္ရွိ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒအရ မူလဓာတ္ခြဲခန္းမွ အစားအေသာက္နမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာေပၚခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အယူခံျဖစ္ေစ အစားအေသာက္နမူနာမ်ားကို ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး အၿပီးသတ္အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ ေဆးဝါးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ဆိုတာရွိပါေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႔မွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္၍ အယူခံဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုကို သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆး၍ ရပါေၾကာင္း၊

ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ ေဆးဝါးမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ရွိ/မရွိဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အားလုံးသည္ ၾကာျမင့္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေဆးဥပေဒအရ ေဆးဝါးမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္စစ္ရာတြင္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ Quality, Safety, Efficacy ကိုလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားအားလံုး ျပည့္စုံပါက မွတ္ပုံတင္အသစ္ ေလၽွာက္ထားရန္အတြက္ ကိုးလၾကာပါေၾကာင္း၊ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္လည္း သုံးလၾကာပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား မျပည့္စုံျခင္းေၾကာင့္ ၾကာျမင့္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တင္သြင္းခြင္‌့ ရရွိရန္က်န္ေနျခင္းမွာ Drug Importation Approval Certificate ဆိုတာကို ေပးရပါေၾကာင္း၊ ေပးသည့္အခါတြင္ Original ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံျခားတြင္ရွိေသာ္လည္း တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီကို မွတ္ပုံတင္ရပါေၾကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ တင္သြင္းေသာကုမၸဏီက ၎၏ပါမစ္ကို ေနာက္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေရာင္းလိုက္သည့္အခါ ေနာက္ကုမၸဏီက လက္ခံ၍မရပါဘူး။ မိမိ္တို႔က Orginal ကုမၸဏီႏိုင္ငံကို ျပန္ဆက္သြယ္ရပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယတင္သြင္းခြင္‌့ရသည့္ ကုမၸဏီကို လက္ခံ/လက္မခံကို ေမးျမန္းရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔က သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ အားလံုးေကာင္းမြန္မွသာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းျဖစ္သည့္ စံမညီမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိပါက ေဈးကြက္အတြင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ တင္သြင္းခြင္‌့ကို ကာလသတ္မွတ္ၿပီး ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းအျပင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး တင္သြင္းခြင္‌့ပိတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ Original ေဆးထုတ္သည့္ကုမၸဏီကို အေရးယူ၍မရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးရွစ္မ်ိဳး မိမိတို႔မွ ပယ္လိုက္ပါေၾကာင္း၊ အိႏၵိယကုမၸဏီကေလးမ်ိဳး၊ တ႐ုတ္ကသုံးမ်ိဳး၊ ကိုရီးယာက တစ္မ်ိဳး၊  ျပည္တြင္းတြင္လည္း စံခ်ိန္မမီသည့္ေဆးဝါး ၉၉ မ်ိဳး အေရးယူထားပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးတင္ျပလိုသည္မွာ ေဆးဝါး၊ FDA ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အရည္အေသြးကို မေလၽွာ႔ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားဒုကၡေရာက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမၽွ အရည္အေသြးမီသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွလည္း ၎ကိစၥကို ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
ေျဖၾကားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန

(ခ)-တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္က်င္းပရန္အစီ အစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

