Skip to main content
(က)-အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္တြင္အဂၤလိပ္ဘာ သာျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ယေန႔တိုင္တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ား ျဖစ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ျမန္မာဘာသာ သို႔ ဘာသာျပန္ဆို ျပ႒ာန္း ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

khin saw waiအဂၤလိပ္ကိုလိုနီဘဝက်ေရာက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအားလုံးနီးပါးကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာဘာသာကို ျပန္ဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒသစ္ မ်ားကိုလည္း ႐ုံးသုံးျမန္မာစာျ