Skip to main content
(ခ)-လာဘို႔႐ြာ-မင္းကင္း လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ေညာင္ကုန္းတံတားကို ခံႏိုင္ဝန္အတိုင္းသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳရန္၊ ကြန္ကရစ္မခင္းရေသးေသာ လမ္းပိုင္း ၆ မိုင္ကို အျမန္ခင္းေပးရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းပိုင္းမ်ား အျမန္ျပဳျပင္ေပးရန္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မုံ႐ြာ-ယာႀကီး-ကေလးဝကားလမ္းသည္ ကေလးဝ-တမူးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကို မဟာဗ်ဴဟာက်က်ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလမ္းပိုင္းတြင္ ေျမသားမေကာင္းေသာ အစိတ္ အပိုင္း မိုင္ ၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး မိုးတြင္းတြင္ ေျမကၽြံ၊ ဗြက္ေပါက္ေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ ယာႀကီး-ကေလးဝ ကားလမ္းသည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း Trilateral

(က)-ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးအား (၄) လမ္းသြား အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္မီလုံၿခဳံေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲ၍ွ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမ ႀကီးအား ေခတ္မီေသာ(၄)လမ္းသြား အဆင့္တိုးျမႇင္‌့ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင္‌့ အဆင္‌့မီလုံၿခဳံေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အထူးစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

(ဆ)-ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ မွတ္တိုင္-ေပါက္ေတာ ကတၱရာလမ္းမွာ သတ္မွတ္အာမခံ ႏွစ္မျပည့္မီ အလြန္ဆိုး႐ြားစြာ ပ်က္စီးေနပါသျဖင့္ မည္သည့္ဌာနမွ တာဝန္ယူျပဳျပင္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေပါင္တည္ မွတ္တိုင္-ေပါက္ေတာလမ္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပုံေငြသိန္း ၇၆၀၀ ျဖင့္ လမ္းအရွည္စုစုေပါင္း ၁၀ မိုင္အရွည္၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပ၊        ထု ၉ လက္မ ကတၱရာခင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို Area (51) ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂-၁-၂၀၁၅ တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ ရွိပါက Area (51) ကုမၸဏီမွ မိမိစရိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္

(စ)-လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္ ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းအပိုင္း B.O.T စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေခါက္ႏြဲ႕ေတာင္ အတက္အဆင္း ကားလမ္းပိုင္းအား လမ္းအူေၾကာင္းအသစ္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း အပိုင္းျဖစ္သည့္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ႏွင့္မိုင္းပြန္ ေဒသအပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ေခါက္ႏြဲ႕ေတာင္အတက္ အဆင္းလမ္းသည္ အေကြ႔အေကာက္ အႏၲရာယ္ေကြ႔မ်ားျခင္း၊ မိုးဥတုရာသီကာလမ်ားတြင္ မိုး႐ြာသြန္းမႈမ်ားၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေအာက္ခံေျမမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ကတၱရာလမ္းသားမ်ား အက္ေၾကာင္းရာမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ကတၱရာလမ္းသားမ်ားပဲ့က

(င)-တြံေတး-မအူပင္လမ္းမႀကီး၊ လႈိင္သာယာ-တြံေတး ကားလမ္းမႀကီးဆီသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း သြားလာႏိုင္သည့္ ဇီးျဖဴကုန္းေခ်ာင္းကူးတံတား တစ္စင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

တြံေတးၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္း ေတာက္ေလၽွာက္သည္ ေရနက္ကြင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ကဆိုလွ်င္ ႏွစ္တုိင္းေရလႊမ္း ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေ႐ႊသူေဌးတာႀကီး ေဖာက္လုပ္ေပးသည့္အတြက္ ေရျမႇဳပ္သည့္ေဘးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သသည့္အတြက္ သြားလာေရး အဆင္ေျပသြားပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ၎တာႀကီးကို လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားျပန္လည္၍ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ လႈိင္သာယာၾကားက ၿ