Submitted by on 24 October 2017
ေမးျမန္းသူ

ျမန္မာ့ေဘာလုံးအားကစားသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ျခဴးနစ္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကမၻာ့အသန္႔ရွင္းဆုံးဆုကို ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အာရွခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေဘာလုံးလက္ေ႐ြးစင္ ေဘာလုံးသမားမ်ားသည္လည္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေဘာလုံးပြဲက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆုံး ခ်န္ပီယံက ရွမ္းျပည္နယ္အသင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၂-၁၉၇၃-၁၉၇၄ သုံးႏွစ္မွလြဲ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အၿမဲတမ္းက်င္းပခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု တစ္ခဲနက္ အားေပးၿပီး ျမန္မာျပည္ရွိ ပရိသတ္စိတ္အဝင္စားဆုံးၿပိဳင္ပြဲြ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌့ ျပည္နယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လွည့္လည္ၿပီး က်င္းပခဲ့သည့္အတြက္ ၎အခ်ိန္မွစၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဘာလုံး အဆင့္အတန္းမွာ က်ဆင္းသြားသည္ဟု သုံးသပ္မိပါေၾကာင္း၊ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္အဆင့္တြင္ က်ဆင္းသြားပါေၾကာင္း၊ နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပသည့္အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ရွင္အသင္းသည္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးသာျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္မွာက်င္းပသည့္အခါ မၽွမၽွတတအျဖစ္ က်င္းပသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း၊

အားကစားတစ္ခုတိုးတက္ရန္ ဆိုသည္မွာ အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္အေပၚအမ်ားႀကီး မူတည္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားသည့္အတြက္ ကြင္းျပည့္/ကြင္းလၽွံ အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဘာလုံးအသင္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္‌့မီ သုဝဏၰကြင္း၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေဘာလုံးအသင္းမ်ား ေလ့က်င္‌့ရန္အတြက္ ေလ့က်င္‌့ေရး ကြင္းအလုံအေလာက္ရွိပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပည္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈ အလြန္နည္းပါးသည္မွာ ပြဲၾကည္‌့ပရိတ္သတ္ကို ၾကည့္ၿပီးသိရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ၿပိဳင္ပြဲကို ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္အတိုင္း နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ကြင္း/အေဝးကြင္း ပုံစံက်င္းပၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အၿမဲတမ္းက်င္းပမည္ဆိုပါက အသင္‌့ေတာ္ဆုံးျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌႔ျပည္နယ္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌့ ျပည္နယ္ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ ႀကိိဳးစားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ၆-၁၀-၁၉၅၂ ရက္တြင္ အသင္းကိုးသင္းႏွင့္ BAA Burma Athletic Association ယခု ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ စတင္က်င္းပလာပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉ အားလုံးကိုလည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အေျခအေနအရ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားကို မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ဝဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္းတြင္ စၿပီးျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္လုပ္သည့္အခါ ေခတ္မီအားကစားကြင္းမ်ား၊ အားကစား႐ုံမ်ား၊ ေလ့က်င္‌့ကြင္းမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား တည္းခိုမည့္ ေနရာမ်ား၊ စားေသာက္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင္‌့မီ ေလ့က်င့္ေရးစခန္း (Goal Camp) မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားရွိသည့္အတြက္ အျပင္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္ ေနရာမွာလည္း ကားမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပသည့္အတြက္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသည့္အတိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ ဆိုပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေဘာလုံးမ်ား က်င္းပႏိုင္မည့္ လိုအပ္သည့္ အားကစားသမားမ်ား တည္းခိုမည့္ေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဘာလုံး ေလ့က်င့္ရန္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမ်ားႏွင္‌့ ေအာင္ဆန္းကြင္း အပါအဝင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပင္ၿပီး အျခားကြင္း မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ပထမဆုံး ေအာင္ဆန္းကြင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေဘာလုံးကြင္းေနရာ၊ ေဘးပတ္လမ္းမ်ားကလည္း ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ကုိျပန္ယူၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွသာလၽွင္ ေအာင္ဆန္းကြင္းႀကီးတြင္ ကစားလို႔ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ကို မိမိအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြလ်ာထား ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ရမည္ဆိုပါက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌့ ျပည္နယ္ေဘာလုံးပြဲ၊ အားကစားပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမွသာလ်င္ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္လည္းမ်ားၿပီး ၎ေဘာလုံးေလာကသည္လည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
ေျဖၾကားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)-မေကြးတိုင္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ေက်ာက္ကပ္စက္ႏွင့္ေရသန္႔စက္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Submitted by on 24 October 2017
ေမးျမန္းသူ

ဦးျမင့္ဦး (မေကြး)မေကြးတိုင္းေဆး႐ုံႀကီးကို မေကြးၿမိဳ႕အပါအဝင္ နီးစပ္သည့္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ နတ္ေမာက္၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ေတာင္တြင္း၊ မင္းလွ၊ မင္းဘူး၊ စကု၊ စလင္း၊ ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ႏွင့္ မေကြးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားမွ က်န္းမာေရးအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳရသည့္ ေဆး႐ုံႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္သုံးစုံႏွင့္ ေရသန္႔စက္ တစ္စုံ ရွိပါေၾကာင္း၊  ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္တစ္စုံကို ေႁမြကိုက္ခံရသည့္လူနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ လူနာ မ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳရပါေၾကာင္း၊ လူနာတစ္ဦးအတြက္ အခ်ိန္ေလးနာရီေပးရပါေၾကာင္း၊ စက္တစ္လုံးကို တစ္ေန႔လွ်င္ လူနာသုံးဦးႏွင့္ စက္ႏွစ္လုံးရွိသည့္အတြက္ လူနာ ေျခာက္ဦးကိုသာ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ ေဆးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  အခ်ိဳ႕လူနာမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေဆးရသည့္ အတြက္ တစ္ပတ္ကို ၁၅ ဦးခန္႔သာ ကုသေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေန သည့္ လူနာဦးေရ ၁၅ ဦးခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ စာရင္းမေပးရေသးသည့္လူနာ မ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အခ်ဳိ႕လူနာမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ပခုကၠဴသို႔လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လည္းေကာင္းခက္ခဲစြာ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီးသြားေရာက္ ကုသေနရပါေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း ေဆး႐ုံႀကီး ေက်ာက္ကပ္ဌာနအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ႏွင့္ ေရသန္႔စက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းထားရန္ အခက္အခဲမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ကိုသိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္သည့္ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး လ်က္ရွိရာ မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးအတြက္ Haemodialysis Machine-1 Unit တစ္လုံးအား   ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေကာင္စီဌာနမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကို ၂၇-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေထာက္ပံ့ ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၄င္းစက္ကို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  မေကြးတိုင္းေဆး႐ုံႀကီး၏ ေက်ာက္ကပ္ Haemodialysis လုပ္ျခင္းကို ေလ့လာသည့္ အခါ ခ်က္ခ်င္းေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းအတြက္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္၂၅၈ ႀကိမ္ ၊ လူ ၈၀ ကို ကုေပးႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေရရွည္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း လူနာ ၁၉၀ အတြက္ကို ၁၂၄၂ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၂၅၀၀ ႀကိမ္ခန္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုေပးလိုက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည့္အတြက္ အခုေလာေလာဆယ္ 3 Units မွ 4 Units ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မလုံေလာက္သည့္အတြက္ ထပ္ၿပီးေပးရန္စဥ္းစားထားပါေၾကာင္း၊  ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္လုံးထပ္ၿပီး ေပးရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိ တစ္ခုတင္ျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဝယ္ရန္ ၇၂ ဘီလီယံကိုသုံးထားပါေၾကာင္း၊ Haemodialysis Machine တစ္ခုကို ၁၄၅ သိန္း၊ Reverse Osmosis ျဖစ္သည့္ ေရသန္႔စက္ ၃၁၉ သိန္း၊ စက္ 1 Unit တပ္မည္ဆိုပါက သိန္း ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္ေပးရပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ေပါင္းကို သိန္း ၅၅၀၀ ဝယ္ၿပီး ေဆး႐ုံမ်ားကိုျဖန္႔ေဝရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မေကြးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေလာေလာဆယ္ တစ္လုံး၊ ေနာက္ထပ္ မၾကာခင္လာမည့္လပိုင္းမ်ားတြင္ တစ္လုံး၊ ႏွစ္လုံးေပးမည္ဆိုပါက ေတာ္ေတာ္ေလး ျပည့္စုံသြားမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျဖၾကားသူ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး
ေျဖၾကားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန
Subscribe to က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား